Don Pelayo

De basiliek van het Heiligdom van Covadonga.

Don Pelayo

Spaanse verhalen ¿? –  737 ……………………………
Spaanse verhalen

……Don Pelayo (Pelagius in het Latijn en Belai al-Rumi in het Arabisch) was de eerste koning van Asturias. Hij regeerde vanaf 718 tot zijn dood in 737. Zijn afkomst is controversieel. Volgens de kronieken van Albeldense is hij een Gotisch edelman. (La Cronica Albeldense), is een anonieme, in het Latijn geschreven, historische verhalenbundel, van de geschiedenis van Hispania. Voltooid in 881.) Pelayo stopt de opmars van de islamitische legers in Asturias. Hij wordt gezien als de grondlegger van het Asturisch koninkrijk (Regnum Asturorum) en van hieruit werd de Reconquista (christelijke herovering) van het Iberisch Schiereiland op de Moren ingeluid.

 

De Kronieken


……Er zijn twee belangrijke schriftelijke bronnen over de Asturische monarchie geschreven. Deze vertellen ons over het bestaan van Don Pelayo. De meest uitgebreide van deze kronieken is de zogenaamde Albendense. De teksten zijn geschreven rond 880 aan het hof van Alfonso III. Bijna gelijktijdig worden de Kronieken van Alfonso III (Chronicle de Alfonso III) geschreven. Er zijn twee versies, Rotense en Culta. Er is een goede overeenkomst tussen beide auteurs die de verontreinigingen, aangebracht door eerdere de Mozarabe-auteurs, hebben verwijderd. Het algemene doel van deze verhalen was om een fictie van continuïteit tussen het Visigotische Koninkrijk van Toledo en het prille begin van het Asturische rijk tot stand te brengen. Deze kronieken verklaren dat Asturische koningen afstammelingen zijn van Leovigilde en Recaredo en probeert een valse institutionele continuïteit tussen beide politieke realiteiten te creëren. De moderne geschiedschrijving is het ermee eens dat de uiteindelijke oorzaak van dit fenomeen ligt in dat wat neogothicisme wordt genoemd dat reageerde op een netwerk van politieke belangen en het versterken van het persoonlijke prestige van Alfonso III.

Don Pelayo, eerste koning van Asturias, werd aangekondigd in het jaar 714 n.C. Hij regeerde 23 jaar. Stierf in 737.
Persoonlijke Gegevens
Koning 718 – 737
Geboren ¿?
Overleden 737
Gangas de Onis
Begraven Santa Cueva de Covadonga
Voorganger Gecreëerde titel; Eerste koning van Asturias
Opvolger Favila
Familie
Dynastie Astur-leonesa
Vader Hertog Favila
Gemalin Gaudiosa
Nakomelingen Favila de Asturias
Ermesinda
 • In de Rotense versie van de Cronicle de Alfonso III verschijnt Pelayo als een voormalige espatario (de espatarios waren de persoonlijke bewakers van de koning, vertrouwensmannen, meestal van adel of verwant aan de monarch zelf) van Witiza en Rodrigo, die met zijn zuster vlucht voor de islamitische overheersing. Ondanks zijn ontsnapping gaat Pelayo terug naar Asturias en komt daar al snel in contact met Munuza, de moslim-gouverneur van Gijón. Deze is verliefd op de zuster van Pelayo en stuurt daarom deze Gotische edelman naar Córdoba waar hij gevangen wordt gezet. In 711 weet Pelayo te ontsnappen en na een dramatische terugkeer vindt hij een veilige plek onder de Asturiërs, die spoedig in opstand zullen komen nadat ze hem tot hun vorst benoemd hebben.
 • In de Culta versie van de Chronicle de Alfonso III wordt de romantische achtergrond achterwege gelaten, verder is de versie niet fundamenteel tegenstrijdig met de eerdere versie. Hier vlucht Pelayo, na 711, samen met andere Gotische edelen (van koninklijke bloedde) naar Asturias en wordt daar tot hun vorst gekozen. Deze kroniek beschrijft hem een verwantschap toe, hij zou de zoon zijn van Fáfila of Favila, een hertog met koninklijk bloed.
 • De Crónica Abeldense stelt een andere versie van de feiten voor: Pelayo, wordt door Witiza (die eerst zijn vader Favila heeft vermoord) verbannen uit Toledo. Deze vlucht daarop naar Asturias. Toen daar de islamitische invasie plaatsvond, kwam de Asturische bevolking in opstand en dat het islamitische garnizoen zich uiteindelijk stationeert in Gijón, inclusief hun hoofdman Munuza.

……Deze drie teksten zijn het eens over een legendarisch persoon die reageert op de idealen van de leden van de mozarabische vluchtelingen, door het hof van Alfonso III beschreven, te weten: een Visigoth (niet moslim), zijnde geëmigreerd (niet collaboratief) en christen zonder concessies (niet-renegaat) en zijn voor het grootste deel literaire creaties. Het gaat over de creatie van een ‘neogotisch politiek archetype’ dat maar heel weinig of niets bijdraagt aan de studie van het historische figuur.

……De meest ongebruikelijke beschrijving is echter te vinden in de zogenaamde Mozarabische kronieken (Crónica mozárabe) geschreven door bisschop Isidoro de Sevilla, in 754 (deze was bisschop over het bisdom al-Ándalus, dit is belangrijk want dat wil zeggen dat hij onder toezicht stond van de moslims en dus niet kon schrijven zoals hij dat graag zou willen). Hij stond daarentegen wel zeer dicht bij de feiten en schreef deze kronieken dan ook bedoeld als een voortzetting van de geschiedenis van de Goten (Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum (Geschiedenis van de koningen van de Goten, Vandalen en de Sueben)). Het zou logisch zijn geweest om in deze kronieken de gebeurtenissen terug te zien van een adellijke Goth, een mogelijke zoon van een mogelijke Gotische hertog die in de Visigotische monarchie van Toledo herstelt en de lineaire opvolger wordt van Rodrigo, maar ondanks dit alles wordt zelfs de naam van Pelayo niet vernoemd, dat suggereert dat voor bisschop Isidoro de vorming van het nieuwe koninkrijk Asturias en zijn vorst Pelayo weinig of geen betekenis had voor de geschiedenis van de Gotische koningen.

De Heilige grot zoals hij er tegenwoordig uitziet.

De huidige stand van zaken


……De Asturische oorsprong van Pelayo

……De grot van Covadonga, toevluchtsoord van Don Pelayo. De stelling dat Pelayo van Asturische oorsprong was, is de optie die gevolgd wordt door een groot deel van de moderne geschiedschrijving.

 • Bladzijde 23 van het manuscript 2805 van de Nationaal Bibliotheek van Spanje. Dit is een van de de exemplaren van het Corpus Pelagianum van de bisschop Pelayo van Oviedo, een kopie van van een ouder boek (inclusief de tekening), gemaakt in het scriptorium van het klooster van deze bisschop. De ongewone kroon herinnerd aan modellen van het eind van de 11ᵉ eeuw. het type dat de vorst draagt is hetzelfde als in de maantabellen van vah eht Manuscript 17 dat bewaard wordt in het St. John College van Oxford (ca. 1080 – 1100) zoals dat van het Liber testametorum.

  De anthroponischePelayo is niet Germaans (zoals alle namen van de Visigotische koningen), maar is afgeleid van de Latijnse Pelagius-marino, dat verwijst naar een Hispano-Romeinse oorsprong van het personage. Voor de rest werd deze naam overvloedig gebruikt door de inwoners van het noordwesten van Hispania.

 • De informatie die door de niet-chronologische documentatie wordt verstrekt, spreekt van een personage die verbonden is met het oude Asturias en dat eigendommen in de regio heeft, wat heel moeilijk te verklaren is voor een Gotische vluchteling die net uit Toledo is aangekomen. Immers, in het testament van Alfonso III, uit het jaar 869, schonk de koning aan de pater Sisnando de kerk van Sancta María de Tenciana (Tiñana, Siero) die zijn oom Alfonso II had verkregen van zijn overgrootvader, dat territoriaal verbonden was aan Pelayo met het Castiello de Fozana dat beschouwd werd als een van de eerste fortificaties gebouwd door de Asturische elites in de 6e eeuw, na de Romeinse ineenstorting. Wanneer de kronieken verwijzen naar Pelayo’s eerste momenten, doen ze dat niet op een wijze alsof hij een Gotische vorst was die het verloren koninkrijk Toledo herstelt, maar als vorst over het regnum Asturorum, begrijpen we dat het logisch was geweest om hem te beschouwen als de koning van het Gotische koninkrijk Asturias. In het begin van de 9e eeuw (812) beweert een tekst die bekend staat als het Testament van Alfonso II (Testamentum Ecclesiae Sancti Salvatoris) hetzelfde: Pelayo is de koning van de christenen en van Asturias.
 • Van de andere kant, zijn de Arabische kronieken niet van plan ook maar iets over zijn voorouders te vermelden. Wel schrijven ze de Asturische oorsprong aan Pelayo toe en verwijzen naar hem als Belay al-Rumi, dat Pelayo de Romein betekend, in toespeling op zijn niet Gotische afkomst. Al Maqqari schrijft over een ongelovige genaamd Pelayo, een inwoner van Adsturias en voegt eraan toe dat er met hem een nieuwe dynastie begint die regeert over een nieuw volk. Ibn Jaldún concludeert dat Ibn Hayyan zegt dat ze afstammelingen van de Goten zijn, maar die mening is verkeerd.
 • De keuze van de Asturische bevolking, om in opstand te komen tegen de nieuwe binnenvallende macht en zijn leider, blijkt tijdens de raadsvergadering op de berg Ausena in 718, daar wordt het inheemse karakter en de oorspronkelijke bevolking van het koninkrijk Asturias nogmaals aangeduid. Dit grassroots inheemse legitimisme, dat nauwelijks voorkomt in de chronologische teksten die verdrongen zijn door officieel neo-gothicisme, heeft aanleiding gegeven tot recente historische interpretaties die van Pelayo een lokale Asturische leider maken, gekozen tijdens een vergadering van afstammelingen om de opstand te leiden, en dat verklaard met meer geloofwaardigheid de stap naar het offensief van sommige nog steeds rebellerende Asturiers ten opzichte van het Visigotische domein in het Wamba-tijdperk (680), zoals de Asturische kronieken zich herinnerde; Astores et Uascones crebo reuelantes plures vices edomuit et suo imperio subiugauitAstoria en Uascones  onthullen hoe vaak zij zijn getemd en onderworpen.
 • Het is opmerkelijk dat bijna alle gebeurtenissen in zijn leven plaatsvinden in plaatsen van pre-Romeinse cultus, zoals het begraven in het megalithische gebied van Abamia (een parochie in de gemeente van Cangas de Onis, Asturias) dat waarschijnlijk dateert uit de periode 4000 – 2000 v. C. of dat van zijn zoon in het dolmen van Santa Cruz. Deze begrafenissen lijken de voorouderlijke rituele patronen te volgen van de stamhoofden van Asturias en houden geen verband met de Visigotische tradities. Ook de schuilplaats in Covadonga vertoont een duidelijk ritueel karakter. Zo laat deze plek ons overblijfselen van de cultus van Deva zien en zo ook is de naam van de rivier die vanuit deze grot ontspringt. Het is een duidelijk proces van overlappende kerstening (de verheerlijking) op plaatsen van heidense cultus.
 • Tenslotte het feit dat de machtsoverdracht binnen de Asturische monarchie werd uitgevoerd volgens de regels van Keltische oorsprong, residuen van een eerdere matriarchale structuur die ondenkbaar zijn in het Germaanse erfrecht, zoals het overdragen van de erfelijke rechten van de vrouw aan haar echtgenoot, net als in de gevallen van Alfonso I en Silo die hun macht verwerven dankzij hun echtgenotes Ermesinda en Adosinda, beide uit de familie van Pelayo. Pas in een later tijdperk, na de nederlaag van Nepociano door toedoen van Ramiro I de Asturias, wordt de opvolging uiteindelijk opgelegd door de patrilineaire lijn.

……Pelayo als de zoon van een vermeende leider (dux) van Asturias..

Don Pelayo de eerste koning. Uit zijn strijd herrees Spanje.

……Deze hypothese, die aan het begin van de jaren ’90 werd gelanceerd door de professoren Montenegro (Universiteit van Valladolid) en Del Castillo (Universiteit van Alicante) stelt in principe dat Pelayo een Goth was en zoon van Favila, een Asturische dux (leider, hertog), en die als gevolg van het, door zijn vader met elkaar verweven, netwerk van leiders, tijdens de bijeenkomst op de berg Ausena tot hun vorst zou zijn gekozen. De theorie vertrekt van een uitgangspunt dat als vanzelfsprekend wordt beschouwd: Pelayo was een Goth. De moderne geschiedschrijving erkent bijna unaniem het idee dat Don Pelayo een Visigotische edelman was, die zijn toevlucht zocht in Asturias, en erin slaagde om leider te worden van de tot dan toe niet aflatende noordelijke stammen.

……Hiervoor gaan de auteurs uit van de Arabische bronnen: Wie zou Don Pelayo kunnen zijn? Zeer zeker een Visigoth (Ibn Hayyan citeert hier Ibn Jaldún). De verwijzing is waar Ibn Hayyan zegt dat ze afstammelingen zijn van de Goten …. (Ibn Jaldún), maar spreken het tweede deel tegen, de eigen mening van Ibn Jaldun …. maar die mening is onjuist.

……Okay, wetende dat Pelayo een Goth was, hoe kon hij dan de controle krijgen over de Asturische leiders? Hier wordt de hypothese, gebaseerd op de creatie die tussen 653 en 683 werd beschreven, van het nieuwe district in Asturias gelanceerd dat onder het bevel zou staan van een Asturische leider (dux asturiensis), genaamd Pelayo, zoon van Fáfila of Favila, hertog van koninklijke bloede. Zoals beschreven in de culturele versie van de kronieken van Alfonso III. Zoals men kan zien rust de theorie op onbetrouwbare grondslagen: bestond het hertogdom van Asturias en was Pelayo de zoon van de hertog van Asturias die, in de tijd dat koning Egica regeerde, door Witiza zou zijn vermoord. De theorie wordt sterk bekritiseerd vanwege ernstige tegenstrijdigheden. Isla Frez (1995): “De institutionele continuïteit van het koninkrijk Asturias met betrekking tot het koninkrijk Toledo is onbetwistbaar. Montenegro en Del Castillo (1992): “Voor ons is het duidelijk dat er geen sprake was van continuïteit tussen het Visigotische koninkrijk van Toledo en dat van Asturias. Montsenegro en Del Castillo (1994); “En voor het negeren van archeologische resultaten die de afwezigheid van de Gotische ‘voetafdruk’ laten zien en onvoldoende bewijs voor een echt effectieve controle van Asturias over het koninkrijk Toledo.

……Het voorstel om Pelayo, tot zoon van de dux van Asturias te maken was eerder al gedaan door Eloy Benito Ruano.

……Opstand en herovering van Gigia (het huidige Gijón)

Don Pelayo in Covadonga van Luis de Madrazo (1855). In het Prado museum, Madrid.

Don Pelayo in Covadonga van Luis de Madrazo (1855). In het Prado museum, Madrid.

……Na de aankomst van Muza in Asturias in 714, ook wel Mnuza of Munuza genaamd. Hij krijgt de leiding over de troepen en bestuurt de  noordelijke helft van het schiereiland. Hij vestigt zich met een garnizoen moslims in Gijón, terwijl anderen het gebied controleerde en de laatste overblijfselen van verzet de kop in drukte. De belangrijkste families van het aristocratische Asturias, waaronder die van Pelayo, stuurden gijzelaars naar Córdoba om de capitulatie te garanderen. Pelayo was een van de gegijzelde. Echter, in de tijd van Vali Al-Hur  (717 – 718) keerde Pelayo terug naar de bergen van Asturias, alwaar hij volgens een van de kronieken ton vorst of leider van de Asturiërs werd gekozen. Na een paar jaar van wederzijdse intimidatie, gedurende het bewind van Anbasa (722), stuurde Munuza een detachement troepen naar de schuilplaats van Pelayo in Piloña. De Asturische leider en zijn mannen zochten hun toevlucht op de berg Auseva, waar ze wachten op de moslimtroepen, terwijl Munuza nog meer versterkingen vanaf het plateau naar de plaats van onheil stuurt om het verzet voor eens en altijd te beëindigen. Daar loopt het detachement moslims in een hinderlaag en werd onder daar verslagen. Deze oorlogsactie staat bekend als de Slag om Covadonga.

Het wapen van Gijon.

Het wapen van Gijon.

……De kronieken vertellen verder, dat na te zijn verslagen bij Covadonga, Munuza wilt vluchten. Uit angst dat de mensen in Gijón samen zullen werken en in opstand komen, of uit angst dat de Asturische troepen de stad eerder zullen bereiken, roept hij zijn overgebleven troepen terug en probeert hij via Puerto de la Mesa (een oude Romeinse weg, door een vallei, richting León) uit Asturië te ontsnappen. Maar de troepen van Pelayo weten hem te achterhalen en de overgebleven troepen van Munuza wederom te verslaan. Munuza wordt bij Olalíes (het huidige Santo Adriano) vermoord. Hierna neemt Pelayo zonder enige inspanning Gijón in beslag. Toen dit nieuws zich verspreidde over de moslimgebied, traden vele christenen toe tot het leger van Pelayo. Men had het Koninkrijk Asturias heroverd door eerst de hoofdstad Cangas de Onis in te nemen en daarna Pravia. Later zou Oviedo de hoofdstad van Asturias worden. Volgens deze versie van de kroniek was het van groot belang dat Munuza was gedood. Het moet zeker vermeld worden dat hij de generaal was die het bevel voerde over het noorden van het Iberisch eiland en dat zijn dood kan worden beschouwd als een enorme aderlating binnen de militaire moslim organisatie.

……Echter, in andere, latere, kronieken wordt verteld dat Munuza levend weet te ontsnappen en dat hij leiding geeft aan troepen die meer in het noordoostelijke deel (Pyreneeën) van Spanje opereren. Verdragen en soortgelijke verbanden met de hertog van Aquitano leiden ertoe dat hij uiteindelijk met de dochter van deze trouwt, waarna hij, met de alliantie van de hertog als waarborg, in opstand zou komen tegen zijn Arabische meerderen. In alliantie met de Franken, misschien zoekend om een bepaalde niche van macht te creëren op dit strategische punt van de Pyreneeën. Door andere verbonden met de Franken te maken probeert men steeds meer macht te krijgen op strategische punten in de Pyreneeën. Dit voornemen wordt met een strafcampagne van de Emir onderdrukt, om gevaar van deze positie, die het zeker zou hebben gehad voor het nieuw gecreëerde al-Andalus, ongedaan te maken.

……Men moet hier rekening houden met het feit dat de belangen van de moslims verder strekte dan alleen het Spaanse gebied. Men wilde zich uitbreiden in Frankrijk en geleidelijk meer richting centrum Europa. Maar Karel Martel weet de moslims bij Toulouse en Tours te stoppen, terwijl hij aan de achterzijde kleine geïsoleerde  vijandige koninkrijkjes weet op te ruimen, die geïsoleerd waren, vóór de opmars van de moslims.

 

De moderne geschiedschrijving


Gravure van DonPelayo 17de eeuw

……De moderne geschiedschrijving richt zich op het begin van de Reconquista in de voormalige provincie Asturiensis, waarvan het bestaan blijkt uit een aantal historische beschrijvingen.

 • San Valerio de Bierzo (een kloosterling) schreef zijn autobiografische leven in de tweede helft van de 7de eeuw, “de Ordo Querimonie”, waarin hij verteld over de provincie “Asturiensis”. Een plaats met heel veel bossen en kruiden, het is een ruw en ruig landschap
 • De Kosmografie van Ravenna, de naam van de schrijver is onbekend, zegt dat, Asturias één van de acht (voorheen zes) provincies van Spanje was.
 • In de akte van het 13de Concilie van Toledo worden de 8 hertogen van de provincies beschreven, twee meer dan in voorgaande tijden.

  Spanje in 721

  Spanje in 721

 • In de kronieken van Alfonso III, wordt beschreven dat in enkele Spaanse provincies de leiding wordt overgenomen door Arabische gouverneurs. Gouverneur Munuza krijgt de leiding over Asturias.

……Het bestaan van dit hertogdom wordt door alle geschiedschrijvers bevestigd. Nieuw is dat Pelayo mogelijk de zoon is van de hertog van Asturië, Faffila of Favila. De Crónica Albeldense, geschreven in Oviedo, in de tijd dat Alfonso III ‘el Magno’ koning van Asturias is, zegt dat Favila de vader van Pelayo was en dat deze werd vermoord door toedoen van Witiza in de tijd van de Gotische koning Égica. Deze veelheid aan informatie geeft een zeer bevredigende verklaring over de oorsprong van het koninkrijk Asturias en over hun eerste koning Don Pelayo. Het is bekend dat de hertogen, in de laatste jaren van de Visigotische koningen, aan het hoofd staan van deze leenstaten (feodaal systeem). Hier wordt tevens verklaart waarom Pelayo, in eerste instantie, zijn toevlucht zoekt in Asturias bij vrienden van zijn vader, wanneer Witiza zijn vader vermoordt om zodoende zijn koninkrijk uit te breiden. Bedenk goed dat dit niet de vlucht voor de moslims is, zoals omschreven in de Crónica Albeldense. Ook in de beschrijvingen van Alfonso III vinden we verhalen over Pelayo in Tiñana, en dat hij naar Brece wordt gestuurd als hij gevangen is genomen door Munuza. En als men de Crónica Rotense leest begrijpt men ook dat Munuza de zus van Pelayo wil trouwen omdat hij zich zodoende zou verbinden met de laatste legitieme autoriteit van Asturias, de hertog Favila.

……Bij dit alles moet men er zich terdege van bewust zijn dat als de Arabieren er niet waren geweest de Visigotische monarchie uiteen gevallen zou zijn aan onderlinge vetes. Het is nodig om uw visie te verfijnen omtrent de problemen van dit, centraal bestuurde feodale systeem. Het was van groot belang dat Pelayo ondergedoken bleef bij vrienden. Vrienden met politieke macht. Als hij naar Galicia of Cantabria was gevlucht, wat veel meer voor de hand had gelegen, hadden de zaken een totaal andere wending gehad. Het volk bleef hem daardoor trouw en gezien hij de enige overgebleven, traditionele macht vertegenwoordigde, kon van hieruit de Conquista beginnen die zich langzaam  over het hele land zou verspreiden.

……Kleine uitbreidingen van het koninkrijk

……Het succes van de opstand bracht Pelayo er niet toe om zijn hof in Gijón, de belangrijkste stad van Asturias, te vestigen. Hij gaf de voorkeur aan Cangas de Onis en vestigde zich samen met zijn hof aldaar. Cangas de Onis is gelegen in de uitlopers van de Picos de Europa en gaf strategisch gezien meer bescherming tegen aceifas (razzia’s) van de moslims. Maar enkele decennia later consolideerde zich het koninkrijk en verhuisde het hof van koning Silo en zijn vrouw Adosinda (kleindochter van Pelayo) naar Pravia. Nog later werd Oviedo de hoofdstad van Asturias. In eerste instantie breidt het koninkrijk zich uit door losse, zelfstandige gebiedjes in zijn koninkrijk te onderwerpen of gewoon via verbonden aan zich te binden. Het waren zijn opvolgers, als Alfonso I en Fruela I de Asturias die kleine provincies, zoals Trasmiera en Sopuerta veroverde en aan het gebied van koninkrijk Asturias toevoegen.

……Dood en begrafenis van Pelayo

De kerk van Santa Eulallia te Abamia

De kerk van Santa Eulallia te Abamia

……Koning Pelayo stierf in Cangas de Onis in het jaar 737. Hij werd begraven in de kerk van Santa Eulalai in Abamia, waar eerder ook zijn vrouw, koningin Gaudiosa, begraven werd. In een van de boeken van de kerk wordt beschreven dat de koning aan de voorzijde zou liggen en dat de overblijfselen van zijn vrouw naast hem lagen.

……Nu is het graf leeg omdat de kroniekschrijver Ambrosio de Morales ons laat weten dat Alfonso X el Sabiókoning van Castilla en Leon bevel had gegeven om de overblijfselen van Koning Don Pelayo en zijn vrouw naar de Heilige Grot van Covadonga over te brengen. Boven het graf is een grote steen geplaatst. Ook zijn zuster Ermesinda ligt hier begraven. Op het graf is de volgende tekst uitgehouwen. De grot is inmiddels een ware bedevaart plaats geworden,,, als u dit graf in alle rust wilt bezoeken doe dit dan in de eerste dagen van het nieuwe jaar, u bent dan één van de weinige en zeker de enige Hollander!

Het graf van Don Pelayo.

“AQVI YACE EL SEÑOR REY DON PELAIO, ELLETO EL AÑO DE 716 QUE EN ESTA MILAGROSA CUEBA COMENZO LA RESTAVRACION DE ESPAÑA BENCIDOS LOS MOROS; FALLECIO AÑO 737 Y ACOMPAÑA SUS MUGER Y ERMANA.

……Wat zoveel betekend als:

HIER LIGT DE HEER KONING DON PELAYO, DIE IN HET JAAR 716 VANUIT DEZE WONDERBAARLIJKE GROT BEGONNEN IS MET DE STRIJD TEGEN DE MOREN OM ZODOENDE SPANJE TE RESTAUREREN; GESTORVEN IN 737 EN HERENIGT MET ZIJN VROUW EN ZIJN ZUSTER.

……Toch hebben vele historici vraagtekens geplaatst bij de authenticiteit van de overdracht van de overblijfselen van Koning Don Pelayo en zijn vrouw naar Covadonga.

……Zijn huwelijk en zijn kinderen

……Don Pelayo was getrouw met Gaudiosa en uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

 • Favila de Asturias (?-739). Hij was de tweede koning Asturias. Hij was getrouwd met Froiluba en ligt begraven in de kerk Santa Cruz in Cangas de Onis.
 • Ermesinda zijn dochter trouwde met Alfonso I de Asturias, derde koning van Asturië en zoon van Pedro van Cantabria. Volgens de traditie ligt zij samen met haar ouders in de grot van Covadonga.

 

Voorgangers en opvolgers van Don Pelayo
Voorganger
Nieuwe titel, nieuw koninkrijk
Koning van Asturias
718 – 737
Opvolger
Favila I

Naar boven

{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Don Pelayo|oldid=94974458|datum=201412 21|laatst bijgewerkt=20191003}}

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.