Sueben koninkrijk

Regnum Suevorum

Het Sueben koninkrijk

409 – 585
Spaanse Verhalen
……Het Sueben koninkrijk (één van de eerste staten van Europa) werd, in de eerste helft van de 5e-eeuw gesticht door een Germaans volk, Sueben of Sueven(Latijns; Suebi) genaamd. Zij vestigde zich in de provincie Gallaecia van het West-Romeinse Rijk, nadat het in 409, samen met de Vandalen en de Alianen, het Iberisch schiereiland was binnengedrongen. De kennis van haar geschiedenis wordt bepaald door de schaarse bronnen die binnen deze korte periode van 80 jaar, tussen het jaar 469 en 550, beschikbaar zijn. In 585 hield het Sueben koninkrijk op te bestaan toen het werd veroverd door de Visigotische koning Leovigildo en het grondgebied werd opgenomen in het Visigotische koninkrijk Toledo. In dat jaar schreef de Visigoth Braulio de Zaragoza: In het uiterste westen is er een analfabeet land waar niets wordt gevoeld behalve de stormwinden. De geschiedenis van Suebische Gallaecia, op het grondgebied van het huidige Galicia, Asturias, León en de noordelijke regio is enigszins gemarginaliseerd in de cultuur van Spanje, omdat het een Duitse geleerde was die het eerste rapport over de Sueben van Gallaecia schreef, zoals de historicus Xoán Bernárdez Vilar toegaf.Ga naar:

Gegevens 
Hoofdstad Braga
Taal
Andere talen
Vulgair Latijn
Romaans,
Suebisch, etc.
Geloof Germaans heidendom
(aanvankelijk en vervolgens landelijk)
Arianisme (onder de elites)
Katholicisme
Regering Monarchie
Koning

  • (¿? – 441)
  • (438 – 448)
  • (¿? – 456)
  • (¿? – 457)
 

Hermerico
Rékhila
Requiario
Aguilfo

Geschiedenis 409 – 585

Vestiging en integratie


……De Sueben vestigden zich voornamelijk in Braga (Bracara Augusta), Porto (Portus Cale), Lugo (Lucus Augusta) en Astorga (Asturica Augusta). De stad Braga wordt de hoofdstad van hun koninkrijk. Een groep die de Germaanse Sueven vergezelde, bezette het gebied tussen de rivieren Cávado en Homem, in het gebied dat bekend staat als Terras de Bouro (Tierra de Buri). Ook in Galicia bevinden zich twee parochies met Suebische namen, in de comarcas La Coruña en La Barcala, en er zijn ook vier kleine steden met deze benaming.

……Ondanks dat de Sueben vrijwel onmiddellijk het lokale vulgair Latijn als hun taal hebben aangenomen, zijn er nog steeds enkele overblijfselen van de Germaanse taal die eerder werd gesproken. Er is een zekere invloed geweest op de Galicische taal en de Portugese taal, zoals lawerka (laverka in het Galicisch en in het Portugees betekend leeuwerik).

De eerste fase


……De geboorte van het koninkrijk (411 – 438)

Het Sueben koninkrijk (groen), op de kaart van Hispania.

……Volgens Hidacio bereikten Sueben, Vandalen en Alanen twee jaar na hun intrede op het Iberisch schiereiland in 409 een akkoord om een einde te maken aan de rooftochten en plunderingen die ze eerder hadden ondergaan in de Romeinse provincies van Hispania en zich daar op een stabiele manier hadden gevestigd. Zo waren de Alanen verantwoordelijk voor de Lusitania en de Cartaginense; de Silingen voor de Bética; de Asdingen voor het binnenland van Gallaecia, de regio van Lugo en Astorga, en de Sueben voor het deel van Gallaecia grenzend aan de oceaan. In totaal zouden er 200.000 mensen zijn, inclusief vrouwen en kinderen, in vergelijking met zo’n vijf miljoen Hispano-Romanen.

……Met de bedoeling deze gebieden te herstellen ging het West-Romeinse Rijk een alliantie aan met de Visigotische koning Walia, die met zijn leger op het Iberisch schiereiland binnenkwam met de autoriteit die hem door de keizer was verleend, en in de jaren 416 en 417 de rijkste en meest geromaniseerde provincies herstelden uit handen van de Alanen en de Vandalen: Bética, Lusitania, Tarraconense en Cartaginense.

……In 419 ontstond in Gallaecia een conflict tussen de Sueben en de Asdingenwaarschijnlijk ingegeven door de armoede van het land dat overeenkwam met de laatste, waarvan het aantal was toegenomen met de oprichting van verspreide groepen Silingen en Alanen die door de Visigoten verslagen werden. Zo werden de Sueben omsingeld in het Nerbasios-gebergte  (van een onbekende locatie) en werden alleen gered van volledige vernietiging door de tussenkomst van een keizerlijk leger onder het commando van ‘comes Hispaniarum Asterio. Zoals Luis A. Gómez Moreno heeft opgemerkt, “was de keizerlijke regering zonder twijfel geïnteresseerd in het voorkomen van de suprematie van de toen machtigste volksgroepering, de Asdingen” en “het veel kleinere aantal Sueben vormde een secundair moment van gevaar”. De Asdingen, met hun koning Gunderico aan het front, heffen de belegering op en trekken naar het zuiden, hoewel ze eerder al een aantal Sueben hadden gedood in Braga, in 429, na de plundering van Betica, trokken ze naar het noorden van Afrika.

……De uitbreiding onder Requila en Requiario (438 – 456)

Het Iberisch schiereiland in 455, het moment waarop het Sueben koninkrijk op z’n grootst was.

……Nadat de Vandalen Hispania hadden verlaten probeerden de Sueben hun invloed buiten Gallaecia, over de andere provincies van Hispania, rijker en meer stedelijk, uit te breiden. Hun acties beperkten zich echter tot rooftochten en plundering en ze slaagden er niet in om de heerschappij van enig gebied buiten Gallaecia te consolideren, en zelfs daarbinnen ontsnapten veel gebieden aan hun controle, die beperkt was tot de zuidwestelijke helft van de provincie. Dit was vooral te wijten aan hun geringe aantal in verhouding tot de totale bevolking. Geschat wordt dat de Sueben niet meer dan vijfentwintigduizend mensen telden, terwijl de Galicische Spaans-Romeinse bevolking ongeveer zevenhonderdduizend zielen zou telden. Voor deze jaren wijst Hidatius nauwgezet op de voortdurende schermutselingen tussen de Sueben en de provinciale bevolking, in een eindeloze relatie van plunderingen en gemakkelijk verbroken vredesakkoorden. Hun bisschop Hidatius onderhandelde in 433 met de Sueben koning Hermerico over een akkoord om tot vrede te komen, maar dit zou pas vijf jaar later volledig worden bereikt met het akkoord dat de koning met de Galicische aristocratie ondertekende.

Standbeeld van de Sueben koning Requiario op de gevel van het Koninklijk Paleis, Madrid.

……Met koning Requila bereikte het Sueben koninkrijk zijn grootste expansie. In 438 leidde hij een campagne tegen Betica waar hij, aan de oevers van de Genil, een leger versloeg dat georganiseerd werd door de plaatselijke aristocratie en onder leiding stond van een zekere Andevoto. In de daaropvolgende twee jaar bezette hij het Augusta Emerita (Merida), de hoofdstad van de Lusitania, en Mértola (Myrtilis) en in 441 slaagde hij erin Sevilla, de hoofdstad van Andalusia, te betreden. Deze laatste verovering moet hem in staat gesteld hebben om zijn invloed uit te breiden, inclusief Cartaginense. In die periode, aan het begin van de jaren veertig van die eeuw, bleven alleen de Tarraconensis onder keizerlijke controle, zeer waarschijnlijk met de hulp van Visigotische foederati-troepen.

……In 446 werd een leger van Visigoten gefedereerd onder het bevel van magister utriusque militiae, genaamd Vito, door de Sueben verslagen bij hun poging om Bética voor het keizerrijk te herstellen. Twee jaar later stierf Requila, opgevolgd door zijn zoon Requiario. De laatste probeerde eerst het Sueben koninkrijk te versterken door het Visigotische koninkrijk van Toulouse van Theodorico I te benaderen door te trouwen met een Visigotische prinses. Nadat hij terugkeerde van het Visigotische hof steunde hij een nieuwe bagauda-opstand die was uitgebroken in Tarraconense, waardoor de rooftochten en de plundering nog verder toenamen. De Bagauda-opstand werd uiteindelijk onderdrukt door een Visigotisch leger onder het bevel van Frederik, broer van koning Theodorico IIWat de Sueben betreft, in 453 tekenden ze een overeenkomst met een vertegenwoordiger van het Rijk, het komt Hispaniarum Mansueto, om een einde te maken aan hun invallen in de Tarraconense.

……De Visigotische suprematie

……In 456, na de dood van keizer Valentinian III en de toegang tot de keizerlijke troon van de Gallo-Romeinse Avitus, startte de Visigotische koning Theodorico II een grote militaire campagne om het Visigotische koninkrijk van Toulouse uit te breiden naar Hispania. Dat gaf aanleiding tot het onder ogen zien van de groeiende macht van het Suebische koninkrijk. Rechiario van zijn kant had de plundering door de Cartaginense en de Tarraconense heropgestart door het pact van 453, vanwege de dood van de keizer, te verbreken en de protesten van de ambassades van Avitus en Theodorico II te negeren. Zo vond op 6 oktober 456 een grote veldslag plaats aan de oevers van de rivier de Órbigo tussen het Visigotische leger onder leiding van Theodorico II zelf, dat het gezag had dat hen door de keizer was verleend, en het leger van Suebi. Het resultaat van de slag bij de rivier de Órbigo was een grote nederlaag voor de Sueben die hun hoofdstad Braga bezet zagen worden door de Visigoten en dat hun koning Rechiario gevangen genomen en geëxecuteerd werd in Oporto. In zijn plaats benoemde Theodorico II een gouverneur genaamd Agiulfo en ging vervolgens naar Merida, waar hij hoorde van de dood van keizer Avito (17oktober456). Theodorico II keerde haastig terug naar Gallië, maar liet een leger achter in Hispania dat verschillende locaties van het bovenste plateau als AstorgaPalencia en het castrum de Coyanza (Valencia de Don Juan) in beslag nam en plunderde.

……In 457 kwam Agiulfo, de door Theodorico II benoemde gouverneur, in opstand tegen hem, maar werd verslagen en vermoord. In deze context was er een heropleving van het Suebische verzet, waarbij verschillende groepen werden gevormd waarvan de leiders met elkaar in botsing kwamen voor de leiding van het oude koninkrijk: eerst Maldras en Framtán, en vervolgens Requimundo en Frumario. Requimundo, waarvan de machtsbasis zich in de westelijke zone van Gallaecia bevond, verdedigden een beleid van vriendschap met de Visigotische mogendheid en met het Keizerrijk, terwijl Frumario, waarvan de aanhangers in het zuidelijk en het interne Gallaecia zaten, in strijd met enige overeenkomst was. Theodorico II reageerde door een leger naar Gallaecia te sturen onder leiding van een Visigotische comes, Sunieric genaamd, en de magister militum van de nieuwe Mayoriano, Nepociano, die Lugo aanviel, en 460 Santarem in Lusitania in beslag nam. Vier jaar later stierf Frumarium waarmee het koninkrijk onder het gezag kwam van een koning, Requimundo genaamd, en die erkend werd door de Visigotische koning. Vanaf dat moment handhaafde Theodoric II een soort suprematie over het nieuwe verenigde Sueben koninkrijk, met als belangrijkste gevolg de bekering van Koning Requimundo tot het Arische Christendom en dat van vele andere Sueben.

Opgravingen van Conímbriga.

……Requimundo probeerde een einde te maken aan de Visigotische voogdij en begon hiervoor een toenadering met de Gallische en noordelijke aristocratie van Lusitania, wat resulteerde in een vreedzaam intrede van de Sueviaanse koning in Lissabon in 468, een plaats die hem door de adel van de stad onder leiding van een zekere Lusidius was gegeven, ondanks het feit dat de Sueven in het voorjaar van datzelfde jaar Conimbriga hadden geplunderd. Hidacio pikt deze verandering van houding van de oude Romeinse senatoriale aristocratie op met betrekking tot de Sueben – door de steeds afnemende efficiëntie van de keizerlijke macht om hun belangen te verdedigen – maar helaas wordt zijn Chronica in het jaar 469 onderbroken (Hidacio overlijdt in 469) en zullen we pas in de tweede helft van de volgende eeuw van het koninkrijk van de Sueben horen.

De donkere periode (469 – 550)


.

Gebieden met culturen van Britse oorsprong in de 6e eeuw. De zee was het communicatiemiddel tussen de verschillende gemeenschappen.

…..Tussen 469 en 550 is er een historische lagune vanwege de afwezigheid van bronnen en we kennen alleen de naam van koning Teodemundo. Over deze periode kunnen dus alleen maar hypothesen worden gemaakt. Het meest wijdverspreide onder historici is dat gedurende deze tachtig jaar, waarvan we geen nieuws hebben, het Sueviaanse koninkrijk in het noordwesten van het schiereiland als onafhankelijke entiteit werd geconsolideerd en dat in zijn schoot de geleidelijke integratie van de Germaanse bevolking met de Galicisch-Romeinse bevolking plaatsvond. Dit laatste zou worden bevestigd door het enige document van vóór 550 dat ons bereikt heeft over het Sueben koninkrijk. Het is een brief van Paus Vigilio aan de grootstad van Braga, Profuturo, in 538, waarin de volledige vrijheid van de katholieke Kerk, die die van de Galicisch-Romeinen was in een biechtelijk Arisch koninkrijk, wordt geëerbiedigd: “De bisschoppelijke rangorde van de Kerk kan vrijelijk communiceren met de buitenwereld, kerken bouwen, de bekering van oude katholieken tot het ariïsme tegenhouden evenals hun geloofsbelijdenis bekritiseren.,” zegt Luis A. Gómez Moreno. Dezelfde historicus wijst erop dat de integratie tussen de twee belangrijkste sectoren van het land (Sueben en de Gallo-Romeinse aristocratie) zich had kunnen ontwikkelen in een essentieel klimaat van externe vrede. Het geografisch isolement van de centrale gebieden van het Suebische koninkrijk en de relatieve armoede vormden al een onverslaanbare basis voor deze externe vrede, die nu bovendien vanaf het einde van de 5e eeuw werd bevorderd door de toenemende zwakte van haar grote rivaal op het schiereiland: het Visigotische koninkrijk“.

……Aan de andere kant vestigden zich aan het eind van de 5e en het begin van de 6e eeuw aan de kust van Lugo, ongeveer tussen de rivier de Eo en de monding van Ferrol, contingenten Kelten uit Groot-Brittannië, die op de vlucht waren voor Angelsaksische invasies. Deze bevolking was georganiseerd rond een eigen bisdom met zijn hoofdkwartier in Bretagne, een plaats die deskundigen meestal identificeren met de huidige parochie van Santa María de Bretoña, gelegen in de Lugo gemeente Pastoriza. Zijn relatie met de zaken van het koninkrijk blijkt uit de deelname van hun bisschop Mailoc aan het Eerste Concilie van Braga in 561 en aan het Tweede Concilie van Braga in 572.

De laatste fase


……Vanaf 550 jaar duikt het Zwabische koninkrijk weer op in de bronnen, met name in de kronieken van de Franco Gregorio de Tours en de Visigotische katholieke Juan de Biclara, van wie Isidore de Sevilla later gegevens zal overnemen, maar de informatie die zij verstrekken, heeft alleen betrekking op de gebeurtenissen van het koninkrijk die van invloed zijn op Merovingisch Gallië en het Visigotische koninkrijk. Verdere informatie, hoewel beperkt tot het kerkelijk gebied, wordt verstrekt door de besluiten van de Eerste Raad van Braga van 561 en de Tweede Raad van Braga van 572 en de geschriften van Martín Dumiense.

……De bekering tot het katholicisme

Afbeelding van San Martín de Braga. Codex Vigilanus of Albeldensis, Biblitheek van El Escorial.

……De definitieve stap naar integratie tussen de Sueben en de Galicisch-Romeinse aristocratie, wat ook de volledige consolidatie van de Sueviaanse monarchie betekende, was de bekering van de koning en zijn hof tot het katholicisme. Het probleem is dat de bronnen het niet eens zijn over het tijdstip van het evenement. Volgens Gregorio de Tours was de bekering het werk van koning Chariarico en vond ze plaats rond het jaar 550, maar volgens Isidoro de Sevilla was het koning Teodomiro en dateert ze uit 570. Beide versies komen in essentie overeen: dat de persoon Martin de Braga, een geestelijke van de Pannonië, en abt van Dumio en bisschop van Braga was, een belangrijke rol speelde in deze gebeurtenis.

……In de huidige geschiedschrijving wordt de voorkeur gegeven aan de versie van Gregorio de Tours, waarin de komst van Martín de Braga naar Gallaecia tijdens het bewind van Chariarico (550-558/559) wordt gesitueerd en waarin zijn bekering tot het katholicisme in verband wordt gebracht met de toenemende invloed van de Merovingische Franken en de Byzantijnen, vijanden van de Visigoten, in het Sueben koninkrijk. Om deze reden benadrukken ze dat Martin van Braga voordat hij naar Galicia ging in het Byzantijnse Oosten was geweest en dat zijn aankomst in het Suebische koninkrijk samenvalt met de ontscheping van de Byzantijnen in het zuiden van het schiereiland, waar ze de provincie Spania zullen stichten, en, aan de andere kant, de Merovingische invloed – die Gallaecia zou hebben bereikt via de commerciële zeeroute die het gebied van Bordeaux met de noordwestelijke kusten van het schiereiland verbond – zou zich manifesteren in de wijdverbreide verering die onder de Galicisch-Romeinse katholieken bestond voor San Martín de Tours, die volgens Gregorio de Tours een belangrijke rol speelde in de Suebische bekering tot het katholicisme.

Middeleeuwse miniatuur van het Eerste Concilie van Braga, het toont de Sueben koning Ariamiro (recht) met de bisschoppen Lucretius, Andrés en Martín de Dumio. 10e eeuw Codex Vigilanus.

……Martin van Braga’s activiteit, gesteund door de koning, richtte zich op de kerstening van landelijke gebieden, die sterk beïnvloed was door heidense overtuigingen en Priscilliaanse ketterij – zoals kan worden afgeleid uit zijn pastorale verhandeling De correctione ruststicorum – en op de reorganisatie van de Kerk van het koninkrijk in een authentieke “nationale” kerk. Onder leiding van Martín, die de zetel van het grootstedelijke gebied van Braga bezette, werd de traditionele kerkelijke organisatie die van het West-Romeinse Rijk geërfd was getransformeerd met de verdeling van het koninkrijk in 13 bisdommen, waaronder een aantal nieuwe – gegroepeerd in twee grote districten of “kerkprovincies”: een zuidelijk district, waarvan het hoofdkwartier in Braga zou worden gevestigd en een noordelijk district, met Lugo als nieuwe hoofdkwartier van de hoofdstedelijke bevolking. Deze verdeling, volgens Luis A. García Moreno, werd aangepast aan “de territoriale en politieke realiteit van het Sueben koninkrijk in die tijd”. In dit koninkrijk presenteerden de noordelijke zones, die over het algemeen overeenkomen met het oude klooster Lucensis, een duidelijk acaísme in hun sociaal-economische structuren ten opzichte van de zuidelijke zones: vrijwel geen belangrijke stedelijke kernen, met uitzondering van Lugo; het bestaan van districten met overblijfselen van tribale structuren en de kerkelijke organisatie die gestructureerd waren rond bisschoppelijke kloosters met een Keltische traditie, enz: Britonia; Lucus Augusti; Laniobrense; Iria Flavia; Tudae; Auriensis; Asturica Augusta; Dumiun; Portucale; Lamecum; Viseum; Conimbriga; Egitania.

…… Het Eerste Concilie van Braga en het Tweede Concilie van Braga, respectievelijk in mei 561 en juni 572, waren van fundamenteel belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Martin de Braga. In het eerste – onder auspiciën van koning Ariamiro (558/559-561), de opvolger van Chariaro- werd de Priscilianistische kwestie en de interne problemen van de Kerk behandeld. In het tweede – opgeroepen tijdens de regering van koning Miro (570-583), zoon van Teodomiro (561-570), en opvolger van Ariamiro – werd de oprichting van de “nationale” Sueviaanse Kerk voltooid door haar te voorzien van haar eigen canonieke wet, ontleend aan de belangrijkste concilies van de Griekse Kerk.

……De Visigotische verovering

……De Visigotische koning Leovigild ontwikkelde een ambitieuze politiek om het gezag van de Visigotische monarchie over Hispania te herstellen. Tussen 573 en 576 bezette hij het noordwesten van het koninkrijk, grenzend aan het koninkrijk van de Sueben. Zo onderwierp hij in 573 Sabaria, een gebied waarvan de exacte locatie onbekend is, en het jaar daarop nam hij de stad Amaya in, en daarmee werd de hele provincie Cantabria ondergeschikt gemaakt. In 575 nam hij de regio Orense in beslag en nam Aspidius, de plaatselijke heer (loci senior) van dat gebied, gevangen. Zo herstelde hij de enorme strook land op het Visigotische deel van de grens met het Suebische koninkrijk, gevormd door Orense, Asturias en Cantabria, en die in de praktijk onafhankelijk waren. In 576 trad hij het Sueviaanse koninkrijk binnen, maar kwam om vrede te tekenen met koning Miro.

Het Visigotisch – en het Suebisch koninkrijk rond het jaar 560.

……In 580 begint de opstand van Hermenegildo, de eerstgeboren zoon van Leovigildo die zich tot het katholicisme had bekeerd, in het Visigotische koninkrijk. Twee jaar later begon Leovigildo het offensief om de Lusitania en Bética, die in handen waren van de rebellen, te herstellen. Hij nam onmiddellijk Merida, de hoofdstad van de Lusitania in, en in 583 belegerde hij Sevilla, de hoofdstad van Andalusia waar Hermenegildo en zijn Frankische vrouw woonden. Een Sueben leger onder het bevel van koning Miro kwam hen te hulp, maar Leovigildo omsingelde hem en dwong hem om trouw te zweren, waardoor hij zich in Galicia kon terugtrekken, waar hij kort daarna stierf, aldus de Franse kroniekschrijver Gregorio de Tours, hoewel de Gothische kroniekschrijver Juan de Biclaro zijn dood in Sevilla plaatst.

……Na de dood van Koning Miro in 583 werd hij opgevolgd door zijn zoon Eborico. Maar de nederlaag tegen de Visigoten, deed de militaire vesting van het Suebische koninkrijk breken, en het ongemak dat onder de aristocratie van het koninkrijk werd gecreëerd door de vernieuwing van de nieuwe koning van de loyaliteit aan Leovigildo, die door zijn vader was beëdigd, zou de reden kunnen zijn waarom Eboric een jaar later werd onttroond door zijn schoonbroer Andeca en verbannen werd naar een klooster. Om zijn positie te versterken trouwde Andeca onmiddellijk met de weduwe van koning Miro, Siseguntia. Leovigildo grijpt niet onmiddellijk in omdat hij nog steeds probeert een einde te maken aan de opstand van Hermenegildo, maar zodra hij er een einde aan weet te maken, leidt hij in 585 een leger dat het Sueben koninkrijk binnentreedt en het in beslag neemt. Koning Audeca werd opgesloten in een klooster en Leovigildo nam de koninklijke schat in beslag. Zo hield het Sueviaanse koninkrijk op te bestaan en werd het een provincie van het Visigotische koninkrijk Toledo. Na het vertrek van Leovigildo werd er een poging gedaan om het koninkrijk te herstellen door een zekere Malarico, maar hij werd verslagen door de Visigotische legers. Als gevolg van de verovering werden de Arische bisschoppen gevestigd in Viseu, Lugo, Tuy en Porto, hoewel “het er niet op lijkt dat Leovigildo gewelddadige acties tegen de katholieke kerk van het oude Suebische koninkrijk heeft ondernomen: de katholieke bisschoppen gingen door in hun bisdom, zelfs op de plaatsen waar de Arische bisschoppen waren gevestigd”.

Naar boven

{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Reino suevo| oldid=118558745| datum=20190901| laatst bijgewerkt20190901}}