Hertogdom Cantabria

Het hertogdom Cantabria (¿581-768?)

Peña Amaya, waar de oude Cantabrische stad Amaya lag. Gelegen aan het zuidelijke einde van La Lora burgalesa, lijkt het op een geavanceerde uitkijktoren over het Castiliaanse platteland.

Het hertogdom Cantabria werd door de Visigoten gecreëerd in het noorden van Spanje. Het was een mark die tot doel had de grenzen met de Cantabrische en Baskische volken te bewaken. De juiste afbakening is onduidelijk gebleven maar allicht bevatte dit hertogdom het volledige huidige Cantabria en grensgebieden van alle aangrenzende regio’s.

De rivier de Miera in Cantabria, Spanje.

Wat interesseert u het meest:

Het hertogdom Cantabria of de provincie Cantabria was een administratief of militair gebied van het Visigotische koninkrijk Toledo, dat ontstond als gevolg van de annexatie van de gebieden van het noorden van Burgos tot de Cantabrische kust door koning Leovigildo, die rond 581 werd voltooid. De beschikbare bewijsstukken, zoals de conciliaire akte van het 13e Concilie van Toledo of de aantekeningen van de Ravennatis Anonymi Cosmographia (Anonieme van Ravenna), zijn weliswaar duidelijke aanwijzingen voor het bestaan van dit hertogdom, maar het is geen onweerlegbare bewijs, en in tegenstelling tot de historici die de legitimiteit van deze verdeling handhaven, zijn er andere die beweren dat de waardigheid van doge die aan Pedro de Cantabria werd verleend, meer een eervolle dan een materiële was. De hypothetische grenzen ervan zijn vandaag nog steeds niet helemaal duidelijk. Volgens Martínez Diez werden de grenzen ervan bij benadering vastgesteld in het noorden langs de Cantabrische kust, vanaf de Pyreneese grens met Aquitainië tot de baai van Santander. Van hieruit ging het in zuidzuidoostelijke richting het dal van de rivier Pas in tot aan de samenvloeiing met de rivier de Luena, en dan doorgaat tot aan de Escudo-pas, en van hier tot aan het plaatsje Aguilar de Campoo. Daarna vervolgd de grens zich langs de bovenloop van de rivier Pisuerga tot aan de omgeving van het massief van Peña Amaya, waar de hoofdstad werd gevestigd. De grens ging verder in oost-zuidoostelijke richting naar Burgos om daar de uitlopers van de Sierra de la Demanda te volgen tot Agreda en vervolgens in noord-noordoostelijke richting, via Sangüesa terug naar de Pyreneeën te gaan. Volgens González Echegaray moet het hertogdom Cantabria het grondgebied van de oude Cantabriërs hebben omvat, waarbij hij de nadruk legt op het feit dat de klassieke bronnen de berg Hijedo, in de huidige autonome gemeenschap Cantabria, als deel van deze provincie vermelden. Op dezelfde manier is Pereda de la Reguera van mening dat de uitbreiding van het hertogdom niet alleen het grondgebied van de Cantabriërs zou omvatten, maar ook een veel groter gebied dat tot aan de Rioja reikt, omdat hij het niet logisch vindt dat de naam Cantabria of de aanwezigheid van Cantabriërs gedurende een bepaalde periode over een gebied zou kunnen zweven.

Het Hertogdom Cantabria zoals het er volgens Martínez Diez min of meer moet hebben uitgezien.

De oprichting van deze provincie, toevertrouwd aan een doge, was bedoeld om de stabiliteit van het Visigotische koninkrijk in het noorden van het Iberische schiereiland, dat bedreigd werd door de Baskische stammen, te verzekeren. Na de ineenstorting van de Visigotische monarchie als gevolg van de mosliminvasie werd het hertogdom het slachtoffer van deze invallers, die uiteindelijk in 714 de hoofdstad van het hertogdom, Amaya, veroverden en verwoestten. De eerste schriftelijke vermelding van de naam van de provincie dateert van 682, wanneer de heilige Julianus verwijst naar het verblijf van koning Wamba in Cantabria.

Het hertogdom Cantabria mag niet worden verward met het grondgebied van de oude Cantabrische stammen, waarvan de invloedssfeer veel kleiner was en niet volledig in deze afbakening was opgenomen. De gelijkwaardigheid tussen het Romeinse Cantabria, het hertogdom Cantabria en het huidige Cantabria is veel besproken, en gebruikt, vanuit romantische en nationalistische gezichtspunten waarin mythe en werkelijkheid door elkaar lopen.

Cantabria tijdens de Romeinse bezetting. De tijd voor de Visigoten bezit namen van het Iberisch schiereiland

De historische en territoriale context


De romanisering van Hispania was minder diepgaand en uitgebreid bij de etnische groepen in het noorden van het schiereiland dan in de rest van het Hispaanse gebied. De stammen werden opgenomen in de provincie Tarraconensis, en onder hen waren het de Cantabriërs en de bergachtige Asturiërs die zich het meest verzetten tegen de overheersing van het Romeinse Rijk. Hoewel de Vascones (NOTE: de v wordt in Spanje als en vluchtige b uit gesproken, dus Spaanse woorden als Vascones spreekt u uit als Bascones, nu begrijpt u waarom wij (in Nederland en België) het Basken noemen en geen Vasken) met Rome verbonden waren door een relatie van vriendschap en samenwerking die vergelijkbaar was met die van de Galiciërs, dwong het Cantabrisch-Asturische verzet het keizerrijk tot een van de langste veldtochten in zijn geschiedenis.

Las Medulas, in de Provincie León, waar zich de Romeinse goudmijnen bevonden.

Het grootste belang van de metropool in deze gebieden, waarvan het terrein zeer ruig was en ongeschikt voor extensieve landbouw, lag in de ontginning van de goud- en ijzerertsen van het noorden, zoals die van Las Médulas of Cabárceno, waarvoor de transportwegen moesten worden aangepast en beveiligd, en in de verdediging van haar bondgenoten tegen de plunderende invallen van de Cantabrische stammen.

Dit kan de schaarste verklaren van de Romeinse steden in Cantabria, en het feit dat de keizerlijke voetafdruk bijna beperkt bleef tot de aanleg van wegen, de articulatie van een elementaire administratieve structuur, en een latinisering die uiteindelijk na 400 jaar Romeinse overheersing werd opgelegd. De ondergang van Rome en de geleidelijke ontbinding van het rijk tot aan de ineenstorting ervan, waarvan de verdwijning van de Romeinse steden Julióbriga en Flavióbriga een voorbeeld zijn, zou het herstel betekenen van de onafhankelijkheid van de Cantabrische volkeren ten opzichte van een centrale macht, hoewel het, zoals Guinea opmerkt, zeer onwaarschijnlijk is dat zij zouden terugkeren naar hun oude systeem van sociale en culturele organisatie, behalve dat er misschien enkele inheemse tradities herintraden maar die beperkt bleven tot de familiesfeer. Hieraan moet worden toegevoegd de slachtingen onder de inheemse bevolking tijdens de Cantabrische oorlogen en wat dit voor de bevolking heeft moeten betekenen – sterfgevallen in de strijd, uitroeiing van de mannen die in staat waren te vechten en deportatie om als slaven te werken – samen met de daaropvolgende verplichting om de forten in de heuvels te verlaten om zich te concentreren op de vlaktes, die gemakkelijker te controleren waren, moet hebben geleid tot de ontvolking van een groot deel van het noorden van het schiereiland.

De latere Visigotische monarchie leek niet meer belangstelling te tonen voor de Cantabrische regio dan Rome eerder had gedaan. De schaarste aan Visigotische overblijfselen, geconcentreerd in Campoo (grot van Hornucos, necropolis van Espinilla, site van El Castillete de Reinosa) en in de kustgebieden, doet vermoeden dat de Germaanse invloed beperkt bleef tot de verbindingszones met de Meseta en de zeehavens, plaatsen waar zich reeds een gevestigde Spaans-Romeinse bevolking bevond, terwijl de kleinere en meer geïsoleerde kernen, die dus meer vreemd waren aan de romanisering en de Visigotisering, een onomkeerbaar verval kenden, zoals blijkt uit de bijna totale afwezigheid van cultureel bewijs van de inheemse pre-Romeinse bevolking in de post-imperiale periode.

De komst van de Visigoten


In de proloog van “Las glosas Emilianenses” wijst Ramón Menéndez Pidal op de hypothese dat er vóór de Visigotische invasie reeds in de 5e eeuw een Romeinse militaire afbakening bestond tussen de Asturiërs, de Tierra de Campos, de Rioja Baja en de Cantabrische Zee, en dat het juist de Campi Gothorum was, ten zuiden van die afbakening, waar de Visigoten zich in de 6e eeuw vestigden. De Visigotische druk op de Vasconische stammen veroorzaakte waarschijnlijk een overbevolking van het Baskische gebergte met de daaropvolgende plundertochten op de vlakte, dat als een onstabiel en onveilig gebied werd achtergelaten.

Denkbeeldig portret van koning Leovigild († 586), die de zoon was van graaf Liuvericus en broer van de Visigotische koning Liuva I, die hij op de troon opvolgde.

Historici als Albornoz of Schulten hebben de theorie verdedigd van de invasie en de verplaatsing van de Vasconen naar Vardulia en het grondgebied van de Karinthiërs en Autrigonen, misschien onder bescherming van hun Romeinse bondgenoten, of profiterend van de ontbinding van het rijk en de eerste jaren van wanorde met de invasie van de Visigoten. Hoewel er geen duidelijke bewijzen zijn voor de aard, de omvang en het belang van de vermeende plundering van de Vascons, lijkt het toch zeker dat er een conflict moet zijn geweest van voldoende ernst voor Leovigildo om de onderdrukking van de opstand van zijn zoon Hermenegildo in het zuiden van het schiereiland uit te stellen, om de verovering van het noorden te voltooien.

Of het nu gemotiveerd was door de plundering van de Basken, om de Baskische expansie in te dammen, of om zijn koninkrijk te vergroten en te verenigen, de Visigotische vorst veroverde in 574 de Cantabrische stad Amaya en stichtte in 581 Victoriaco, waarschijnlijk gelegen in de vlakte van Alava, vlakbij het huidige Vitoria. De nieuwe provincie werd zo een van de acht divisies van het Visigotische koninkrijk Toledo en de militaire basis die door koning Wamba werd gebruikt om de Basken te controleren. Deze provincie zou uiteindelijk door een doge worden bestuurd, zoals blijkt uit de ondertekening van acht hertogen in het XIIIe Concilie van Toledo (jaar 683), als vertegenwoordigers van acht provincies, twee meer dan de voorgangers van de Romeinse provincies: Asturias en Cantabria.

Samenstelling


De Visigotische monarchie annexeerde, zoals hierboven vermeld, het land van de Cantabriërs, Caristians, Varduli, Austrigones en Vascons, hoewel het schijnt dat haar heerschappij precair was, zoals de frequente Vascon opstanden zouden bewijzen, die tot 711 duurde en de militaire repressie uitlokte van Recaredo in 590, Gundemaro in 610, Sisebuto, Suintila in 621, Recesvinto Chindasvinto in 642, Wamba in 672, en Rodrigo zelf. De gotische voetafdruk in Vascona, vrij vaag, heeft als maximale blijk van macht de stichting van de steden, wellicht militaire bastions, van Victoriaco (Leovigildo) en Olite, alsmede de overblijfselen in de necropolis van Pamplona en de site van Ciudad de Cantabria (Logroño).

Tussen de regeerperiodes van Leovigildo en Sisebuto wordt in de kroniek van Fredegarius melding gemaakt van een Doge van Cantabria, Frantius genaamd, die onder voogdij en eerbetoon stond van het Merovingische koninkrijk. In de andere bronnen zijn geen verwijzingen naar dit feit te vinden, maar de archeologie heeft de uitbreiding aangetoond van begravingen van het type “Aquitanië” in de meest oostelijke gebieden die aan het hertogdom worden toegeschreven, waaruit de penetratie van de Merovingische overheersing blijkt.

Francio de Cantabria  …. is een hypothetische Doge van het hertogdom Cantabria die we terug kunnen vinden in de Kroniek van Fredegario, waarin hij wordt genoemd, rond het jaar 631:
….Provinciam Cantabriam Gothorum regno subaegit, quam aliquando Franci possederant; dux Francio nomen qui Cantabriam in tempore Francorum egerat, tributa Francorum regibus multo tempore impleverat.
                                                 Fredegario. Chron., IV.33
(Sisebuto) onderwierp de provincie Cantabrië, dat ooit in handen van de Franken was, aan het koninkrijk der Goten; Doge Francio genaamd, die in Frankische tijden over Cantabria heerste, en lange tijd plichtig aan de Franken was.
                                                Fredegario. Chron., IV.33
Er wordt expliciet vermeld dat deze hertog aan het begin van de 7e eeuw lang eerbetoon had betaald aan de Merovingische Frankische koningen, voordat koning Sisebuto Cantabrië heroverde voor de Visigoten, rond het jaar 612.

Voor auteurs als Castillo en Montenegro moet de instelling van het hertogdom hebben plaatsgevonden tussen 653 en 683, op grond van het feit dat er onder de akten van het VIII Concilie van Toledo slechts zes handtekeningen staan die overeenkomen met zes provinciale doges, terwijl er onder de akten van de XIII Concilie acht handtekeningen staan. Dat is een duidelijkste aanwijzing naar het bestaan van ene Pedro de Cantabria vlak voor de islamitische invasie, maar de precieze toeschrijvingen van deze doge of hertog zijn niet bekend. Zijn voorganger was Favila, hertog van Cantabria en vader van Don Pelayo.

Hertogdom Cantabria in 739 : Favila hertog van Cantabria, vader van Don Pelayo die zijn dochter Ermesinda (zuster van koning Favila I gedood door een beer) huwt met Alfonso ‘el Católico’, zoon van Pedro hertog van Cantabria. “Genealogie van de Koningen van Portugal” 1530.

De precieze functie van dit hertogdom binnen de kroon is onbekend, en het wordt vanuit verschillende invalshoeken besproken. Met Chindasvinto en Recesvinto verscheen de figuur van dux provinciae (provinciale hertog), een militair opperhoofd dat, volgens Pérez-Bustamante, de hoogste rechterlijke autoriteit in een provincie was, van wie de comites en de iudices (rechters) afhankelijk waren. De afbakening van de functies van de Doge is complex, aangezien de bevoegdheden die geërfd waren van de Romeinse provinciale structuren en de nieuwe gotische organisatie rond hem werden samengebracht. Tot dusver zijn Doge Francio, Doge Favila, Doge Pedro en zijn zoon Alfonso met enige zekerheid genoemd als hertogen van Cantabria. Juan Antonio Llorente verklaart dat er in Cantabria hertogen waren vanaf de Gotische periode, bijna allemaal van Visigotische koninklijke afkomst, die vazallen waren van het Visigotische koninkrijk, behalve de laatste, vazallen van de Asturias. Deze zijn: Favila; Beremundo; Pedro; Pelayo; Alfonso; en Fruela de Cantabria.

Historische beschrijving van de ligging


Het hertogdom Cantabria is gesticht op het oude grondgebied van de Cantabriërs in het noorden van Hispania met een geografische uitbreiding ddat doorloopt in de naburige gemeenschappen, zoals het tegenwoordige Asturias, País Vasco, Burgos en La Rioja. Er is weinig bekend over de territoriale organisatie van het Visigotische koninkrijk Toledo, maar in de 7e eeuw werd het geregeerd door een Doge (of Hertog) die werd bijgestaan door Comités (Graven) onder zijn jurisdictie. In de Spaanse geschiedschrijving bestaan verschillende, maar niet onverenigbare meningen over de precieze territoriale ligging van het hertogdom. Sommige auteurs, zoals González Echegaray of Ildefonso Llorente Fernández, menen dat het zich uitstrekte over de uitlopers van het Cordillera Cantabrica (Cantabrisch Gebergte), met een centrale kern in Liébana, terwijl andere historici, zoals Sánchez Albornoz, geneigd zijn La Rioja als het kerngebied van het hertogdom te beschouwen. In alle gevallen is de hoofdstad sinds de verovering van Cantabria door de Romeinen in de 1e eeuw niet meer veranderd: dit lijkt Amaya te zijn, aangezien het in 714 opnieuw met de grond gelijk werd gemaakt door de moslims, zeven eeuwen na de Romeinen. Dit veroorzaakte de vlucht van de hertog van Cantabria naar het graafschap Liébana, waar de eerste veldslagen van de herovering plaatsvonden.

Op sommige perioden zijn er meningsverschillen over het bezit van historisch gedefinieerde gebieden, zoals de verdediging door Llorente in 1808 van het feit dat de heerlijkheid Vizcaya bij het hertogdom hoorde, waarbij hij aanvoerde dat het toen deel uitmaakte van het grondgebied van doge Pedro en niet van een speciale heerlijkheid. Llorente verklaart dat Vizcaya nog deel uitmaakte van het hertogdom toen het, volgens hem behorend tot het Koninkrijk Navarra, door koning Sancho Garcéz IV aan García in erfenis werd gegeven. Een dergelijke zin komt overeen met de Crónica Pinatense:

  Koning Sancho heerser over Navarra, en Aragon, en het hertogdom Cantabria, en alle landerijen waarover zijn grootvader Sancho Abarca heerste en verwierf, en door zijn vrouw heerste hij over Castilla, en Leon kwam in Portugal, omdat het door broederlijke successie zijn eigendom was. En vanwege zijn eerlijkheid en zijn deugdzaamheid onderwierp Gascoña zich aan zijn vorstendom, en hij onderwierp hier de comte van Sobrarbe die zijn vazal werd, en zij erkenden hem als heer.
                                                                                                                                                     Crónica pinantense. San Juan de la Peña.
De Riojaanse kern

De hoofdstad zou op de Peña Amaya liggen, ten zuiden van de “bronnen van de Ebro” dat door Cato de Oudere worden genoemd als het land van de Cantabriërs, en dat tot de tijd van de Moslimverovering bevolkt was. In de tijd van de Visigoten wordt in de kronieken vermeld dat de provincie Cantabria zich uitstrekte tot het land van La Rioja, de Ribera Navarra.

Sierra de Toloño, door Francisco Coello in de 19e eeuw omgedoopt tot Sierra de Cantabria, in de comarca Rioja Alavesa van Álava.

Twee daarvan zouden de belangrijkste steden van de provincie zijn: Peña Amaya en de Ciudad de Cantabria, gelegen in de buurt van het huidige Logroño. Beide steden werden in 574 ingenomen door de Visigotische koning Leovigildo. Braulio de Zaragoza, bisschop van Zaragoza (631-651), verhaalt in zijn bekende werk over het leven van San Millán over de prediking van deze heilige in deze stad. Hij verscheen voor de Cantabrische Senaat, waar hij de inwoners aanspoorde zich te bekeren. Omdat de inwoners van Cantabria het advies van San Millán negeerden, werd het, het jaar daarop door de troepen van Leovigildo verwoest:

San Millán predikend in Cantabria en onderaan te paard Leovilgildo bij de terechtstelling van Abundancio, voorafgaand aan de verwoesting van de stad Amaya.
Hetzelfde jaar, in de vastendagen, werd hem ook de verwoesting van Cantabria geopenbaard; daarom beveelt hij, een boodschapper zendend, de senaat op de paasdag bijeen te komen. Laat hen allen op de afgesproken dag bijeenkomen; hij vertelt hun wat hij gezien heeft en berispt hen over hun misdaden, moorden, diefstallen, incest, geweld en andere ondeugden, en beveelt hen boete te doen. Zij luisterden allen eerbiedig naar hem, want zij vereerden hem allen als een discipel van onze Heer Jezus Christus; maar één, Abundantius genaamd, zei dat de heilige zwak was vanwege zijn hoge ouderdom; maar hij waarschuwde hem dat hij zelf de waarheid van zijn aankondiging zou ondervinden, en de gebeurtenis bevestigde het naderhand, want hij stierf op de rand van het wrekende zwaard van Leovigildo. Die, daarin ingaande door boosheid en meineed, ook het bloed der overigen op zich nam, omdat hij geen berouw had van zijn boze werken; want over allen hing de toorn Gods.
                                                                                     Vita Sancti Aemiliani, XXVI. San Braulio.

De stad Cantabria werd nooit herbouwd, hoewel in La Rioja en Navarra nog steeds tradities en verhalen over de verwoesting ervan de ronde doen: De ivoren kist in het klooster van Yuso bevat afbeeldingen (zie foto linksboven) die betrekking hebben op de prediking van San Millán in de stad, en de Castiliaanse dichter Gonzalo de Berceo maakte melding van dergelijke gebeurtenissen in zijn versbiografie van San Millán.

De kern in de bergen

Dat Rioja deel uit zou maken van de provincie Cantabria valt volgens de desbetreffende analisten niet op te maken uit de lezing van het Vida de San Millán (het Leven van St. Emilius), evenmin kan worden afgeleid dat de Cantabria, dat door Leovigildo werd bezet, de gelijknamige stad Logroño is, en dat de kroniek spreekt over de activiteit van de heilige op het grondgebied van de Cantabriërs en in de omgeving van de stad Amaya. In deze zin wijst Joaquín González Echegaray, die dit onderwerp uitvoerig heeft bestudeerd in zijn werk, Cantabria in de overgang naar de Middeleeuwen, op het volgende:

  […] in dezelfde traditie van het klooster van San Millán wordt herinnerd aan de apostolische activiteit van de heilige in Cantabria, waarbij wordt gepreciseerd dat het niet La Rioja is, maar de streek van de Monte Igedo, naast de bronnen van de Ebro, zoals een oude tekst uit de  Emiliaanse codex uit de 10e eeuw zegt: Cantabria sita est in mons Iggeto iuxta fons Iberi.(Cantabria ligt op de berg Iggeto vlakbij de bronnen van de Ebro.)

Zo wordt beweerd dat het feit dat het hertogdom Cantabria aan het einde van de Visigotische periode de halve vallei van de rivier de Ebro omvatte, ongegrond is, omdat er geen definitieve argumenten zijn om dit aan te tonen; zowel García Moreno als Martínez Díez tonen echter de onjuistheid van dit oordeel aan, door te wijzen op verschillende passages in andere katernen, waaronder die van Emilianense, waarin verschillende plaatsen in La Rioja worden genoemd als behorend tot het hertogdom.

De Cantabrische kern

Aan het eind van de 17e eeuw en in de loop van de 18e eeuw werd de theorie geopperd dat het pre-Romeinse Cantabria en het latere hertogdom in de huidige Baskische provincies hadden gelegen. Gabriel de Henao verdedigt deze stroming in 1689 met enige mate van tegenstrijdigheid, aangezien hij het bestaan vaststelt van Julióbriga bij Reinosa en Portus Victoriae Iuliobrigensium in Santoña, terwijl hij Castro-Urdiales identificeert als het oude Flaviobriga, waarmee hij de etymologische relatie Portus Amanum-Sámano vaststelt. Later werd het Baskisch-Cantabrische standpunt verdedigd door een andere jezuïet uit de 18e eeuw, Manuel de Larramendi, in El imposible vencido. Arte de la lengua bascongada (1736). In dit werk zegt hij:

  Los cántabros antiguos, que fueron terror de la Señora Orbe, Roma; (…) y son padres y abuelos de los guipuzcoanos.
                                                                    Manuel de Larramendi; El imposible vencido. Arte de la lengua bascongada.
De oude Cantabriërs, die de schrik waren van Vrouwe Orbe, Rome; (…) en dat de vaders en grootvaders zijn van het volk van Guipuzcoa.
                                                                    Manuel de Larramendi; De onmogelijke overwinning. Kunst van de Baskische taal.

Dit argument wordt later uitgewerkt in een ander boek, in 1736. Daarin verwijst hij echter naar de mythische figuur Tubal, waarmee hij zijn historische argumentatie beëindigt.

Historische misleidingen


De versies die het hertogdom Cantabria terugvoeren tot een staat die ontstond uit de opstanden in de bergen na de Romeinse verovering, vinden hun oorsprong in de vervalser Antonio Lupián Zapata in zijn Cronicón de Hauberto, een document waarvan bewezen is dat het vals is, net zoals de vermeende oorspronkelijke auteur, de Benedictijn Hauberto, niet bestaat.

Diego Gutiérrez Coronel, commissaris van de inquisitie in de 18e eeuw, traceert de titel van hertog of prins en het bestaan van een Cantabrische staat tot het einde van de Cantabrische oorlogen, waarbij hij in het kort de Heren en de gebeurtenissen tijdens hun leven beschrijft, en hen als voorlopers van het graafschap Castilia beschouwt. In de Gotische periode vernoemt hij de hertogen Andeca, Beremundo, Pedro en Fruela, waarbij hij zegt dat Pedro een onafhankelijke soevereiniteit behield ten opzichte van de moslims en niet langer verbonden was aan het Visigotische koninkrijk. Het doel van de auteur was de onafhankelijkheid van Cantabria aan te tonen, althans tot op zekere hoogte, vanaf de Romeinse tijd tot de opname in de Kroon van Castilla, waarbij hij in zijn tekst verschillende bronnen aanhaalt, zoals Silius Italicus en bisschop Hydatius. Deze versie wordt ondersteund door het feit dat de totale Visigotische controle niet veel verder ging dan Toledo, waarvan de maximale uitdrukking het bestaan van het Koninkrijk Galicia was, zijnde in het begin constante en documenteerbare gevechten in het noorden van Spanje en in het bijzonder in de Cantabrische gebieden. Diego Gutiérrez zegt over deze periode dat:

  …. En hoewel koning Leovigildo tot de stad Amaya kwam, ging hij niet verder dan die stad, want dat was toen de grens, daar waar het gebied van het Hertogdom Cantabria eindigde.

Hij verklaart het ontstaan van het hertogdom door te zeggen dat de opstandige Cantabriërs, die reeds door de Romeinen waren verslagen, zich naar de noordelijkste bergen terugtrokken onder leiding van een leider met de naam Lupo, die hij de eerste prins of hertog van Cantabria noemt, hoewel hij geen staat vormde met een afgebakend of stabiel grondgebied. Deze Lupo trouwde uiteindelijk met Agrippina, dochter van Marcus Agrippa, waardoor de vijandelijkheden met Rome tijdelijk werden beëindigd; dit verhaal is ontleend aan Pedro de Cossío y Celis (XVIIe eeuw), die tegenwoordig scherp wordt bekritiseerd. In zijn toespraak documenteert Diego Gutiérrez hoe Cantabria na de Romeinse verovering het grootste deel van zijn grondgebied verloor en hoe het een groot deel daarvan terugwon in de samenstelling van zijn hertogdom, dat voor de val van de Visigoten zijn grenzen vaststelde op de rivier Sella in het westen, de stad Bermeo in het oosten en de omgeving van Bureba in het zuiden; aan de hand van deze gegevens geeft hij een verklaring voor het verschijnen van de naam Cantabria in La Rioja, als een natuurlijke uitbreiding van dit grondgebied.

verwijzend naar de kronieken en geschiedschrijvers bevestigt Diego Gutiérrez dat aan het einde van de 7e eeuw, bij de dood van Lupo VII, het grondgebied in drie stukken was verdeeld, en dat de vorst van elk afzonderlijke deel de titel van hertog van Cantabria bleef voeren:

 • Andeca: Hertog van wat vandaag ongeveer samenvalt met Las Encartaciones de Vizcaya en La Rioja.
 • Beremundo: Hertog van het toekomstige Asturias de Santillana.
 • Pedro: Hertog van de gebieden dat toen aan de Cuatro Villas de la Costa en het oude gebied van Bardulia grensden.

Deze versie is tegengesteld aan die van Llorente in die zin dat de bovengenoemde hertogen geen bloedverwantschap of vazalschap hadden met de Visigoten, hetgeen verklaart waarom de titel hertog van Cantabria niet voorkomt in hun monarchie, evenals het feit dat zij niet voorkomen in de concilies van Toledo. Dit laatste feit, hoewel het de onafhankelijkheid van een Cantabrische staat zou aantonen, is de mening van de auteur en wordt niet historisch bevestigd door enig document of getuigenis. Díez Herrera verklaart het niet verschijnen van de hertogen in de concilies van Toledo door te zeggen dat het hertogdom was opgenomen in de provincie Galicia, zodat het waarschijnlijk afhing van de religieuze aspecten van het bisdom Auca, dat wel aanwezig was in de genoemde concilies. Diego Gutiérrez tenslotte beschouwt het populaire gebruik van de naam Castilla tijdens het leven van hertog Fruela als de oorzaak van het verlies van de naam Cantabria.

Deze versie wordt ook overgenomen door Francisco de la Sota (Crónica de los príncipes de Asturias y Cantabria, 1681) en later door Jerónimo de Zurita, hoewel Iglesias Gil, wanneer hij het heeft over de historische grenzen van Cantabrië en vermeldt welke auteurs deze tendens verdedigen, de lijst van hertogen en prinsen van vóór de Visigoten aanmerkt als mythisch en bijbels, gebaseerd op de valse chronologische gebeurtenissen van de Crónica de Hauberto (kroniek van Haubert). Het is echter waar dat, gezien het weinige dat bekend is, de Cantabriërs tot de veldtocht van Leovigildo tegen hen, en zelfs daarna, een grote mate van autonomie moeten hebben genoten, zoals blijkt uit de weinige en plaatselijke tekenen van aanpassing aan de Romeinse cultuur.

Een andere belangrijke stroming in de vervorming van het Hertogdom was die van de Baskische Cantabriërs, die in zekere mate verbonden waren met de persoonlijke belangen van de familie Haro, Heren van Vizcaya. Aanvankelijk probeerde de familie Haro zich te identificeren met het geslacht van de hertogen van Cantabria door hun heraldiek in te voeren in de werken van schrijvers uit de 17e en 18e eeuw, zoals Pedro Cossío y Celis. Deze auteurs namen hun toevlucht tot allerlei verzinsels, van Isis en Osiris tot de Maagd Maria, om de band tussen de familie Haro en de Doges van Cantabria te rechtvaardigen. Profiterend van de valse chronologische verklaringen van Hauberto, begonnen de intellectuelen uit deze bergstreek uitgebreide genealogieën van hertogen van Cantabria te maken, die, ondanks het ontbreken van een historische basis, zich begon te verspreiden. De confrontatie tussen de Baskisch-Cantabrische ideeën, gesteund door de Jezuïeten, en de berg-Cantabrische ideeën, verdedigd door de Benedictijnen, eindigde met de overheersing van de laatste, waardoor het Baskisch-Cantabrisch gedachtegoed werd verbannen naar de geleerden van de Baskische geschiedenis en uit de voornaamste historiografische stromingen werd verwijderd.

Deze versies, van Haubert tot Sota, zijn onwaar gebleken, bij gebrek aan wetenschappelijke ondersteuning.

Hypothetische interpretatie van het Hertogdom Cantabria.

Hertogdom Cantabria en Koninkrijk Asturias


In ieder geval wordt Pedro, vader van koning Alfonso I el Católico, vernoemd als tweede Hertog van Cantabria, onder andere in:

 • de kronieken van de bisschoppen Rodrigo Jiménez de Rada Toledano (13e eeuw);
 • Lucas Tudense (Eo tempore Adefonsus Catholiicus, Petri, Cantabriensis Ducis filius);
 • de Crónica General van Alfonso X el Sabio (jaar 1289, gebaseerd op de Crónica Mundi van Lucas de Tuy van 1230), Firmiter omnes obtinui munitipnes, sucit a victoriosísimo Rege Domino Adefonso, Petri Ducis filio
 • en de kroniekschrijver Assas in zijn Crónica General de España (Algemene Kroniek van Spanje).

De realiteit is dat Cantabria na de Arabische invasie het enige gebied van het Iberische schiereiland was waar geen vaste garnizoenen of bestuurscentra werden gevestigd, ongeacht de doeltreffendheid van de invasie.

In het werk Cantabria Antiqua van de historicus Joaquín González Echegaray, wordt Don Pelayo, die de opstand tegen de Vali Munuza leidt, tot leider van de christenen benoemd. Hij bereikt de bevrijding van heel Asturias, het noordelijke deel van het Emirato de Córdoba, en sluit een pact met de hertog van Cantabria, Pedro, waarbij het huwelijk van Ermesinda, dochter van Don Pelayo, met Alfonso, zoon van hertog Pedro, wordt gearrangeerd. Met dit huwelijk wordt de eenheid van beide christelijke kernen in de strijd tegen de islam bestendigd. Bij de dood van Don Pelayo in 737 werd zijn zoon Fáfila (of Favila) tot leider (koning) van de Asturiërs benoemd, die drie jaar later tijdens een jacht in Llueves, een dorp in de bergen van Cangas de Onís, door een beer werd gedood. Daarna werd Alfonso gekozen als troonopvolger van zijn schoonvader Don Pelayo en zijn zwager Favila; misschien droeg het feit dat hij de zoon was van hertog Pedro bij tot zijn prestige. Favila had blijkbaar wel kinderen, maar die waren nog minderjarig. In ieder geval heeft Alfonso I el Católico nooit de titel van hertog van Cantabria gebruikt. Het was de naam Asturias die werd gebruikt om het koninkrijk in het algemeen aan te duiden, en later werd het grootste deel van het grondgebiedd dat nu door de autonome gemeenschap Cantabria wordt ingenomen, ook behorend tot Asturias de Santillana genoemd. Het hertogdom Cantabria, dat nog steeds deel uitmaakte van Asturias, werd echter door Alfonso I aan zijn broer Fruela de Cantabria (niet te verwarren met Fruela I de Asturias) afgestaan, zodat het hertogdom als territoriale indeling bleef bestaan tot 758 (datum van het overlijden van Fruela), toen het in graafschappen werd verdeeld. De genealoog Luis de Salazar y Castro, gesteund door Llorente, bevestigt dat het hertogdom onder de broers van de koning van Asturias, Aurelio (tussen 768 en 774) zoon van Fruela, laatste hertog van Cantabria, op de volgende manier werd verdeeld: het graafschap Castilla (toen nog Bardulia) voor Rodrigo Froilaz, het graafschap Lara voor Gonzalo Froilaz en het graafschap Castrojeriz voor Sigerico, alsmede onder andere kleinere graafschappen.


Naar boven

Verwant aan dit onderwerp:

Annountations

This was one of the stories in the non-commercial website spaanseverhalen.com. The stories in this website are not static, the stories will be changed regularly, please look at this notice:

    • Last updated 2023-03-30

Coralma*

Sources and references:
The mostly foreign texts from wikipedia are available under the Creative Commons Attribution-Share Alike licence. I have translated, mixed, and often supplemented these texts with my own knowledge, and experience, gained during the time I live in Spain, and work on these articles.
Other source references may also be included, which may be things that I, while researching the articles, have read and incorporated into these texts

    • Spanish Wikipedia|titel=Ducado de Cantabria|pagecode=134376662| date=20210514
    • Spanish Wikipedia|titel=Francio de Cantabria|pagecode=115631501| date=20210116
    • Spanish Wikipedia|titel=…………|pagecode=………..| date=20201206
    • Dutch Wikipedia|titel=Hertogdom Cantabrië|pagecode=35878738| date=20210514

These texts are available under the licence Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen 3.0. CC BY-SA 3.0

Other references are:

The photos/images are licensed under Wikimedia Creative Commons: CC0 1.0CC BY 1.0, CC BY-SA 1.0, CC BY 2.0, CC BY-SA 2.0, CC BY-NC-SA 2.0, CC BY 2.5, CC BY-SA 2.5, CC BY 3.0, CC BY-SA 3.0, CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0, Free Art License 1.3, GNU version 2, GNU version 3 or Public Domain

If you click on one of the links below, you will find the full information of these photos/images, the author, or the license.

Coralma*, is own work that mostly can be found as a CC0 1.0 or CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Jan Woordenaar Bontje - CULTUUR

Aforismen, bontjes, columns, gedachten, gedichten, haibun, haiku, kyoka, literatuur, poëzie, proza, snelsonnetten, tanka.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: