Castilla (historisch)

Castilla (historisch)

Castilla in de moderne provinciale indeling van Spanje: in het rood ziet men de provincies die van oudsher met Castilla verbonden zijn, het gestreepte gebied behoort tot andere provincies die in verschillende projecten en historische perioden met Castilla verbonden zijn, met inbegrip van de provincies die er in de periode vóór de autonome staat bij hoorden.
Spaanse Verhalen   Historische regio   spaanseverhalen.com
Spaanse verhalen spaanseverhalen.com
Wat we bij ons in Nederland en België Castilië noemen heet in Spanje Castilla. Maar Castilla kan voor verschillende zaken staan. Let op, het historische Castilla, staat los van het koninkrijk Castilla of de Kroon van Castilla. Het heeft er wel veel mee te maken (zijn constructie), maar Castilla op zich, is een oude landstreek in Spanje, dat min of meer overeenkomt met de Comunidades autónoma Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Madrid en Castilla-La Mancha.
…………………………………………………………………………………………….
Het is een cultuurgebied met een relatief homogene cultuur. Binnen een cultuurgebied of culturele regio deelt de bevolking een aantal culturele kenmerken (zoals bijvoorbeeld taal, religie, bouwstijl of bestaanswijze) waardoor ze zich onderscheidt van andere cultuurgebieden. De omvang van een cultuurgebied is onbepaald en vaak worden administratieve grenzen overschreden. Cultuurgebieden bestaan op verschillende schaalniveaus.
…………………………………………………………………………………………….
Het is niet mogelijk een meer nauwkeurige omschrijving van het begrip cultuurgebied te geven omdat de definiëring afhankelijk is van wat men onder cultuur verstaat. Het begrip cultuur speelt namelijk ook een rol in het debat over nationale en regionale identiteit, migratie en integratie met conflicterende inzichten.
…………………………………………………………………………………………….
Castilla dankt zijn naam aan het Spaanse woord castillo dat kasteel betekend. De oude koningen streden, tijdens de Reconquista (722 – 1492) tegen de moslims. Zij bouwden veel kastelen, burchten in dit gebied ter verdediging van het heroverde gebied en dat was de reden dat dit gebied de naam Castilla kreeg.
……………………………………………………………………………………………..

 

Wat u interesseert:

Het wapen van Castilla.
Vlag van Castilla, wordt traditioneel gebruikt om de historische regio weer te geven.
Gegevens
Regio Iberisch schiereiland
Land Spanje
Geografische grenzen onnauwkeurig
Hoofdsteden Burgos
Valladolid
Madrid
Historische verdeeldheid Gastilla la Vieja
Castilla la Nueva
Feiten en historische evolutie
850 – 1060 Graafschap Castilla (Stichting van Castilla, als vazal graafschap van het Koninkrijk León)
1065 – 1230 Koninkrijk Castilla (Categorie van koninkrijk en uitbreiding van het grondgebied)
1230 – 1715 Kroon van Castilla (eenwording met koninkrijk León en uitbreiding tijden de reconquista ven het schiereiland)

Na de constructie van de Estado de las autonomías in 1978 behouden twee in 1983 goedgekeurde autonome gemeenschappen de naam Castilla in hun officiële naam: Castilla y León en Castilla-La Mancha. Anderzijds wordt de naam meestal ook op abstracte wijze geassocieerd met de geografische regio van de Meseta Central (zie Castilla).

De variabele articulatie van het idee van “Castilla”, door het noventayochisme geplaatst als de essentie van Spanje, is ontwikkeld zowel in termen van identiteit door het politieke Castilianisme als in termen van anders-zijn door perifere nationalismen. De verschillende hedendaagse visies op Castilla variëren onder meer naar gelang van het specifieke belang dat elk ervan toekent aan de rol van Castilla en “de Castiliaan” in de opbouw van Spanje. Om die reden wordt het ook beschouwd als een steeds weerkerend begrip in de hedendaagse Spaanse verbeelding.

 

Etymologie


Klooster van San Millán de la Cogolla.

 

Castilla (in de eerste documenten in het oud-Castiliaans Castella of Castiella genoemd) betekent volgens de etymologie “land van kastelen”. Arabische geschiedschrijvers noemden het Qashtāla قشتالة en de naam lijkt gerechtvaardigd als een land dat bezaaid is met kastelen. De term zou afkomstig zijn van het Latijnse castellum, verkleinwoord dit op zijn beurt van de term castrum, castro, fortificatie van het pre-Romeinse Iberia. De eerste vermelding van de term “Castilla” dateert van 15 september 800, in een apocrief (niet erkend) document uit het nu verdwenen klooster van San Emeterio de Taranco de Mena, gelegen in de vallei van Mena, in het noorden van de huidige provincie Burgos. De naam Castilla komt voor in de notariële akte waarbij de abt Vitulo een stuk land schonk. In dit document staat “Bardulia quae nunc vocatur Castella” (Bardulia dat nu Castilla wordt genoemd (Bardulia was de naam voordat er kastelen stonden)).

CastilloFlordeLis2
De naam Castilla komt van de overvloed van deze bouwwerken in het eerste zo genoemde gebied. Op de foto, het kasteel van Olmillos de Sasamón, uit de 15e eeuw.

De notariële akte waarbij abt Vitulo een stuk land schonk dat deel uitmaakte van het Becerro Galicano van het klooster van San Millán de la Cogolla, luidt als volgt:

Ego Vitulus abba, quamuis indignus omnium seruorum dei seruus, una cum cogermano meo Erbigio presbytero, cum domnos et patronos meos sanctos Emeteri et Celedoni, cuius basilica extirpe manibus nostris construximus ego Vitulus abba et frater meus Erbigius in loco qui dicitur Taranco in territorio mainense, et sancti Martini, quem sub subbicionem Mene manibus nostris fundauimus ipsam basilicam in ciuitate de area patriniani IN TERRITORIO CASTELLE et sancti Stefani, cuius basilicam manibus nostris fundauimus in loco qui dicitur Burcenia in territorio Mainense.

In hetzelfde boek staat een ander stichtingsdocument, gedateerd 4 juli 852, waarin de bouw van het klooster van San Martín de Herrán wordt bevolen:

Facta scriptura sub era octogessima nonagessima, tertia feria, quarto nonas iulias, regnante Rodericus comite in Castella.

De toponymische naam Castilla verwijst, nog in 853, naar een zeer klein gebied in het noorden van Burgos dat zich onderscheidt van de Burgos-valleien van Mena en Losa: Et presimus presuras in Castella, in Lausa et in Mena, dat niet aan Álava grensde en waarvan geen kastelen bekend waren, zodat we ook rekening moeten houden met andere mogelijke oorsprongen voor de toponymische naam van Castilla dan “de kastelen”, zoals de oorsprong van een ander Castilla, een grote stad van al-Ándalus die Abderramán I in 759 veroverde en er de hoofdstad van de Cora van Elvira van maakte, en dat later bekend werd als Medina Elvira. Dit toponiem zou door sommige van de herbevolkers van “Bardulia” (later bekend als “Castilla”) in de tijd van Alfonso I en zijn zoon Fruela I naar het noorden van Burgos worden gebracht.

 

Historische context


Oorsprong

Map_Iberian_Peninsula_1000-es.svg
Het graafschap Castilië (850-1065) rond het jaar 1000 toen het een afhankelijkheid was van het koninkrijk León.

Naast de eerste vermelding van Castilla in het document van abt Vitulo, moeten we ook rekening houden met de zeer oude documentatie van het bisdom Valpuesta, een klooster in de provincie Burgos (804-1087), dat door sommige filologen wordt beschouwd als de bakermat van de Castiliaanse taal. Specialisten zijn het erover eens dat de naam Castilla afkomstig is van het grote aantal kastelen of burchten die in deze streken bestonden.

1280px-España1150.svg
Het koninkrijk Castilië (1065-1230), in roze, in het centrum van het Iberisch schiereiland in het jaar 1210.

Jaren later werd het graafschap Castilla geconsolideerd als een autonome politieke entiteit, hoewel het een vazal graafschap van het koninkrijk León bleef. In 960 werd het graafschap Castilla de facto onafhankelijk van León met graaf Fernán González. In 1037 stierf Bermudo III, koning van León, zonder nakomelingen in de slag bij Tamarón, terwijl hij vocht tegen zijn zwager, Fernando I. Deze laatste beschouwde zich als de rechtmatige opvolger en kwam daarom aan het bewind over beide koninkrijken, hoewel tegenwoordig verschillende auteurs ontkennen dat Fernando I het koninkrijk Castilla stichtte. In 1054 vocht Fernando I tegen zijn broer, García Sánchez III de Nájera, koning van Navarra, in de Slag bij Atapuerca, waarbij hij de Navarrese vorst doodde en onder andere de streek van het Oca-gebergte, in de buurt van de stad Burgos, annexeerde.

Koninkrijk Castilla

1280px-Corona_de_Castilla_1400_es.svg
De Kroon van Castilië (1230-1715) rond 1400. Het Koninkrijk Castilië beslaat het noordoostelijke kwart van het grondgebied.

Na de dood van Fernando I in 1065 werden de koninkrijken verdeeld onder zijn zonen, waarbij Sancho II Castilla kreeg en Alfonso VI León. Sancho II werd in 1072 vermoord waarna zijn broer troon van Castilla overnam. Het feit dat dezelfde persoon over beide koninkrijken regeerde, zou enkele generaties lang gehandhaafd blijven. Bij zijn dood werd hij op de troon opgevolgd door zijn dochter, Urraca. Urraca hertrouwde, na een eerder huwelijk met Raimundo de Borgoña, met Alfonso I de Aragon, maar omdat zij niet in staat was beide koninkrijken te regeren, en vanwege de grote onderlinge klassenstrijd. Alfonso I verstootte zijn echtgenote Urraca in 1114, waardoor de confrontaties nog verergerden. Hoewel paus Paschal II het huwelijk eerder nietig had verklaard, bleven zij tot die datum bij elkaar. Urraca, gravin van Galicia moest ook de confrontatie aangaan met haar zoon, koning Alfonso VII de Galicia, om haar rechten op dat koninkrijk te doen gelden. Twee jaar later werd Alfonso VII ook tot koning van León gekroond als Alfonso VII, de vrucht van haar eerste huwelijk. Alfonso VII slaagde erin landerijen van de koninkrijken Navarra en Aragon te annexeren (vanwege de zwakte van deze koninkrijken als gevolg van hun afscheiding bij de dood van Alfonso I de Aragon). Hij zag af van zijn recht om de Middellandse-Zeekust te veroveren ten gunste van de nieuwe unie van Aragón met het graafschap Barcelona, door het huwelijk van Petronila de Aragón en Ramon Berenguer IV).

In zijn testament gaf hij de koninklijke traditie van verschillende monarchen voor elk koninkrijk terug. Fernando II werd uitgeroepen tot koning van León, en Sancho III tot koning van Castilla.

 

De Kroon van Castilla

In 1217 kreeg Fernando III ‘el Santo’ van zijn moeder Berenguela het Koninkrijk Castilla en van zijn vader Alfonso IX in 1230 het Koninkrijk León. Hij profiteerde ook van het verval van het Almohaden-rijk door de Guadalquivir-vallei te veroveren, terwijl zijn zoon Alfonso het koninkrijk van Murcia veroverde. De Cortes van León en Castilla fuseerden, waardoor de Kroon van Castilla ontstond, bestaande uit de koninkrijken Castilla, León, Toledo en de rest van de Taifa-koninkrijken en -heerlijkheden die op de Arabieren waren veroverd. Deze koninkrijken behielden hun afzonderlijke instellingen en wetgeving. Zo werd in de koninkrijken Galicia, León en Toledo een Romeins-Visigothische wetgeving toegepast, dat verschilde van de hoofdzakelijk op gebruiken gebaseerde wetgeving die in het Koninkrijk Castilla bestond.

De personele unie van keizer Karel V (Carlos I voor Spanje van 1516 tot 1556)

In 1520 vond de Guerra de las Comunidades (Oorlog van de Gemeenschappen) van Castilla plaats, de gewapende opstand van de zogenaamde comuneros, die plaatsvond in de Kroon van Castilla van 1520 tot 1522, dat wil zeggen aan het begin van de regering van Carlos I. De hoofdrolspelers waren de steden van het Castiliaanse binnenland, met Toledo en Valladolid aan het hoofd van hen. De fiscale eisen, die samenvielen met het vertrek van de koning voor de keizerlijke verkiezing in het Heilige Roomse Rijk (Cortes van Santiago en La Coruña van 1520), leidden tot een reeks stedelijke opstanden die werden gecoördineerd en geïnstitutionaliseerd. Na bijna een jaar van opstand waren de aanhangers van de keizer gereorganiseerd (met name de hoge adel en de perifere Castiliaanse gebieden, zoals Andaluciá) en deelden de keizerlijke troepen een bijna definitieve slag uit aan de comuneros in de slag bij Villalar, op 23 april 1521. Daar werden de leiders van de comuneros (Juan de Padilla, Juan Bravo en Francisco Maldonado) de volgende dag onthoofd. Het communistische leger comuneros was uiteengevallen. Alleen Toledo hield zijn opstand in leven, tot zijn definitieve overgave in februari 1522.

1280px-Comuneros
Executie van de Communards van Castilië te Villalar op 24 april 1521, als onderdeel van de Oorlog van de Gemeenschappen van Castilië.

De fundamentele gevolgen van de Guerra de las Comunidades  waren het verlies van de politieke elite van de Castiliaanse steden, in termen van koninklijke repressie, en in termen van staatsinkomsten. De koninklijke macht was verplicht degenen te vergoeden die tijdens de opstand bezittingen hadden verloren of schade aan hun bezittingen hadden geleden. De grootste schadevergoedingen kwamen toe aan de Admiraal van Castilla, voor de schade die in Torrelobatón was geleden en de uitgaven die waren gedaan voor de verdediging van Medina de Rioseco. Andere vergoedingen waren er voor de Constable en de Bisschop van Segovia.

De vorm van betaling van deze vergoedingen werd opgelost door middel van een speciale belasting voor de gehele bevolking van elk van de gemeentelijke steden. Deze belastingen hebben de plaatselijke economieën van de steden gedurende een periode van ongeveer twintig jaar uitgeput als gevolg van de prijsstijgingen. Op dezelfde manier verloor de textielindustrie in het centrum van Castilla al haar kansen om een dynamische industrie te worden.

Na de Guerra de Sucesión Española (Spaanse Successieoorlog) (1700-1715) vaardigde de overwinnaar, de Bourbonse koning Felipe V, in 1715 de decreten van de Nueva Planta uit. Deze documenten veranderden de territoriale organisatie van de Spaanse Koninkrijken en werd het publiekrecht, hun eigen instellingen en allerlei voorrechten en regels van zowel de Kroon van Castilla als de Kroon van Aragon afgeschaft. Hiermee streefde hij naar de politieke en juridische eenwording van al zijn heerschappijen. En zo ontstond in 1716 het eerste officiële koninkrijk Spanje toen het bestuur in personele unie van beide Kronen verenigd en omgevormd werden tot één staat.

 

Hervorming en territoriale verdeeldheid

Historic_regions_of_Spain_-_labeled
Territoriale verdeling van Spanje in 1833, uitgevoerd door de staatssecretaris voor Ontwikkeling Javier de Burgos.

Het reformisme van de Bourbons betekende de afschaffing van elke vorm van autonomie van de verschillende koninkrijken die de Spaanse Monarchie van de Habsburgers vormden, en een absolute centralisatie van de administraties. Het Huis Bourbon bouwde een absolute centralistische en uniforme monarchie op. Fernando VI herschikte echter de territoriale grenzen, de zogenaamde intendencias, die door zijn vader Filips V waren ingesteld, en liet ze samenvallen met de provincies van de Habsburgers en de vroegere koninkrijken van Spanje.

Tijdens de Napoleontische invasie en het bewind van Joseph I Bonaparte werden 28 prefecturen of provincies naar Frans model opgericht, zonder rekening te houden met historische beperkingen en genoemd naar geografische kenmerken.

In 1833, tijdens het bewind van Isabel II, voerde de staatssecretaris voor Ontwikkeling Javier de Burgos de verdeling van Spanje in provincies en regio’s uit, die officieus bleef bestaan tot de komst van de autonome regio’s. De historische regio Castilla werd verdeeld in twee nieuwe afbakeningen: Castilla la Vieja (Oud Castilla, bestaande uit de provincies Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid en Palencia) en Castilla la Nueva Nieuw Castilla), dat Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid en Toledo omvatte.

 

Geografische context


España_y_Portugal_(1770)
Kaart van Spanje en Portugal van 1770 waarop Castilië in één enkele verdeling voorkomt, hoewel “Oud Castilië” wordt aangegeven voor het noordelijke deel en “Nieuw Castilië” voor het zuidelijke gebied, echter zonder dat er een scheiding tussen beide wordt getrokken.

 

De geografische samenstelling is een van de meest omstreden aspecten van het begrip “Castilla”. Het idee van twee Castilla’s werd gestandaardiseerd tussen de 15e en 16e eeuw, toen het begrip “Castilla La Nueva” populair werd om te verwijzen naar wat bekend stond als het Koninkrijk Toledo (rond 1085 opgenomen in de Kroon van Castilla) om het te onderscheiden van het “Castilla la Vieja“, dat werd geïdentificeerd met het voormalige Koninkrijk Castilla.

Volgens het boek Geographia historica, de Castilla la Vieja, Aragon, Cathaluña, Navarra, Portugal, y otras provincias, van 1752, wordt, wanneer men over Castilla spreekt, Castilla la Vieja bedoeld, hoewel in deze publicatie Castilla la Vieja niet alleen genoemd wordt als het vroegere Castilla, maar bevat het ook een groot deel van het koninkrijk León.

Pas in 1833 werd de verdeling van Spanje in provincies en gewesten, door Javier de Burgos, vastgesteld, dat, hoewel niet van jurisdictionele aard, de grondslagen legde voor de territoriale organisatie van de Staat. Bij dit project werd Castilla officieel ingedeeld in Castilla la Vieja en Castilla la Neuva.

Ook volgens de Encyclopedia Espasa ((dit is geen typefout), vrglb. met WinklerPrins encyclopedie, maar dan veel groter), de Kleine Larousse, en de Encyclopedia Britannica zou de historische regio Castilla bestaan uit de oude regio’s Castilla la Vieja (Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Avila, Valladolid en Palencia) en Castilla la Nueva (Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid en Toledo).

Voor de Enciclopedia Salvató en de Pequeño Espasa Ilustrado zou zij bestaan uit de gebieden die momenteel de autonome gemeenschappen Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja en Madrid vormen. Deze definitie zou de provincie Albacete en de drie provincies van de regio León (León, Zamora en Salamanca) omvatten, die in de vorige versie niet zijn opgenomen.

In tegenstelling tot deze definities, ontstaat in 1978 de huidige situatie door de vernieuwde opbouw de construcción del Estado de las autonomías, zeg maar de Comunidades autónoma (oftewel de autonome Gemeenschappen). Enerzijds door de splitsing van de voormalige provincies Santander, Logroño en Madrid (die werden gevormd als uniprovinciale autonome gemeenschappen) en anderzijds door de vereniging van de regio León met Castilla la Vieja en de provincie Albacete met Castilla la nueva, waardoor twee andere gemeenschappen ontstonden: Castilla y León en Castilla-La Mancha.

 

Politieke implicaties


Castillianisten

Pendón_gigante_en_la_Plaza_Mayor_de_Villalar
Vlaggen bij de viering van Villalar.

Vanuit bepaalde nationalistische politieke bewegingen, zoals de Castiliaanse Partij, soevereinistische bewegingen zoals Castillaans Links, of pro-onafhankelijkheidsbewegingen zoals Yesca, klinkt de roep om de politieke unie van Groot-Castilië, opgevat als de som van de zeventien provincies van de autonome gemeenschappen Castilië en León, Castilië-La Mancha, La Rioja, Cantabrië en de Gemeenschap van Madrid, samen met de regio Requena-Utiel, bestuurlijk Valenciaans sinds de negentiende eeuw. Er zijn ook verenigingen zoals de Asociación Socio-Cultural Castilla of groepen van sociale netwerken die de provincies León (Zamora, Salamanca en León) niet als Castiliaans beschouwen. Er zijn ook andere groepen die de provincies Cantabrië en La Rioja niet als Castiliaans beschouwen en andere die alleen de drie autonome regio’s als Castiliaans beschouwen, afhankelijk van hun samenhang.

 

Etnografie


Taal

De taal van het gebied is Castiliaans, een Romaanse taal van de Iberische taalgroep, een taal die zijn oorsprong vond in het oude Castilla.

Español_España_dialectos
Spaanse dialecten en accenten in Spanje.

Volgens de gangbare opvatting is het Castiliaans ontstaan als een dialect van het Latijn in de grensgebieden tussen het huidige Cantabria, Burgos, Álava en La Rioja, met mogelijke Baskische en Germaans-Visigotische invloeden, en werd het de belangrijkste volkstaal van het Koninkrijk Castilla (waar de officiële taal het Latijn was). Het is echter in Toledo, aan het hof van Alfonso X, waar de eerste versie van een gestandaardiseerd geschreven Castiliaans tot stand kwam, zodat er verschillende meningen bestaan over de mate waarin het moderne Castiliaans werkelijk is afgeleid van het Mozarabisch dat in die stad voor en na de Castiliaanse verovering werd gesproken.

Het verspreidde zich naar het zuiden van het schiereiland dankzij de Reconquista, en naar de andere koninkrijken op het schiereiland door opeenvolgende dynastieke unificaties: unie met Leon en Galicia met Fernando III de Castilla, invoering van de Castiliaanse Trastámara dynastie in de Kroon van Aragon en later unie met de katholieke monarchen. De belangrijkste reden voor de uitbreiding ervan over het gehele Iberische schiereiland, naast de veroveringen en dynastieke unies, was echter de prominente politieke en economische positie van, eerst het Koninkrijk Castilla en later de Kroon van Castilla in de omgeving van het schiereiland, met het culturele prestige dat dit met zich meebracht. Door de gelijktijdige kolonisatie en verovering van Amerika breidde de taal zich uit over het grootste deel van het Amerikaanse continent.

In de historische regio kent het hedendaagse Castiliaans zelf verschillende dialecten: het noordelijke Castiliaans, dat zich ruwweg uitstrekt over het gebied van de grens met Cantabria en Pais Vasco (Baskenland) in het noorden tot Cuenca in het zuiden; het Manchego-dialect in de provincies Albacete, Ciudad Real, Toledo, het grootste deel van Cuenca en de autonome regio Madrid; in de hoofdstad Madrid en het grootstedelijk gebied is het Madrileense dialect of Madrileens Castiliaans, dat als de belangrijkste bron van taalkundige vernieuwingen wordt beschouwd, gangbaar.

 

Folklore

Verschillende dansen

De twee meest diepgewortelde traditionele dansen in Castilla zijn de jota castellana en de seguidilla.

De Castiliaanse jota is een van de bekendste subgenres van de jota, een genre dat in het grootste deel van Spanje wijd verbreid is. Volgens sommige bronnen is de Castiliaanse jota een variëteit van de jota’s van de Ebro, waar de oorsprong ervan ligt, die via de landerijen van Soria in Castilla zijn doorgedrongen. De eerste schriftelijke vermelding van de jota in Castilla dateert van 1789, in het werk Aventuras en verso y prosa del insigne poeta y su discreto compañero, van Antonio Muñoz, waarin wordt verhaald hoe enkele vrouwen uit Valladolid een dichter vragen enkele coupletten te maken om op de jota te dansen. De Castiliaanse jota wordt gedanst met de karakteristieke springende passen, een beetje gehakt, en is soberder en minder beweeglijk en sierlijk dan de Aragonese.

Jota_castellana_-_Procesión_de_la_Virgen_de_San_Lorenzo_2014_-_Valladolid_1
Groep dansers die een Castiliaanse jota dansen op het plein voor de kathedraal van Valladolid ter gelegenheid van de processie van de Maagd van San Lorenzo.

De seguidilla is een dans met een bijzondere traditie in de hele regio, vooral in de streek van La Mancha, waar hij bekend is onder het subgenre manchegas. Vanaf de zestiende eeuw wordt de aanwezigheid ervan zowel in de landelijke als in de stedelijke omgeving belicht. Sommige auteurs wijzen erop dat ze hun oorsprong vinden in Andalucía, maar ze ingeburgerd raakt in Castilla, en daar wortel schiet op het schiereiland. Ze hebben een uit drie delen bestaand ritme en een levendige beweging, en er wordt gedanst met begeleiding van castagnetten, gitaren, bandurrias, luit, almirez en een anijszaadfles.

Andere dansen met belangrijke traditionele roots zijn de danzas de palos (stokdansen), de fandango, de redondilla de Tierra de Campos en de rondón,

Veel van deze dansen werden uitgevoerd in een wielformatie, waarbij de dansers in een kring staan; zodat deze formatie werd geassocieerd met de feestelijke sfeer. Er bestaan bibliografische en journalistieke teksten waarin deze viering uitvoerig wordt beschreven aan het eind van de 19e eeuw, het moment dat deze volksfeesten in al hun pracht en praal ten uitvoer gebracht werden.

 

Gastronomie

1280px-Cocina_Palentina_-_Cordero_Asado_001
Lechazo asado palentino, een soort gebraden lamsvlees dat alleen met water en zout wordt gekookt.

De Castiliaanse keuken wordt gekenmerkt door soberheid en het zoeken naar zuivere en essentiële smaken. Zij is gebaseerd op gemakkelijk toegankelijke lokale producten, met eenvoudige en weinig gesofisticeerde recepten. Zo kan in La Mancha en het vroegere Castilla la Nueva de invloed van de geografisch naburige Andalusische keuken en van de historische Andalusische keuken worden geapprecieerd.

De faam van de Castiliaanse keuken heeft te maken met haar veeteelttraditie, die ertoe heeft geleid dat het Castiliaanse gebraad als een van haar meest karakteristieke gerechten wordt beschouwd. Binnen deze techniek zijn het lechazo asado (gebraden zuiglam) en het cochinillo asado (gebraden speenvarken) het populairst, waarbij vooral het cochinillo de Segovia (Segoviaanse speenvarken) van belang is. Traditioneel worden deze braadstukken bereid in een houtoven zonder enige toevoeging, alleen water en zout.

1280px-Sopa_castelhana
Een Castiliaans soepgerecht, een populair gerecht dat vele varianten kent.

Soepen zijn ook traditioneel. De Castiliaanse soep, gemaakt van gewone en goedkope ingrediënten, werd vroeger beschouwd als een middel tegen de kou en had een hoge energetische waarde als voedsel voor herders.

Van de worsten is de morcilla de Burgos (bloedworst uit Burgos) de populairste in Spanje, en een van de meest geconsumeerde soorten ter wereld. De queso manchego (Manchego kaas) wordt beschouwd als de bekendste Spaanse kaas in Spanje. Hij is erkend met de Beschermde Oorsprongsbenaming (DO) volgens de verordening van de Europese Commissie. Castiliaanse kaas is in 2020 erkend als beschermde geografische aanduiding.

Een ander traditioneel gerecht dat typisch is voor de Castiliaanse gastronomie is de pisto manchego, die zijn oorsprong vindt bij de boeren van La Mancha en in de open lucht wordt bereid met producten uit de tuin. De cocido madrileño (Madrileense stoofpot) wordt beschouwd als een evolutie van de olla podrida (een andere stoofpot met Castiliaanse wortels, vaak genoemd in de literatuur van de Gouden Eeuw). Hoewel de cocido madrileño aan het eind van de 17e eeuw met de naam madrileño wordt aangeduid, vindt de identificatie ervan met de hoofdstad van Spanje plaats in een periode die loopt van het eind van de 19e eeuw tot het midden van de 20ste eeuw.

 

Symbolen


Kingdom_of_Castile_Arms_(no_crowned).svgTijdens de regering van Alfonso VIII de Castilla werd een gouden kasteel gebruikt als symbool van het Koninkrijk Castilla, in wapenschilden en vaandels, met een gouden kasteel, geklaard in azuur en sabel, in een veld van keel.
Het wapen van Castilla is sindsdien gebruikt in de verschillende versies van het wapenschild van Spanje en van verschillende autonome gemeenschappen. In heraldische termen wordt het wapen van Castilla als volgt gedefinieerd:

op een veld van gules, een kasteel van goud gekanteelde met drie kantelen, gemetseld van sabel en geklaard van azuur.

Latere versies leidden tot de toepassing van de kleur paars op een legendarisch “Castiliaans vaandel”, waardoor paars de kleur van Castilla werd. Een van de hypotheses die in dit verband naar voren zijn gebracht, is gebaseerd op het feit dat veel oorspronkelijk karmozijnrode doeken in de loop der tijden versleten raakten en verward konden worden met andere tinten, zoals paars.

 

 

Verwant aan dit onderwerp:

Castilla
Graafschap Castilla
Koninkrijk Castilla
Kroon van Castilla

Naar boven
Spaanse Verhalen. spaanseverhalen.com
Laatst bijgewerkt 2021-05-17

Bronvermelding en referenties:
De veelal buitenlandse teksten van wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis, en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon, en aan deze artikelen werk.
Er kunnen ook andere bronvermeldingen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

{{Anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Castilla|paginacode=133395003| datum=20210222}}{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Castilië|paginacode=57173208| datum=20210222}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Cultuurgebied|paginacode=57988328| datum=20210313}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Koninkrijk Spanje (1716-1873)|paginacode=55411932| datum=20210315}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=Personele unie|paginacode=57580034| datum=20210315}}

Foto’s gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC BY 2.0 , CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.0 , CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 , CC BY-SA 4.0, CC 0, CC 0 1.0, GNU-licentie voor vrije documentatie of Publiek Domein
Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

%d bloggers liken dit: