17e eeuw

Wordt ook wel de ‘eeuw van de fysica’ genoemd omdat in deze eeuw grote bijdrages werden geleverd door Galileo Galilei, René Descartes en Isaac Newton, mannen die aanleiding gaven tot de klassieke fysica en een mechanistisch denksysteem.

Belangrijke gebeurtenissen en ontwikkeleingen


Europa

Kaart van Europa in het jaar 1600.

De dertigjarige oorlog tussen het protestantse noorden van Europa en het katholieke zuiden, maakt van Duitsland een groot kerkhof.

Engeland werd geregeerd door het Schotse Huis Stuart. De koningen uit dit Huis waren regelmatig in conflict met het parlement vanwege hun katholieke en autocratische neigingen. Een van de twistpunten was de bescherming van rechten van arrestanten. Deze werden tenslotte in 1679 gedefinieerd in de Habeas corpus Act, Waarmee een universeel beginsel was geboren. Uiteindelijk werd de Nederlandse stadhouder WIllem III van Oranje-Nassau uitgenodigd om het eiland als constitutioneel vorst te besturen, samen met zijn vrouw Mary Stuart.

Zweden werd een Europese grootmacht, met territoria in het huidige Rusland, Finland, Duitsland, Estland en Letland. Er is zelfs enige jaren een nederzetting in Amerika: Nieuw-Zweden.

Rusland krijgt na de Tijd der troebelen een nieuwe dynastie: het Huis Romanov.

In de Slag bij Rocroi (1643) behaalde Frankrijk aan de eigen noordgrens een verrassende overwinning op Spanje, waarmee Frankrijk de hegemonie op het continent overneemt. Het zal die de volgende 60 jaar niet meer afstaan. Het land ontwikkeld zich onder de Bourbons tot een absolute monachie. De adel verliest haar land en haar macht en verwordt tot een geld verslindende hofadel. De godsdienstvrijheid werd in twee stappen, in 1629 en 1685 teruggedraaid. De buitenlandse handel wordt door het protectionisme beperkt. Door de voortdurende oorlogen ontstaat een groot rijk binnen verdedigbare grenzen, maar met overal om zich heen vijandelijke mogendheden.

Europa werd getroffen door een aantal pestepidemieën. De joden krijgen daarvan de schuld en worden het slachtoffer van pogroms.

De Midden-Italiaanse stad Castro en haar omgeving waren het toneel van oorlogen tussen het Hertogdom Parma en de Kerkelijke Staat. Tenslotte laat de Paus de stad helemaal verwoesten.

De Spaanse Nederlanden

De 17e eeuw brengt voor de Zuidelijke Nederlanden een aaneenschakeling van oorlogen, belegeringen, plunderingen en blokkades. Geprangd tussen de grootmachten, is het gebied overgeleverd aan strijdende legers in steeds wisselende allianties.

Vanaf 1620 vormde de Antwerpenaar Abraham Verhoeven zijn onregelmatig uitgegeven pamfletten om tot een regelmatig verschijnende krant, de eerste die in de Zuidelijke Nederlanden verscheen. Hij bleef de ‘Nieuwe Tijdinghen‘ tot 1629 uitgeven. Daarna gaf hij de ‘Wekelijckse Tijdinghen uyt verschiyde quartieren‘: een verandering niet allen van naam, maar ook van periodiciteit en van drukformaat.

De Engelse Jezuïeten bouwden vanuit Sint-Omaars in huidig Frans-Vlaanderen hun voortreffelijke onderwijssysteem voor jongens over de hele Zuidelijke Nederlanden uit.

Republiek der Verenigde Nederlanden

De slag bij Rocroi (1643).

In de Noordelijke Nederlanden woedt een voortdurende machtsstrijd tussen Rekkelijken en Preciezen, tussen kooplieden en dominees en tussen het rijke Holland en de minder welvarende landgewesten. Scherpe botsingen doen zich voor in 1618, 1615 en 1672.

De eerste krant verschijnt in de Republiek onder de naam ‘Courante uyt Italien ende Duytschlandt’ tussen 1618 en 1639. Het bevat nieuws over handel en oorlog, maar ook natuurrampen.

Studenten aan de universiteiten en academies verenigen zich met streekgenoten in naties.

Azië en Afrika

In Japan begint de Edo-periode. Het land sluit zich onder de heerschappij van de shoguns vanaf 1639 volledig af van de buitenwereld (lees de roman ‘De Samoerai‘ van Shusaku Endo, die gaat over deze periode). Alleen de kooplieden van de VOC hebben sinds 16741 een handelspost op het eiland Decima bij Nagasaki.

In zijn bloei periode omvatte het Mogolrijk bijna geheel het Indische subcontinent. Het telde aan het einde van de 17e eeuw waarschijnlijk tegen de 150 miljoen inwoners.

De Mantsjoes bouwde in het vendelsysteem een staand leger op waarmee ze de Ming-dynastie verdreven en vervingen door de Qing-dynastie.

De Beni Hassan en andere Arabische krijgers stammen overheersten de autochtone Berberse Sanhajastammen van het gebied dat tegenwoordig in Zuid-Marokko, de Westelijke Sahara en Mauritanië ligt, vooral na de Char Bouda oorlog. Het gevolg van die oorlog is dat de Arabische taal en cultuur vanaf die tijd domineert en de |Berberse stammen in meer of mindere mate werd gearabiseerd. Het arabische dialect dat de Beni Hassan spreekt wordt de nieuwe taal van de regio en wordt nog steeds gesproken in de vorm van het Hassania-arabisch.

Amerika

De oostkust van Noord-Amerika wordt gekoloniseerd. De Fransen in het noorden rond de Sint-Laurensrivier, daaronder de Engelsen in Maryland en Virginia. Aan de Hudsonrivier sticht de West-Indische Compagnie de kolonie Nieuw-Nederland.

De Beveroorlogen woeden tussen de Irokezen en de Fransen en vooral tussen de Irokezen onderling. De meeste slachtoffers vallen onder de bevers, die vrijwel uitsterven aan de Amerikaanse oostkust.

Godsdienst

Grote stromen godsdienstige vluchtelingen bereiken de Republiek, zoals de hernhutters uit Bohemen, de jansenisten, de hugenoten uit Frankrijk en de Joden uit Polen

In de Republiek is gewetensvrijheid vastgelegd inde Unie van Utrecht. De  uiting van afwijkende meningen vooral op godsdienstig gebied werd steeds moeilijker gemaakt. De arminianen werden vervolgt, alsook de doopsgezinden, socinianen en de spinozisten.

Een deel van de gereformeerden ging mee in een zogenoemde Nadere Reformatie, een vroomheidsbeweging die nadruk lag op het zo strikt mogelijk volgen van de kerkelijke leer. Een ander groot deel volgt deze beweging echter niet. Hierdoor ontstond binnen de Nederduitse Gereformeerde Kerk grote verschillen in opvattingen en levenshouding, die enkel vanwege het sterk decentrale karakter van de kerk onvruchtbaar waren.

Socinianen trekken door Europa. Zij behoorden tot een genootschap van theologische onderzoekers in Vicenza, die de leer van de Drie-eenheid loochenen.

Wetenschap

Verschillende filosofen en rechtsgeleerden leggen de nadruk op het natuurrecht als richtsnoer, met als kenbron de rede die als autonoom wordt beschouwd en niet per se hoeft samen te vallen met de openbaring (De Groot, Pufendorf, Thomasius, Wolff).

René Descartes is de eerste die de filosofie van Aristoteles niet alleen verwerpt, maar ook vervangt door een eigen levensvatbaar filosofisch systeem, waarmee hij de basis legt voor het Rationalisme. Het rationalisme beschouwt de rede als de enige of voornaamste bron van kennis. De werkelijkheid bevat volgens rationalisten een inherente redelijke en logische structuur die vanwege dit feit ook direct door het verstand gelezen kan worden zonder enige tussenkomst van iets anders dan het denken zelf. Dit in tegenstelling tot stelsels die voornamelijk op openbaring of traditie gebaseerd zijn of tot stelsels die de ervaring aanduiden als voornaamste kennisbron (empirisme). De stroming gedijt vooral op het vasteland, met name in Frankrijk en Duitsland, terwijl zijn tegenstander, het empirisme, vooral populair is in Groot-Brittannië. De grote namen binnen het rationalisme zijn René Descartes, Baruch de Spinoza en Gottfried Leibniz.

Opkomst van de moderne wetenschap. In de medische wetenschap bv. gaat men zelf op onderzoek uit in plaats van oude meesters als Aristoteles en Galenus te bestuderen.

Isaac Newton en Gottfried Leibniz ontdekken onafhankelijk van elkaar de hoofdstelling van de integraalrekening.

De eerste rariteitenkabinetten worden aangelegd. De Enkhuizense arts Paludanus en de Harderwijkse burgemeesterszoon Ernst Brinck nemen van hun vele reizen even zovele bezienswaardigheden mee naar huis. Paludanus neemt ook van overal geneeskrachtige planten mee en legt in Enkhuizen een botanische tuin in.

Innovatie

Uitvinding van de Hollandse kijker door Hans Lippershey. De Italiaanse geleerde en uitvinder Galileo Galilei bouwt zelf een verbeterde versie en bestudeert daarmee diverse hemellichamen, wat leidt tot een revolutie in het wereldbeeld van de mens. Later bouwt Christiaan Huygens telescopen die gewild zijn in heel Europa.

Zeevaart en kolonisatie

In deze eeuw bloeide de Vereenigde Oostindische Companie (VOC) enorm op. In 1770 vaarde de Nederlandse schepen naar de Oost; 41 van hen vergingen tijdens de reis. De VOC stichtte een verversingsstation aan de Kaap de Goede Hoop, dat in de loop der eeuw uitgroeide tot de Kaapkolonie.

De walvisvaart bij Spitsbergen. De Noordsche Compagnie en later ook particuliere reders uit De Rijp roeien de kolonie van de Groenlandse walvissen daar bijna uit. In het walvisstation Smeerenburg wordt uit het walvisvet traan gekookt.

Drie Engelse oorlogen maken duidelijk bij wie de komende eeuwen de heerschappij op de zeeën zal berusten.

Een galjoen is een verdere ontwikkeling van de kraak en verschilt hiervan doordat de zeer hoge en gekromde vooropbouw, het voorkasteel, vervangen wordt door een lage, smalle en ver naar voren uitstekende boeg waarachter een loodrechte voorkant van de eigenlijke romp oprijst. De combinatie van lage voorkant en hoge achterkant levert het typische silhouet op van het 17e eeuwse zeilschip.

Kunsten

De Nachtwacht, de compagnie van Frans Banninck Cocq en luitenant van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren (1642).

De Renaissancemuziek vindt haar hoogtepunt in de kerkmuziek van Palestrina en de opera’s van Monteverdi.

Overgang naar de Barok. Voorbeelden in de schilderkunst zijn de Spaanse schilder Velázquez en de in Duitsland geboren Vlaming Peter Paul Rubens.

De barokmuziek kan in het bijzonder gedijen door de bloeiende muziekcultuur aan de diverse Europese vorstenhoven. Veel rijke hooggeplaatsten hebben musici/componisten in dienst en/of fungeren als hun mecenas. Veel hoogtijdagen en festiviteiten worden opgeluisterd door speciaal voor die gelegenheid in opdracht gecomponeerde werken. Ook ten behoeve van kerkelijke erediensten worden in het tijdperk van de barok nieuwe muziekvormen ontwikkeld.

De instrumenten die over de periode 1580 tot 1680 door de Antwerpse familie Ruckers – Couchet worden gebouwd, zijn representatieve voorbeelden van de Vlaamse instrumentenbouw uit die tijd. Het gaat om klavecimbels met één of twee klavieren, maar ook om spinetten en virginalen.

In de schilderkunst worden de historiestukken populair. In de Zuidelijke Nederlanden is Rubens de voornaamste meester, in de Noordelijke Nederlanden Rembrandt.

De commedia dell’arte, het Italiaanse volkstoneel, wordt nog spectaculairder door het inlassen van elementen uit de fabels en de mythologie en het gebruik van mechanische trucs (“kunst- en vliegwerk”). De spelersgezelschappen trekken door heel Europa.

Bouwkunst

Barok in de bouwkunst: Onder invloed van de Italiaanse architecten Carlo Maderno, Francesco Borromini en Gian Lorenzo Bernini wordt een stijl ontwikkeld die rijk, vermetel is en die uitloopt op een ware stortvloed van gebogen, plastische vormen. In de Zuidelijke Nederlanden worden veel kerken in deze stijl gebouwd.

In gebieden die protestants waren geworden ontstond behoefte aan nieuwe kerken waarin het volk zich rondom de preekstoel verzamelde. Met name in Nederland en Duitsland werden veel protestantse kerken als centraalbouw gebouwd. Enkele zeventiende-eeuwse Nederlandse voorbeelden zijn de Noorderkerk in Amsterdam, de Nieuwe Kerk in Den Haag en de Nieuwe Kerk in Groningen.

Mogol-architectuur is een mengvorm van islamitische en hindoe-architectuur. De Taj Mahal geldt als hoogtepunt van de Mogol-architectuur.

Stad en Land

Aanleg in Vlaanderen, Holland en Friesland van een aantal trekvaarten. De reistijd per trekschuit is veel korter dan die per zeilschip.

In plaats van de waterput komt de waterpomp, die veel dieper reikt.

Het kasteel verliest de functie van veilige vluchtplaats in tijden van oorlog. Het wordt verbouwd tot jachtslot of buitenplaats met lusthof.

In Groningen en Drenthe wordt begonnen met ontveningen.

Onder leiding van Jan Adriaanszoon Leeghwater worden de Hollandse meren drooggemalen: de Beemster (1612), de Purmer (1622) en de Schermer (1635). Zijn plan voor de droogmaking van het Haarlemmermeer blijkt financieel niet haalbaar. In 1650 is de Zeeuwse Generale Prins Willempolder droog.

De welvaart van Amsterdam komt tot uitdrukking in de aanleg van de grachtengordel. De koopmanshuizen aan deze grachten worden gebouwd in de toonaangevende stijl van het Hollands Classicisme.
Introductie in de Nederlanden van de tabaksteelt.

Het eerste Europese koffiehuis wordt in 1645 in Venetië geopend. Andere, grote Europese steden blijven niet achter: in 1650 volgt Oxford,    in 1651 Londen, in 1664 Den Haag, in 1677 Hamburg en in 1689 Parijs, Boston en New York.

In Jaartallen gezien


Europa rond 1600. met rood omlijnd het Heilige Roomse Rijk.

De Europese kolonisatie rond 1660.

Sultán Mehmed IV.

Krim-Tartaarse soldaat die vecht met een soldaat van het Gemenebest van Polen-Litouwen. 

Sultan Mehded IV.

Antonio Vivaldi, componist van barokke muziek.

Louis de XIV van Frankrijk.

Galileo Galilei.

1601: Het hof van koning Felipe III van Spanje verhuisde van Madrid naar Valladolid en verbleef in deze stad tot 1606, toen hij terugkeerde naar Madrid.
1602: De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd gesticht, haar succes droeg bij aan of was het gevolg van de Nederlandse Gouden Eeuw.
1603: De Spanjaard Gabriel de Castilla is de eerste Europeaan die Antarctica ziet.
1605: Het eerste deel van Don Quixote wordt gepubliceerd.
1606: Kapitein Willem Janszoon en zijn bemanning aan boord van het schip Duyfken van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie , uitgegroeid tot de eerste Europeanen slechtzienden en belandde in Australië.
1607: Jamestown , Virginia wordt gesticht , dat de eerste permanente Engelse kolonie in Noord-Amerika wordt.
1608: De stad Quebec wordt gesticht door Samuel de Champlain, in Nieuw-Frankrijk (huidig ​​Canada).
1609: Nederland en Spanje aanvaarden het Bestand van de Twaalf Jaar in de Tachtigjarige Oorlog.
1609: Pedro de Peralta, de latere gouverneur van New Mexico, vestigt de vestiging van Santa Fe.
1609: Maximiliaan I, hertog en keurvorst van Beieren vestigt de katholieke liga.
1610: Galileo Galilei ziet eerst de satellieten van Jupiter, de fasen van Venus en de Melkweg via een van telescopen.
1615 : Op 25 maart San Roque González van Santa Cruz richtte de Vermindering van Onze Lieve Vrouw van de Aankondiging van Itapua, die vervolgens in 1621 naar wat is de huidige stad verhuisde Encarnación , in het huidige departement Itapúa ( Paraguay ), waarvan de hoofdstad is.
1615: Het tweede deel van Don Quixote wordt gepubliceerd.
1616: De laatste Moriscos worden verbannen uit Spanje . Miguel de Cervantes Saavedra en William Shakespeare overleden.
1618: De Boheemse opstand slaat de Dertigjarige Oorlog neer, die Europa verwoest tussen 1618 en 1648.
1618: De Manchúes beginnen China binnen te vallen . De verovering ervan zal de Ming-dynastie vernietigen.
1620: Keizer Ferdinand II van Habsburg verslaat de Boheemse rebellen in de slag om de Witte Berg.
1623 – 32: Kösem Sultan wordt de eerste vrouwelijke heerser van het Ottomaanse Rijk tijdens het sultanaat van haar zoon Murad IV.
1624 – 42: Als eerste minister centraliseert kardinaal Richelieu de macht in Frankrijk.
1625: New Amsterdam wordt opgericht door het Nederlandse bedrijf van de West Indies in Noord-Amerika.
1626: De huidige Sint-Pietersbasiliek van Vaticaanstad is voltooid.
1627: Kardinaal Richelieu vestigt de belegering van de protestantse La Rochelle die zich uiteindelijk overgeeft.
1627: Uitsterving van de uro, met de dood van het laatste exemplaar in Polen.
1629: De kardinaal Richelieu bondgenoten met Zweedse protestantse krachten in de Dertigjarige Oorlog aan de uitbreiding van tegen Fernando II van Habsburg.
1633: Galileo Galilei arriveert in Rome voor zijn rechtszaak voor de inquisitie.
1635: De Frans-Spaanse oorlog begint.
1637: Het San Cassiano-theater opent in Venetië , het eerste openbare operagebouw.
1637: Publicatie van het discours van de methode van René Descartes.
1640 – 68: De Portugese Oorlog van Restauratie leidt tot het einde van de regering van Portugal onder het Huis van Oostenrijk.
1640: Foltering is verboden in Engeland.
1641: Het Tokugawa-shogunaat installeert de sakoku; Buitenlanders worden verdreven en niemand is bevoegd om Japan binnen te komen of te verlaten.
1642: Isaac Newton werd geboren in hetzelfde jaar dat Galileo Galilei stierf.
1642: De Nederlandse ontdekkingsreiziger Abel Janszoon Tasman maakt de eerste geregistreerde Europese waarneming van Nieuw-Zeeland.
1642 – 49: Engelse Burgeroorlog ; Carlos I wordt onthoofd door Cromwell.
1642: De oorlog van de Segadors in Cataluña breekt uit.
1644: De verovering van China door de Mantsjoeroes eindigt de Ming-dynastie . De latere Qing-dynastie zou tot 1912 regeren.
1648: De vrede van Westfalen eindigt de Dertigjarige Oorlog en de Tachtigjarige Oorlog , die het einde betekent van Spanje en het Heilige Roomse Rijk als de grootste Europese mogendheden.
1648: Na Shah Jahan wordt de Taj Mahal voltooid door zijn zoon Aurangzeb als heerser van het Mogolrijk.
1649 – 53 : Verovering van Ierland door Cromwell.
1659: Verdrag van de Pyreneeën , einde van de oorlog tussen Cataluña en de Spaanse monarchie.
1662: Koxinga veroverd Taiwan op de Nederlanders en sticht het Koninkrijk Tungning. Koningin tot 1683.
1662: De dodo is uitgestorven.
1663: Frankrijk heeft volledige politieke en militaire controle over zijn koloniale bezittingen in Nieuw-Frankrijk . Robert Hooke ontdekt de cellen door de microscoop.
1664: Britse troepen veroveren New Amsterdam en hernoemen New York.
1665: Portugal veroverd het koninkrijk van Congo.
1666: De Grote brand van London.
1667 – 99: De grote Turkse oorlog maakt dat de uitbreidingen van het Ottomaanse rijk in Europa stoppen.
1668: Het Vredesverdrag van Lissabon tussen Spanje en Portugal erkent Portugal als een onafhankelijk land.
1670: The Hudson Bay Company wordt opgericht in Canada.
1672 – 76: Pools-Turkse oorlog.
1672 – 78: Frans-Nederlandse oorlog.
1673: Jean-Baptiste Poquelin ( Molière ) sterft.
1674: Het Maratha-rijk wordt in India gesticht door Shivaji.
1676: Rusland en het Ottomaanse rijk beginnen de Russisch-Turkse oorlogen.
1680: De opstand van de bewoners van Pueblo bracht de Spanjaarden tot 1692 naar New Mexico.
1682: Peter de Grote wordt heerser van Rusland (exclusieve tsaar in 1696 ).
1682: La Salle verkent de lengte van de Mississippi en vordert Louisiana terug voor Frankrijk.
1683: China verovert het koninkrijk Tungning en annexeert Taiwan.
1683: De Slag om Wenen eindigt de overheersing van het Ottomaanse Rijk in Zuidoost-Europa.
1685: Het Edict van Fontainebleau (herroept het Edict van Nantes) waarop het protestantisme meer vrijheid krijgt in Frankrijk. Koning Charles II van Engeland sterft.
1687: Isaac Newton publiceert Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
1688 – 89: Na de glorieuze revolutie wordt Engeland een constitutionele monarchie en de Nederlandse Republiek gaat achteruit.
1695 – 97: De Grote Alliantie probeert de Franse expansie tijdens de Negenjarige Oorlog te stoppen.
1689: Het Verdrag van Nérchinsk vestigt een grens tussen Rusland en China.
1692: Er worden Heksenproeven gehouden in Salem, Massachusetts.
1693: De hongersnood in Frankrijk doodt twee miljoen mensen.
1694 : Waarschijnlijk jaar van oprichting van Guacra in Venezuela.
1696 : De hongersnood in Finland elimineert bijna een derde van de bevolking.
1700 : Koning Carlos II sterft, waarmee de Habsburgse dynastie of het huis van Oostenrijk in Spanje uitsterft.

Het laatste deel van de Spaanse Gouden Eeuw

1605: Eerste publicatie van Don Quijote.

De zeventiende eeuw is voor Spanje een prachtige eeuw omdat men zich losmaakt van de Middeleeuwen. De Renaissance van de 16e eeuw was de toegangspoort zodat men zo door kon gaan naar de honderd tussenliggende jaren van de 17e eeuw waarin de samenleving kon ontsnappen aan de oude vorm van het de strenge gedragsmethodes vaak opgelegd door de kerk.

Door het breken met deze oude structuren krijgt men ook op het gebied van de kunst meer vrijheden die te zien zijn in de schilderkunst, de beeldhouwwerken en de architectuur, etc. Deze vooruitgang is te zien in de beweging, de hemelse vormen worden vervangen door de ornamentiek, er is een overgang van statisch naar dynamisch. Men noemt het de barokke stijl die meestal geplaatst  wordt tussen maniërisme en Rococo.

Het is wel zo dat de oude vijand van Spanje, Frankrijk, tijdens het bewind van Lodeijk de XIV, domineert in Europa. Het is de eeuw van de wetenschappelijke revolutie maar het kent ook de Grote Crisis van de 17e eeuw.

Belangrijke Personen


 • Albrecht von Wallenstein (1583-1634): Militaire en Boheemse politicus.
 • Anna I van Groot-Brittannië (1665-1714): Koningin van Engeland , Ierland en Schotland .
 • Anna van Oostenrijk (1601-1666): Prinses van Spanje en koningin consorte van Frankrijk .
 • Kardinaal Mazarino (1602-1661): kardinaal en Frans politicus.
 • Kardinaal Richelieu (1585-1642): kardinaal en Frans politicus.
 • Charles I van England (1600-1649): Koning van Engeland , Schotland en Ierland .
 • Carlos II van Spanje (1665-1700): Koning van Spanje , laatste van het Huis van Oostenrijk .
 • Charles II van Engeland (1630-1685): koning van Engeland , Schotland en Ierland .
 • Cristina van Zweden (1626-1681): koningin van Zweden .
 • Keizer Kangxi (1654-1722): Derde Chinese keizer van de Qing-dynastie .
 • Keizer Shunzhi (1638-1661): Tweede Chinese keizer van de Qing-dynastie .
 • Felipe III van Spanje (1578-1621): koning van Spanje .
 • Felipe IV van Spanje (1605-1665): koning van Spanje .
 • Francisco de Sandoval y Rojas (1553-1625): hertog van Lerma en premier van Felipe III .
 • Gaspar de Guzmán (1587-1645): graaf-hertog van Olivares, militair en Spaans politicus.
 • Willem III van Engeland (1650-1702): koning van Engeland , Schotland en Ierland .
 • Gustav II Adolph van Zweden (1594-1632): koning van Zweden .
 • Hung Taiji (1592-1643): Chinese keizer, oprichter van de Qing-dynastie .
 • Kösem Sultan (1590-1651): Ottomaanse sultana, de machtigste vrouw van het Ottomaanse rijk .
 • Leopoldo I van Habsburgo (1640-1705): keizer van het Heilige Romeinse Rijk .
 • Louis XIII van Frankrijk (1601-1643): koning van Frankrijk .
 • Lodewijk XIV van Frankrijk (1638-1715): koning van Frankrijk .
 • María de Médici (1575-1642): Koningin van Frankrijk .
 • Oliver Cromwell (1599-1658): Engelse politicus.
 • Peter de Grote (1672-1725): Tsaar van Rusland .
 • Sjah Jahan (1592-1666): Mogol-keizer van India (hij gaf opdracht tot de Taj Mahal ).
 • Tokugawa Ieyasu (1543-1616): oprichter van het Tokugawa-shogunaat in Japan .
 • Anton van Leeuwenhoek (1632-1723): Nederlandse wetenschapper.
 • Baruch Spinoza (1632-1677): Nederlandse filosoof.
 • Blaise Pascal (1623-1662): Franse wetenschapper.
 • Christiaan Huygens (1629-1695): Nederlandse wiskundige, fysicus en astronoom.
 • Evangelista Torricelli (1608-1647): Italiaanse wetenschapper.
 • Galileo Galilei (1564-1642): Italiaanse wetenschapper.
 • Gottfried Leibniz (1646-1716): wiskundige en Duitse filosoof.
 • Isaac Newton (1643-1727): Engelse wetenschapper.
 • Johannes Kepler (1571-1630): Duitse astronoom.
 • John Locke (1632-1704): Engelse filosoof.
 • Pierre de Fermat (1601-1665): Franse wiskundige.
 • René Descartes (1596-1650): Franse filosoof en wetenschapper.
 • Thomas Hobbes (1588-1679): Engelse filosoof.
 • William Harvey (1578-1657): Engelse wetenschapper en arts.
 • Santorio Santorio (1561-1636): Italiaanse fysioloog.Baltasar Gracián (1601-1658): Spaanse schrijver.
 • Ben Jonson (1572-1637): Engelse toneelschrijver, dichter en acteur.
 • Felix Lope de Vega (1562-1635): Spaanse dichter en toneelschrijver.
 • Francisco de Quevedo (1580-1645): Spaanse schrijver.
 • Jean de La Bruyère (1645-1696): Franse schrijver en moralist.
 • Jean Racine (1639-1699): Franse dichter en toneelschrijver.
 • John Milton (1608-1674): Engelse dichter.
 • Luis de Góngora (1561-1612): Spaanse dichter.
 • Molière (1622-1673): Franse toneelschrijver.
 • Nicolás Boileau (1636-1711): Franse dichter.
 • Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681): Spaanse toneelschrijver.
 • Pierre Corneille (1606 – 1684): Franse dichter en toneelschrijver.
 • Tirso de Molina (1579 – 1648): Spaanse dichter en toneelschrijver.
 • Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616): Spaanse romanschrijver, dichter en toneelschrijver.
 • Voltaire (1694-1778): Franse schrijver, essayist en filosoof.
 • William Shakespeare (1564-1616): Engelse schrijver.
 • Alessandro Scarlatti (1660-1725): Italiaanse muzikant.
 • Antonio Vivaldi (1678-1741): Italiaanse muzikant en componist.
 • Arcangelo Corelli (1653-1713): Italiaanse componist en violist.
 • Francesco Cavalli (1602-1676): Venetiaanse componist en organist.
 • Heinrich Schütz (1585-1672): Duitse componist en organist.
 • Henry Purcell (1659-1695): Engelse muzikant.
 • Jean-Baptiste Lully (1632-1687): Franse muzikant.
 • Johann Christoph Bach (1642-1703): Duitse componist en organist.
 • Johann Pachelbel (1653-1706): Duitse muzikant.
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750): Duitse muzikant, organist en componist.
 • Georg Friedrich Händel (1685-1759): Duitse muzikant en componist Engels genationaliseerd.
 • John Blow (1649-1708): Engelse componist en organist.
 • Marc-Antoine Charpentier (1643-1704): Franse componist.
 • Anthony van Dyck (1599-1641): Vlaams scilder.
 • Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682): Spaanse schilder.
 • Caravaggio (1571-1610): Italiaanse schilder.
 • Christopher Wren (1632-1723): Engelse architect.
 • Claudio de Lorena (1600-1682): Franse schilder.
 • Diego Velázquez (1599-1660): Spaanse schilder.
 • Francesco Borromini (1599-1667): Italiaanse architect.
 • Francisco de Zurbarán (1598-1664): Spaanse schilder.
 • Frans Hals (1580-1666): Nederlandse schilder.
 • Georges de La Tour (1593-1652): Franse schilder.
 • Gian Lorenzo Bernini (1598-1680): beeldhouwer, architect en Italiaanse schilder.
 • Gregorio Fernández (1576-1636): Spaanse beeldhouwer.
 • Guido Reni (1575-1642): Italiaanse schilder.
 • Jacob Jordaens (1593-1678): Flamencoschilder.
 • Jan Steen (1626-1679): Nederlandse schilder.
 • Jiang Tingxi (1669-1732): Chinees schilder.
 • Johannes Vermeer (1632-1675): Nederlandse schilder.
 • José de Ribera (1591-1652): Spaanse schilder.
 • Juan Martínez Montañés (1568-1649): Spaanse beeldhouwer.
 • Jules Hardouin Mansart (1646-1708): Franse architect.
 • Nicolas Poussin (1594-1665): Franse schilder.
 • Peter Paul Rubens (1577-1640): Nederlandse schilder.
 • Rembrandt van Rijn (1606-1669): Nederlandse schilder.
 • Aníbal Carracci: Italiaanse schilder.
 • Lodovico Carracci: Italiaanse schilder.
 • Agostino Caracci: Italiaanse schilder.

Louis XIV, koning van Frankrijk.

Lope de Vega.

Tokugawa Ieyasu.

Isaac Newton.

Johann Sebastian Bach.

Rembrand van Rijn.


Naar boven
Spaanse Verhalen. spaanseverhalen.com
Laatst bijgewerkt 2021-07-16

Bronvermelding en referenties:
De veelal buitenlandse teksten van wikipedia zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Ik heb deze teksten vertaald, gemengd, en vaak aangevuld met eigen kennis en ervaring, opgedaan in de periode dat ik in Spanje woon en aan deze artikelen werk.
Er kunnen ook andere bronvermeldingen zijn opgenomen, dat kunnen zaken zijn die ik, tijdens het onderzoek naar de artikelen, gelezen heb en in deze teksten verwerkt heb.

{{Anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Siglo XVII|oldid=108129190|datum=20180604}}
{{Nederlandse Wikipedia|taal=nl|titel=17e eeuw|oldid=51354340|datum=20180604| datum=20210117}}

De foto’s/afbeeldingen zijn gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC BY 1.0 , CC BY 2.0 , CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.0 , CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 3.0 , CC BY-SA 4.0 , GNU-licentie voor vrije documentatie of Publiek Domein
Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons, waarmee ik aangegeven heb dat u vrij bent het werk te kopiëren, te verspreiden, te verzenden en om het werk aan te passen.

Coralma*, is eigen werk dat u terug kunt vinden als een CC BY-SA 4.0 file in Wikipedia Commons, waarmee ik aangegeven heb dat u vrij bent het werk te kopiëren, te verspreiden, te verzenden en om het werk aan te passen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

%d bloggers liken dit: