Spaans woordenboek

 Spaans, Latijns en Arabisch woordenboek


Aceifa

Op het Iberisch schiereiland werden islamitische invallen aceifas genoemd, van het Arabische al-ṣayfa: “Saraceense oorlogsexpeditie die in de zomer plaatsvindt”.

De Arabische naam ṣayfa is etymologisch verwant aan ṣayf (zomer) en betekende aanvankelijk ‘oogst’, maar in de loop der tijd werd het gebruikt als ‘militaire expeditie’, vanwege de ‘oogst’ aan goederen bij de plunderingen, die ook meestal in de zomerperiode plaatsvonden.

De eerste grote invallen tegen christelijk schiereilandgebied begonnen na de nederlaag van Bermudo I door de Andalusiër Hisham I in de Slag bij Burbia (791), en de stad Oviedo werd in 794 geplunderd.

Adelantado

De term adelantado als aanduiding voor een koninklijke of gemeentelijke ambtenaar wordt voor het eerst genoemd in Navarrese en Castiliaanse documenten uit de 11e eeuw, maar zonder dat de bevoegdheden van dit ambt worden gespecificeerd. De omschrijving van de taken en bevoegdheden vond pas plaats in het kader van de fundamentele politieke en administratieve hervormingen onder Alfonso el Sabio. Daarbij werd het ambt van adelantado politiek opgewaardeerd, kreeg het officiële bevoegdheden en werd het bij de rechterlijke macht ondergebracht. Alfonso’s maatregelen versterkten het bestuursapparaat ten opzichte van de stadsbesturen, de adel en de kerk.

Adelantado, was een titel van Spaanse edelen in dienst van hun respectieve koningen tijdens de Middeleeuwen. Het was een ambtenaar van de Kroon van Castilla die, in de Middeleeuwen, een gerechtelijk en bestuurlijk mandaat had over een district, regio, gebied.

Later, met de ontdekking en verovering van Amerika werd het gebruikt als een militaire titel door sommige Spaanse conquistadores van de 15e, 16e en 17e eeuw. De koning van Spanje verleende aan een persoon de titel van Adelantado van de landen die hij in Amerika (Indië) zou ontdekken, veroveren en bevolken.

Men kan stellen dat, zoals andere conquistadores, aspiranten voor de titel van Adelantado expedities ondernamen met hun privé-middelen in de hoop op economische, politieke en sociale beloning van de Kroon. Net als in Castilla raakte het ambt van Adelantado in onbruik ten gunste van andere instellingen die door de Spaanse Kroon in het leven waren geroepen om het grondgebied van Amerika te controleren: onderkoning, Audiencia, Capitanía General, enz.

Adelantado mayor de Murcia

Was een hoge ambtenaar (Gouverneur o.i.d.) in dienst van de Kroon van Castilla die bepaalde rechterlijke en militaire bevoegdheden had in het koninkrijk Murcia.

Alcalde Mayor

(vertaald vanuit het Engels)

Een alcalde mayor was een regionale magistraat in de Spaanse onderkoninkrijken in Amerika (in de tijd van het Spaanse rijk in het 16e tot 19e eeuw Spaanse West-Indische rijk). Deze regionale ambtenaren hadden gerechtelijke, administratieve , militaire en wetgevende bevoegdheden. Hun gerechtelijke en administratieve functies overtroffen die van een alcalde (burgermeester). Hun territoriaal rechtsgebied heette een alcaldía mayor. Gerechtelijk beroep tegen de beslissingen van een alcalde mayor werd gehoord door een Hof van Beroep.

Alcayde

De alcayde of alcaide was sinds de Middeleeuwen de gouverneur of de hoogste militaire leider en gerechtsdeurwaarder van een fort , kasteel of fort . Zijn bevoegdheden waren van een andere orde en strekten zich uit tot zowel de civiele als de strafrechtelijke jurisdictie, zowel de militaire als de politieke overheid.

Het woord alcayde is samengesteld uit het lidwoord al en het werkwoord Kad of Akad , wat volgens het Trevoux-woordenboek, regeren, besturen, gouverneur betekent en verwees in de oudheid naar de persoon die verantwoordelijk was voor gerechtigheid en bestuur van een stad. , en de bewaking en verdediging van een kasteel, fort of andere locatie die speciale inspectie of administratie vereiste.

Alfoz
   1. HISTORIE: kleine dorpen en landelijke gebieden die afhankelijk waren van het gemeentebestuur van de stad. Dit is een term van Arabische oorsprong die verwees naar een groep dorpen die één rechtsgebied vormden.
   2. ADMINISTRATIE District met verschillende dorpen die één rechtsgebied vormen.
Aljama
   1. Een bijeenkomst van Moren of Joden in de aljama waar de Joden hun lot bespraken.
   2. Synagoge, Joodse tempel.
   3. Moskee, moslimtempel.
   4. Joodse of Arabische wijk van een stad of plaats.
Almena

Tin, kanteel, ~s (toren)trans (torenomgang)

Almenado

Omgang van toren, omloop. torenomgang.

Anteiglesia

Een anteiglesia is een stad of gemeentelijk district die zijn oorsprong vindt in de gemeenschappen die rond een kerk waren georganiseerd en als bestuursorgaan de vergadering (assemblee) van alle buren had, die in een openbare raad (concejo abierto) werd gehouden in de veranda of het atrium van de parochiekerk . Van deze gewoonte komt de bovengenoemde term. Het concept lijkt enigszins op dat van de Asturische of Galicische parochie

Aposentador real of een Aposentador mayor de palacio

Ik weet niet of er tussen deze twee nog een verschil zit. Maar Een Aposentador Mayor de Palacio vertrok met zijn (lagere) aposentadores een paar dagen voordat de koning en zijn hof vertrokken van waar zij zich bevonden, naar de plaats of de stad waar de koning heen zou gaan. Zij presenteerden het regiment of de het stadsbestuur een koninklijke oorkonde waarop de koning hen op de hoogte bracht van zijn komst. Daarna regelde de Aposentador Mayor met zijn ondergeschikte aposentadores alles met betrekking tot de ontvangst, de feestelijke gelegenheden, de inrichting van de kamers voor het hof, de uitnodigingen met de daarbij behoren reservaties voor logementen, gewoon alles.
Ook het verdelen en inrichten van alle kamers in het paleis was de taak van de Aposentador Mayor de Palacio. Daar kwam bij de indeling van het paleis, welke sectoren exclusief voor koninklijke familie bestemd waren, welke voor het hof, welke voor de gasten. En als er gasten waren dat die ten alle tijden begeleid werden zodat deze nooit ongelimiteerd rond konden lopen in het paleis.

Aras

1. ARCHITECTUUR, RELIGIE Altaar waarop offers aan de goden werden gebracht. arula
2. RELIGIE Een gewijde steen die op een rechthoekig platform werd geplaatst om de mis te vieren.

Armiger regis

Bij de Visigoten een officier van de hofhouding van de koning, belast met het dragen van de vlag of de standaard, vaandeldrager.

Hij werd soms vereenzelvigd met de spatarius of zwaardvechter (uit het Visigotisch komt spathariorum). Zijn naam en ambt gingen over naar het koninkrijk Asturië en León, reeds vermeld in documentatie uit de 9e eeuw, zoals de Fuero de Valpuesta, ondertekend door “Didacus Pelaiez, Armiger Regis”. Hij maakte deel uit van de officieren van de hofhouding van de koning en hoewel hij aanvankelijk een drager van de koninklijke wapens was, een soort schildknaap, namen zijn functies geleidelijk toe.

Vaandrig van het Huis van de Koning, vaandrig van de koninklijke banier, signifer regis.

Arrabal

Een Arrabal (van het Spaans-Arabisch “arrabáḍ” en deze van het klassieke Arabische “rabaḍ”) is een territoriale uitbreiding of groepering van huizen en bedrijven die niet onder de gemeentelijke controle of stadsplannen vallen. Het was kenmerkend voor de groei van Europese steden tijdens de Middeleeuwen, een spontane stedelijke formatie buiten de muren, dat wil zeggen buiten de ommuurde ruimte, zich uitbreidend langs de hoofdwegen en vlakbij poorten, in de buurt van de bevolkingscentra, of rond nieuwe kloosters die werden gesticht op het terrein grenzend aan de steden. De bouw van nieuwe muren of omheiningen, om de gemeentelijke perimeter uit te breiden, maakte dat deze oorspronkelijke voorsteden in de stad als een nieuwe wijk opgenomen werden

Auto de Fe

De term Auto de fé betekent in het (oud-)Spaans “handeling van (het) geloof”, en is afgeleid uit het Latijnse “Actus Fidei”. Het is een ritueel van penitentie van door de inquisitie veroordeelde ketters en afvalligen. De term wordt vandaag de dag vooral geassocieerd met de brandstapel, waarop mensen werden gedood wegens ketterij.

Behetrías

Een volk, wiens buren het recht hebben hun Heer te kiezen.

Bien Muebles

Vandaag de dag is dit een classificatie van roerende goederen van bijzonder economisch belang, veel belangrijker dan de waarde van onroerend goed, in tegenstelling tot wat er meer dan een halve eeuw geleden is gebeurd, bijvoorbeeld wat er met een lijn- of vliegtuig gebeurt met betrekking tot een huis. Daarom ging het merendeel van de wetgevingen, gezien het belang ervan, vooral over onroerend goed ten koste van meubilair, dat op dat moment weinig economische waarde had. Om de hierboven uiteengezette redenen is de bescherming vandaag de dag meestal evenwichtig.

Burgos

Geschreven als, burgos en niet als Burgos (de stad).

In de Middeleeuwen, fort gebouwd door de feodale edelen om toezicht te houden op de gebieden van zijn rechtsgebied, waar de gilden, onder anderen, van kooplieden en ambachtslieden zich vestigden. Een deel van de stad kon een onderdeel zijn van een grotere burgos.

Camarero Mayor

De “camarero mayor” of “camarero del rey” is het hoofd van de kamer van de koning van Castilla. Hij moet niet worden verward met de Mayordomo Mayor, wiens functie meer betrekking heeft op de dienst van de huishouding dan op die van de persoon.

Wet 12, titel 9, Partida 2, zegt over de camarero del rey dat:

Hij heeft deze naam omdat hij de kamer moet bewaken waar de koning verblijft, en zijn bed, en de doeken van zijn lichaam, en de koffers, en de geschriften van de koning.
De oorsprong ervan gaat terug tot het cubicularium van het Visigotische koninkrijk en het ambt bleef behouden tot in recente tijden, hoewel het slechts nominaal en van eer was, want vanaf de intrede van het Huis van Bourgondië in Spanje veranderden de diensten en namen, ter vervanging van de kelner van de koning, de Sumiller de Corps, en sommige van de taken van dit ambt werden nog steeds verdeeld onder de paleisconciërge, de wachter, privé-secretarissen, enz. naargelang het vertrouwen en de wil van de koninklijke persoon.

Capellanía

Stichting (geldstorting, donatie) opgericht door een persoon die sommige van zijn bezittingen toeschrijft aan de betaling van een pensioen aan een predikant om de mis of andere diensten in een bepaalde kapel te vieren. Vaak ging het bij edelen of koningen om meerdere, soms wel duizenden missen, ter nagedachtenis, of om kwijtschelding van zonde.

Capitanía general

Captaincy General was het grondgebied of de zone van het Spaanse rijk waar een kapitein-generaal zijn respectieve bevoegdheden uitoefende op het gebied van oorlogsmacht. De inhuldiging van kapitein-generaal ging gepaard met andere functies die door de kroon werden verleend, zoals gouverneur en rechter van hetzelfde rechtsgebied die er deel van uitmaakten. In het geval dat de hoofdstad (of het hoofd) van de algemene aanvoerder een audiëntie had, was de algemene kapitein ook voorzitter van het publiek. De onderkoningen hadden ook andere koninklijke opdrachten en een daarvan was die van het afbakenen van de capitanes generales die met hen overeenkwam.

In sommige overzeese Spaanse bezittingen, die over het algemeen worden gekarakteriseerd als gebieden van strategisch belang, of het nu gaat om de strijd tegen buitenlandse mogendheden , piraterij of de strijd tegen inheemse stammen die moeilijk te onderwerpen zijn, hadden de positie van capitanes generales en zijn functies relevanter dan die van de functie van gouverneur of voorzitter van het publiek.

Tijdens het bewind van de vorst Felipe V werd de oude figuur van de capitanes generales, verantwoordelijk voor het koninklijke leger dat in zijn rechtsgebied aanwezig was, nieuw leven ingeblazen.

Carreterismo

Het carreterismo , soms ook condadismo of purisme ( de laatste term die gebruikt wordt door de volgelingen van deze stellingen), is een ideologische stroom die noemt zichzelf Castellanista gebaseerd op de stelling van segovianos schrijvers Luis Carretero Nieva en zijn zoon Anselmo Carretero . In tegenstelling tot de sectoren Castellanismo, die geloven dat Castilla bestaat uit Castilla la Vieja , Castilla la Nueva en de Region Leonesa. De carreterismo maakt een onderscheid tussen Castilla en Leon, rekeninghoudend met de laatste als een non – Castiliaans regio, volgens zijn woorden.

Cartulario

1. Boek dat de privileges en eigenschappen van een persoon, instelling of gemeenschap bevat.
2. Klerk die de daden bewaakte.
3. Register van akten, aangelegd door of vanwege degene, die deze akten voor zijn geschiedenis belangrijk beschouwde. In de middeleeuwen vooral door kerkelijke instellingen opgesteld. Ook steden, universiteiten, gerechtshoven, kanselarijen, e.d. hadden cartularia. Aanzienlijke families gingen er in de late middeleeuwen ook toe over.

Castro

Een castro is een versterkte nederzetting, meestal pre-Romeins, hoewel er latere voorbeelden zijn die in Europa tot in de middeleeuwen bewaard zijn gebleven en typerend zijn voor de late bronstijd en de ijzertijd. Ze komen veel voor op het Iberisch schiereiland, vooral in het noordwesten met de castreña-cultuur en op de hoogvlakte met de cogotas-cultuur.

Het woord castro komt van het Latijnse castrum, dat “militaire versterking” betekent (vandaar het Spaanse woord castrense, “met betrekking tot het leger”).

Een andere naam waaronder castro’s bekend staan is oppidum (meervoud oppida), vooral als ze groot zijn.

Chirigota

De chirigota is een koormuziekgroep met een carnavalskarakter die vooral op straat zingt en de stad humoristische liedjes voorschotelt. De liederen die deze koorgroepen ten gehore brengen worden ook wel algemeen aangeduid als chirigotas.

Cimorro (ciborio)
   1. (kerkelijk) ciborie (overdekte houder voor de geconsacreerde hosties).
   2. (architectuur) altaarciborie, een altaaroverkapping die op vier zuilen rust.
   3. (architectuur) koepel.
Colonato

Het colonato is een vorm van exploitatie van landbouwgrond , het was een overgangsvorm tussen het slavenstelsel van het Romeinse rijk en het feodale systeem dat tijdens de middeleeuwen de  boventoon voerde. De colono (deelpachter) had een tussenstatus tussen slavernij en vrijheid: het was die vrije persoon die een land cultiveerde dat niet van hem was, en eraan gekoppeld was zonder het te kunnen verlaten. Door het te cultiveren, betaalde hij een canon of jaarlijkse huur , hetzij in geld of in natura.

Comarca

Een comarca ( Spaans: [komaɾka] , Galicisch: [komaɾka] mrv. Comarcas ; Catalan: [kumaɾkə] of [komaɾka] , mrv. comarques ) is een traditionele regio of lokale administratieve afdeling gevonden in delen van Spanje, Portugal, Panama, Nicaragua, en Brazilië . De term is afgeleid van de term marca , wat een “mars, mark” betekent, plus het voorvoegsel co – wat “samen, gezamenlijk” betekent.

De term comarca wordt gebruikt in verschillende regio’s van het Iberisch schiereiland .
Sommige regio’s (comunidades autónoma) hebben officieel geen comarcas, maar zijn wel verdeeld in zogenaamde historische comarcas, zeg maar comarcas die er van vroegs af aan al bestonden, maar die officieel niet erkend worden en die samen toch redelijk organiseren en regelen.

In Cantabrië bestaat de comarca als een traditionele of historische divisie, meestal geïdentificeerd met de grootste rivieren van de regio.
In Cataluña en Aragón bestaat de comarca als een lokaal bestuursgebied en heeft een representatieve comarcale raad.
In de Comundad Valenciana bestaat de comarca alleen als een traditionele regio zonder bestuurlijke bevoegdheden. Ze worden wettelijk aangeduid als gehomologeerde territoriale afbakeningen in plaats van als comarques.
In Galicia zijn de comarca’s of bisbarra’s traditionele delen van het land en genieten een beperkte officiële erkenning, maar hebben geen bestuurlijke relevantie. De Galicische regering probeert echter de bisbarra’s om te vormen tot territoriale bestuurslagen, waarbij een nieuw regionaal netwerk wordt gevormd dat naar verluidt evenwichtiger en efficiënter is. Galicische comarcas hebben ook een comarcale raad.
Op andere plaatsen, zoals Extremadura, kan de comarca gewoon een losjes afgebakende regio zijn.

Vanwege het langdurige gebruik van de comarca, wordt het soms gebruikt als basis voor de promotie van toerisme, met de nadruk op lokale culturele traditie en geschiedenis.

Simpel gezegd:

De provincies van Spanje, die onderdeel zijn van de Spaanse autonome regio’s, kunnen onderverdeeld zijn in o.a. comarca’s. De bevoegdheden van een comarca verschillen per regio; in sommige regio’s (zoals Cataluña) hebben de comarca’s veel bevoegdheden, terwijl ze elders geen enkele bevoegdheid hebben (zoals in Galicia).

Comes

Comes (meervoud: comites) is het Latijnse woord voor kameraad, ofwel in individuele zin, ofwel als lid van een collectief genaamd comitatus (vergelijk comitatenses), in het bijzonder het gevolg van een commandant of magistraat, in sommige gevallen groot en/of formeel genoeg om een specifieke naam te verwerven, zoals de cohors amicorum. Het woord comes komt van com- “met” + ire “gaan”.
In de Romeins heidense religie was een comes een gebruikelijk epitheton (titel die aan de naam toegevoegd wordt, zoals katholieken nu nog steeds doen met Jesus en heiligen, zoals in ‘Onze lieve Vrouwe van Lourdes’) voor een held of een (mindere) godheid, als aanduiding van een verband met een hogere of gelijkwaardige godheid, of meerdere goden bij elkaar als een kernfamilie.

Later als Keizerlijke hoftitel: Historisch significanter werd Comes als een wereldse titel voor betrouwbare (ex-)hovelingen en anderen, als teken van keizerlijk vertrouwen, wat zich ontwikkelde tot een formele rang, equivalent met de hellenistische Philos (Basilikos) of de Karolingische paladijn (ridder), en daarom bleef men de titel houden wanneer men werd benoemd -vaak gepromoveerd- naar een post ver weg van het hof, vaak in het veld of in het provinciale bestuur. Vervolgens was het een logische stap om de titel te verbinden met specifieke plichten voor een functionaris van hoge rang, en om het zelfs deel te maken van de officiële titel.

Comes Africae

In de laatste periode van het Romeinse rijk was de comes Africae de commandant van de troepen comitatenses en limitanei in het Bisdom van Afrika.

Comitatense

In de loop van de historie werd comitatenses de geaccepteerde, vervangende, naam van de Romeinse keizerlijke troepen (legioenen en hulptroepen) die niet slechts gelegerd waren aan de limes (verstevigde grenzen, de Rijn en Donau) in Europa.

Zie verder: https://es.wikipedia.org/wiki/Comes_Africae

Compulsoren

Romeinsche gerechtsdienaars, die het volk, bij openbare werkzaamheden, en tot betaling der belastingen, moesten aanzetten; ook zij, die in de kloosters de horae bekend maakten en de nalatigen aandreven.

Comuneros

Comuneros waren degene die in de jaren 1520 en 1521 deelnamen aan de revuelta de las Comunidades de Castilla (opstand van de gemeenschappen van Castilla). De naam is afgeleid van de term “Comunidades”, die voor het eerst voorkomt in een protestbrief aan koning Carlos I ter gelegenheid van belastingverlegging.

Concejo

Vergadering, asemblee of rechtbank

Een vergadering van een raad of een overlegorgaan (hoewel het ook kan worden beschouwd als een plaats waar wetten worden beoordeeld en aangenomen die als rechtbanken fungeren):

Concejo abierto, in Spanje, een zitting die in het openbaar wordt gehouden, waarbij alle inwoners van de stad worden opgeroepen.
Concejo municipal, het orgaan dat, samen met de burgemeester, gewoonlijk een gemeente of stadsraad vormt.

Historisch

Concejo, van oorsprong, een raad in de Hoge Middeleeuwen op het Iberisch schiereiland.
Concejo de la Mesta, een gildevereniging van herders en veehouders die jaarlijks bijeenkwam om zaken te bespreken met betrekking tot hun vee of hun economische regering, het beheer van de valleien en om de schapen die met de uwe waren gemengd te onderscheiden en te scheiden.
Concejo de Valladolid, De raden waren buurtgroepen binnen een middeleeuwse stad met een collectief geweten en met het vermogen om de gemeenschap te besturen. Het doel van de conceja was het beschermen van de rechten en aangeven van behoeften van de stad tegenover de koning, heer of abt ​​van het gebied in kwestie, en tegenover de andere stedelijke centra van haar omgeving.

Administratieve (bestuurlijke) afbakening

Concejo (Asturias), de naam die wordt gegeven aan gemeenten in Asturië. Ook in de provincie León bestonden er tijdens de moderne tijd raden (tegenwoordig wordt de Junta Vecinal met zijn vergadering in de volksmond een raad in León genoemd). In Cantabrië bestonden ze tot 1822.
Concejo (Galicia), (concello) naam gegeven aan de gemeenten in Galicië.
Concejo in Álava en Navarra, is de naam die gegeven wordt aan dorpen die een zekere mate van autonomie hebben binnen een gemeente. Het begrip “concejo” is omgekeerd aan dat in Asturië, omdat het gelijkwaardig is aan de parochies van die regio. Zie: Concejo (Álava) en Concejo de Navarra.
Concejo in de provincie Burgos, een gemeente of plaats is een afdeling die een eigen wethouder heeft en deel uitmaakt van een partij of groepering van meerdere plaatsen in de merindad. Elke merindad (gemeente) heeft een burgemeester. Tegenwoordig omvat de naam Las Merindades het noorden van de provincie Burgos.

Zie ook Consejo, om verwarring te voorkomen.

Concierto económico

De economische overeenkomst is een juridisch instrument met betrekking tot fiscale en financiële betrekkingen tussen de Administración General del Estado (Algemene Administratie van de Staat) van Spanje en de autonome gemeenschap van het Baskenland , en is onderdeel van de wettelijke regeling . Historisch gezien beheerden de drie Baskische provincies hun eigen belastingstelsels die waren afgeleid van hun fueros , maar na de Derde Carlistenoorlog ( 1876 ) werd er een samenwerkingssysteem opgezet tussen de historische gebieden en de staat.

Consejo

Consejo, overleg, advies om een actie uit te voeren.
Consejo, bestuurlijk, adviserend, wetgevend of bestuursorgaan of -orgaan.
Consejo de Aragón, een instelling die in 1494 door koning Fernando II el Católico werd opgericht om de zaken van de staten van de Kroon van Aragón te behartigen na de dynastieke vereniging van de Kroon van Aragón met de Kroon van Castilla door het huwelijk van Fernando met Isabel I de Castilla.
Consejo de Castilla, bestuursorgaan van het Koninkrijk Castilla en later van de Spaanse monarchie, opgericht in 1385 door Juan I de Castilla.
Consejo de Estado, hoog adviesorgaan dat zich bezighoudt met de belangrijkste kwesties in verschillende staten.
Consejo de Indias, bestuursorganisatie van de Indianen (Amerika en de Filippijnen) die de koning adviseerde over uitvoerende, wetgevende en gerechtelijke taken.
Consejo de Ministros, het orgaan dat alle ministers en hun president, of premier, benoemt die de uitvoerende macht van een staat vormen.
Consejo de Unión Europa, een instelling waarin de lidstaten worden vertegenwoordigd door vertegenwoordigers op ministerieel niveau.
Consejo de España, regeringsstructuren van de Spaanse monarchie.

Zie ook Concejo, dit om verwarring te voorkomen.

Cora

De cora (of kora) was een van de territoriale afbakeningen waarin al-Andalus, het vroegere islamitische Iberische schiereiland, tijdens het emiraat en kalifaat van Córdoba was verdeeld. Zij bestond naast een andere territoriale afbakening, Marca (“thagr”) genaamd, die op de Quraysh werd gelegd in de gebieden die aan de christelijke koninkrijken grensden. Beiden vormden de Andalusische territoriale organisatie.

Vertaling = provincie, van het Islamitische Emiraat van Córdoba.

Cornisa
   1. kroonlijst
   2. kronkelige weg langs de kust of berghelling
   3. bergrug die aan één kant steil is en aan de andere kantglooiend is.
Coroza
De coroza.

De coroza was een geschilderde papieren of kartonnen hoed  in een conische vorm die werd gedragen door degenen die veroordeeld waren door de Spaanse inquisitie (of de Portugese inquisitie) en die diende als aanvulling op de ‘sambenito‘ . De functie van beiden was om de beklaagde in de ‘auto de fe‘ te wijzen op het feit dat hij God en zijn kerk had aangevallen en daarom de symbolen van schande moest dragen.

Zie ook: sambenito

Corregidor

(In vroegere tijden) Burgemeester van een aantal belangrijke steden die werd benoemd door de koning en bevoegd was in administratieve en gerechtelijke aangelegenheden.

Cortes
 •   Cortes, naam van verschillende historische en huidige vergaderingen in Spanje.
 •   Hofambten of hofhouding, ambten die werden bekleed aan de koninklijke hoven van de middeleeuwse monarchieën en die van het Ancien Régime in West-Europa, hoewel dergelijke ambten in allerlei soorten monarchieën in andere delen van de wereld en in andere tijden vergelijkbaar waren (bijvoorbeeld de in de Bijbel genoemde schenkers van de farao’s van het Oude Egypte of de cubicularii van het Romeinse en Byzantijnse Sacrum Palatium).
 • Eerste – en Tweede kamer (hist. vrglb)
 • Volksvertegenwoordiging, Parlement.

A Cortes generales = (vglb) kamerverkiezingen

Cortes de Cádiz

De Cortes de Cádiz is de naam van de grondwetgevende vergadering die op 24 september 1810 in San Fernando werd ingehuldigd en later, tijdens de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog, in 1811 naar Cádiz werd verplaatst.

Corregidor
  • HISTORIE: Magistraat die de koninklijke rechtsmacht uitoefende op zijn grondgebied en kennis nam van twistpunten en regeringszaken en de bestraffing van misdaden.
  • HISTORIE: Burgemeester benoemd door de koning in bepaalde belangrijke steden.
Crestería

Een versiering op de nok van het dak en andere hoge delen van gebouwen, vooral in de gotische stijl.

Crónica Profética

De crónica profetica is een historische tekst, geschreven in 883, die de Gotische oriëntatie uitlegt die de Asturische monarchie in zijn laatste fase heeft gebracht.
De tekst is in feite een profetie waarin de Goten, na de heerschappij van de Arabieren, wederom dezelfde straffen en ontberingen zouden opleggen die ze tijdens de overheersing zouden hebben doorstaan. De Arabieren zouden worden verdreven en Alfonso III zou opnieuw koning van een verenigd Spanje worden. In de kroniek wordt de Moor op zich als een wreed , laf en wellustig figuur verklaard. Het genereert ook de legende die de moslimoverwinning rechtvaardigt als een uiting van goddelijke toorn voor de slechte actie van de Visigotische edele.

Cueto

Conische heuvel, lage bergtop, makkelijk toegankelijk aan één zijde.

Dehesa

Dehesa is een bos dat bestaat uit steeneiken, kurkeiken of andere soorten, met een onderlaag van grasland of kreupelhout, waar de menselijke activiteit in vrijwel het gehele bos intensief is geweest en dat over het algemeen wordt gebruikt voor het houden van vee, de jacht en de exploitatie van andere bosprodukten (brandhout, kurk, paddestoelen, enz.).

Dulzaina
Foto van een Dulziana en het daarbij behorende foedraal.
Dulziana of Gaita.

De dulzaina is een blaasinstrument met dubbelriet dat behoort tot de hobofamilie. Het bestaat uit een kegelvormige buis van ongeveer 30 centimeter lang waarin zich 7 gaten bevinden. Dit instrument wordt typisch gebruikt in traditionele Spaanse muziek. Op verschillende plaatsen krijgt het ook de naam gaita in het Spaans en varianten daarop in andere talen, alsmede andere, minder wijdverbreide plaatselijke benamingen, zoals uitgelegd in de paragraaf per autonome gemeenschap.

Dux of Dux provinciae (Doge)

Hier in Spaanse verhalen is het een hooggeplaatste provinciale ambtenaar in het Visigotisch koninkrijk.

Emparedar

Een persoon insluiten in een plaats zonder enige communicatie met de buitenkant.
Een persoon of ding verbergen in de dikte van een muur of tussen muren.

Ermita

Afgelegen kapel, kluizenaarswoning, kluis.

Espatario

In de tijd van de Romeinse keizer Constantijn werd de graaf, die net als de kapitein van de wacht verantwoordelijk was voor de persoon van de vorst, een Espatario (zwaardvechter) genoemd. Hij werd zo genoemd vanwege het naakte zwaard dat hij in de keizerlijke voorkamer mocht dragen.

Dit was ook de naam van de soldaat van de wacht van de Gotische koningen, die in het koningshuis van Castilla werd vervangen door de boogschutters en kruisboogschutters met knots en later door de lijfwachten en hellebaardiers.

Espatario was ook een belangrijk Visigotisch paltsambt van militaire aard. In het Koninkrijk León, tijdens de Hoge Middeleeuwen, werd het synoniem voor de koninklijke vaandrig, die het hoofd was van de militie onder leiding van de vorst. De espatario waren de persoonlijke garde van de koning, vertrouwde mannen, meestal van adel of verwant aan de vorst zelf. Een voorbeeld van een koninklijke espatario is Don Pelayo, die deel uitmaakte van de persoonlijke garde van koning Rodrigo tijdens de slag bij Guadalete.

Estafermo
De ‘Estafermo’ zouden wij in Nederland een houten (in dit geval een stalen) Klaas noemen.

Een pop die gemonteerd werd op een roterende horizontale mast op een basis. Hij was gewapend met een schild in zijn linkerhand en hield met zijn rechterhand een riem waaraan ballen of zandzakken hingen. De pop werd geplaatst aan het einde van een baan waarbij de ruiters te paard probeerden een echte gevechtssituatie te simuleren. De behendigheid bestond uit het slaan van het schild met de speer (lans) en daarna te voorkomen dat de pop tijdens het draaien de deelnemer met de buidels sloeg.

Estelas

Estelas (in het Latijn stela, meervoud stetae) is de naam van een monument, gewoonlijk monolithisch met inscripties, in de vorm van een plaat, sokkel of cyp, dat op de grond is opgericht en een herdenkingsfunctie, een begrafenisfunctie, een religieuze functie, een functie op het gebied van magie en genezing of een geografische functie kan hebben.

Er zijn teksten, tekens, symbolen en figuren op gegraveerd, die de reden van hun locatie beschrijven. Zij vormen belangrijke documenten voor archeologen en historici, ondersteund door specialisten in epigrafie.

Falange Española

De Falange Española (FE) was een Spaanse politieke partij met een fascistische ideologie , die op 29 oktober 1933 werd opgericht door Alfonso García Valdecasas, Julio Ruiz de Alda en José Antonio Primo de Rivera, de eerstgeboren zoon van wijlen dictator Miguel Primo de Rivera. Op 15 februari 1934 fuseerde FE met de Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), opgericht door onder anderen Onésimo Redondo en Ramiro Ledesma Ramos. De nieuwe partij heette Falange Española de las JONS (FE de las JONS).

Fibula

Een fibula is een historisch gebruiks- en siervoorwerp, dat dienst deed als sluitspeld voor kledingstukken. Het voorwerp, meestal van metaal, bezit daartoe een tweedelig sluitmechanisme in de vorm van een pen en een gaatje of beugel. De fibula kan gezien worden als de voorloper van de knoop en de ritssluiting.

Feudo

Feudo (in het Latijn: feodum of feudum; in middeleeuws Frans, leen; in Germaanse talen, Lehn, Lehen of leen; lit. leen) is de term die in het feodalisme werd gebruikt om het land aan te duiden dat de heer in het vazalcontract aan de horige schonk, als onderdeel van het voordeel dat de heer aan de horige verschuldigd was voor de nakoming van zijn verplichtingen van auxilium et consilium (“hulp” – militaire steun -, en “raad” – politieke steun). De economische en productiebetrekkingen die in het leengoed ontstonden waren tussen deze “vazal”, nu in de rol van “heer”, en de boeren in zijn rechtsgebied volgens hun verschillende status: horigen (de meest onderworpenen, meestal onderworpen aan verplichte arbeid) of vrije boeren.

Foederati

In de eerste eeuwen na het begin van de jaartelling kreeg het begrip foederati een ruimere invulling. Eerst bonden de Romeinen bepaalde stammen als foederati aan zich door ondersteuning met geld of voedsel. Later werd het foederati steeds vaker iets maarmee toegestaan werd zich binnen de grenzen van het Romeinse Rijk te vestigen. Door de feitelijke opname binnen het Rijk genoten de foederati een zekere bescherming. Aan de andere kant betaalden de foederati belasting voor deze dienst: ze leverden Rome hulptroepen voor de legioenen. Veel bekende Germaanse aanvoerders die later in opstand zouden komen tegen Rome – zoals Arminius, Julius Civilis en Alarik I – begonnen hun militaire carrière in het Romeinse leger.
Naarmate de Romeinse macht in de vijfde eeuw verder afnam gingen de foederati in het West-Romeinse Rijk zich steeds onafhankelijker gedragen. Opstanden van foederati kwamen steeds vaker voor en omstreeks 455 ontstond er een situatie dat er geen belasting meer aan de fiscus werd afgedragen. De lokale Romeinse autoriteiten werden aan de kant geschoven en foederati als de Visigoten en de Bourgonden namen het heft zelf in handen door onafhankelijke koninkrijken te stichten.

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Foederati

Foralismo

Het forallismo is een politieke doctrine gebaseerd op het terugeisen van bestuurlijke bevoegdheden, het verheerlijken van oude fueros en wetten van de verschillende gebieden van Spanje. Dit wordt gevoed door verschillende bewegingen waarvan sommige met geavanceerde ideeën over de maatschappij aan anderen met conservatieve ideeën.

Foralisme, het handhaven van de voorrechten en traditionele voorrechten tegenover het centraliserende beleid van het oude regime, volgens welke de regio’s hun autonome overheidsinstellingen, hun eigen systeem van rechtvaardigheid, belastingvrijstelling en rekrutering voor militaire dienst moeten behouden.

Foramontano

De term foramontano verwijst naar de mensen, uit het noorden van het Iberisch schiereiland, met wie El Bierzo en de landen ten noorden van het Duero-plateau in de 9e eeuw opnieuw werden bevolkt, die leeg bleven als gevolg van de oorlogen tussen de moslims en de Koninkrijk Asturië in de vroege jaren van de herovering, tijdens de hoge middeleeuwen. Later zouden deze gebieden bekend staan ​​als het Koninkrijk León. Met de uitbreiding van dit koninkrijk en het herbevolkingsproces, vormden de Foramontans-kolonisten nieuwe bevolkingscentra op het grondgebied van León, Galicia en Castilla.

Voor meer zie Wikipedia España: Foramontano

Forum

In het oude Rome was een forum een openbaar plein of marktplaats, vaak omringd door zuilengangen en overheidsgebouwen, waar burgers elkaar konden ontmoeten om te handelen, discussiëren en politieke en juridische kwesties te bespreken.

Het forum was het hart van het openbare leven in Rome en werd gebruikt voor een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder handel, sociale bijeenkomsten, religieuze ceremonies, politieke bijeenkomsten en rechtspraak. Het was ook de locatie voor publieke toespraken en debatten door politieke leiders en beroemde redenaars.

Fuero

De fueros locales (lokale privileges en rechten), fueros municipales (gemeentelijke privileges en rechten)of fueros (algemene privileges en rechten) waren de rechtsregels die in een bepaalde plaats van toepassing waren en die in het algemeen tot doel hadden het plaatselijke leven te regelen door een reeks rechtsregels, rechten en privileges vast te stellen, die door de koning, de landsheer of de raad zelf waren toegekend, d.w.z. de wetten die specifiek waren voor een plaats. Het was een systeem van lokaal recht dat vanaf de Middeleeuwen op het Iberisch schiereiland werd gebruikt en de belangrijkste bron was van het Spaanse recht in de vroege Middeleeuwen.

Fueros werden door koningen ‘uitgedeeld’ om bijvoorbeeld een pas veroverde stad of gebied opnieuw te bevolken, de burgers kregen dan bepaalde voordelen die het hen makkelijker maakte om daar een nieuw bestaan op te zetten.

Vaak worden deze eeuwenoude fueros nog steeds gebruikt of moeten we zeggen misbruikt want we leven nu in een andere tijd, met andere noodzakelijkheden.

Galacho

Galacho of  is een Aragonees woord dat verwijst naar een groef die is ontstaan ​​door de erosie van het water en, in de steden in de buurt van de rivier de Ebro, naar de meanders die door deze rivier zijn verlaten. De Ebro heeft nog steeds een groot deel van zijn natuurlijke dynamiek behouden.

Voor meer zie Wikipedia Español

Gardingo

Het woordenboek van de Koninklijke Spaanse Academie van de Taal zegt dat gardingo is “Onder de Visigoten, een persoon van een van de ordes van het oficio palatino was, inferieur aan de hertogen en graven”. Er wordt ook uitgelegd dat “In de tijd van de Visigoten in Spanje, een officier een gardingo werd genoemd . Er wordt aangenomen dat hij de kapitein was van het kasteel waar de koning woonde. De gardingo werd samen met de bisschoppen en andere edelen opgeroepen om wetten te maken, hij werd genoemd onmiddellijk na de graven en hertogen.

Guerras de bandos

Deze confrontaties hadden als hoofdrolspelers de verschillende lijnen van de Baskische landelijke adel en hielden alleen toen Fernando II de Aragón en Isabel de Castilla, de katholieke vorsten hen het koninklijk gezag oplegde. (Later zullen we een compleet verhaal aan deze geurras wijden).

Hadjib

In het Omajjadische emiraat van Cordoba en in het daaropvolgende kalifaat van Cordoba was de hadjib van meet af aan de hoogste minister van de staat, aan het hoofd van zijn eigen hof (majlis), waar hij verzoekers en boodschappers ontving. De hadjib was de belangrijkste adjudant van de emir of kalief en het hoofd van de administratie, die toezicht hield op de drie hoofdtakken waarin deze was verdeeld: de hofhouding, de kanselarij en de financiële afdeling. Verscheidene ambtsdragers voerden ook het bevel over legers. In tegenstelling tot het islamitische Oosten werd de titel van vizier gegeven aan lagere raadsheren die belast waren met verschillende zaken en ondergeschikt waren aan de hadjib; deze laatste werd bijna altijd gekozen uit de viziers. Een aantal gewone hadjibs was belast met de portierswerkzaamheden en het leiden van hofceremonies.

Hermandad de las Villas de la Marina

De Broederschap van de Villas de la Marina van Castilla met Vitoria of het ook wel zogeheten Broederschap van de moerassen was een federatie van de belangrijkste havens van de Cantabrische Zee die een zeemacht van de eerste orde vormt ten dienste van de Kroon van Castilla , met behoud van autonomie in haar internationale commerciële betrekkingen, en, in sommige gevallen, oorlogszuchtige confrontaties aanging met de Fransen en de Engelse.

Op 4 mei 1296, vormden de steden van de Baskische en Cantabrische kusten de Broederschap van de Marine van Castilië met Vitoria, om hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen. Dit broederschap stond ook bekend onder de naam Hermandad de las Marismas (Broederschap van de Moerassen). Santander, Laredo, Castro Urdiales, Bermeo, Guetaria, San Sebastián, Fuenterrabía en Vitoria vormden het aanvankelijk. San Vicente de la Barquera voegde zich in 1297 bij hen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Castro Urdiales.

Zie verder: https://es.wikipedia.org/wiki/Hermandad_de_las_Marismas

Hermitage

In Nederland meestal vertaald als, kluizenaarshut. Maar in Spanje is een hermitage meer een afgelegen kapel, een kapel op afstand van een dorp of stad. Dat er tegenwoordig ook hermitages zijn die binnen de bebouwde kom van een dorp of stad staan ligt aan het feit dat deze dorpen of steden in de loop der tijd zover zijn uitgegroeid dat het de kapel als het ware heeft opgeslokt.

Hiberna

Hiberna was een term die in het oude Rome werd gebruikt om de winterkampen van het Romeinse leger aan te duiden. Deze kampen waren tijdelijke nederzettingen waarin de Romeinse soldaten tijdens de winter verbleven om beschutting te zoeken tegen de kou en sneeuw.

De hiberna waren vaak gelegen in de buurt van de grenzen van het Romeinse Rijk en werden gebruikt als uitvalsbasis voor militaire operaties in de lente en de zomer. Het waren grote complexen van tenten en houten gebouwen die waren gebouwd rondom een centrale open ruimte, waar de soldaten konden trainen en exerceren.

In de hiberna was er ook vaak een voorraad aan voedsel en wapens, evenals werkplaatsen waar de soldaten hun uitrusting konden repareren en onderhouden. De hiberna waren dus een belangrijke infrastructuur voor het Romeinse leger om hun militaire macht te handhaven en uit te breiden.

Hidalgo

Historisch:

  1. Iemand die door bloedverwantschap tot de kleine adel behoorde.
  2. Iemand wiens grootouders van vaders- en moederskant hidalgos waren.
  3. Iemand die geen hidalgo was door voorrecht maar door zijn hidalguía (kwaliteit van het zijn van een edelman) te hebben bewezen.
  4. Iemand die een hidalgo was door aankoop of koninklijke toelage.
  5. Hij die een landhuis had of afstamde van een familie die er een had gehad.
Hospitalitas

Oorspronkelijk was hospitalitas het wettelijke kader waarbinnen soldaten werden ondergebracht op Romeinse burgerboerderijen. De Romeinse wetten op de hospitalitas dwongen een eigenaar van een boerderij om voedsel en onderdak te bieden aan soldaten in een kwartier, terwijl het misbruik van de vordering door soldaten verboden was.

Voor meer info zie de Spaanse wikipedia: Hospitalitas

Infante de España

Infante de España is een titel met de behandeling van Koninklijke Hoogheid die in Spanje wordt toegekend aan de kinderen van de koning en de kroonprins binnen wat de koninklijke familie wordt genoemd. In tegenstelling tot andere Europese monarchieën wordt in Spanje alleen de erfgenaam van de kroon een prins of prinses genoemd, die het Prinsdom Asturias ontvangt; de andere kinderen van de koning van Spanje en de kinderen van deze prins of prinses van Asturias worden volgens de historische traditie infantes of infantas de España genoemd, maar behandeld als prinsen door de behandeling van de koninklijke hoogheid te ontvangen.

Infanzones

Hidalgo die beperkte macht en heerschappij in zijn erfdeel had, de infanzones waren gebonden aan de koning of aan rijke mannen.

Interregnum

Tussenregering.

Intrados

De binnenste bocht van een boog.
De binnenkant van een boog.
Het oppervlak van een boog of gewelf.

Irmandiños

Irmandiños is de naam voor de leden van de broederschappen die in de loop van de 15e eeuw, in Galicië (Noord-Spanje), in opstand kwamen tegen de feodale heersers.

Jund

Onder de vroege kalifaten was een jund (Arabisch: جند; meervoud ajnad, أجناد) een militaire divisie, die werd toegepast op de Arabische militaire kolonies in de veroverde landen. Onder het Kalifaat van de Omajjaden werd het in een meer technische betekenis toegepast op “militaire nederzettingen en districten waarin Arabische soldaten waren ingekwartierd die konden worden gemobiliseerd voor seizoensgebonden campagnes of voor meer langdurige expedities” en ook op de “bijbehorende legerkorpsen” (Dominique Sourdel).

Junta de Fabrica

Traditioneel was de Junta de Frabrica (fabrieksbijeenkomst) een technische commissie die belast was met het beheer van de constructieve en artistieke interventies van de tempel of een gebouw, waarbij de overeenkomstige records werden vastgelegd in het “libro de fábrica” (fabrieksboek) met betrekking tot de uitgevoerde werken. Evenzo was er vroeger een “maestro de obras” (bouwmeester of constructiemanager) die na de uitvoering van de tempel (gebouw) waakte over het onderhoud van de tempel.

Legitimismo

Historische politiek: Politieke doctrine die het voortbestaan van de erfelijke dynastie verdedigde op grond van goddelijk recht of omdat het de enige was die aan de wet voldeed.

Levante

De Levante is een streek in Spanje. In ruime zin kan de gehele streek langs de oostelijke Middellandse Zeekust met het achterland met ‘Levante’ aangeduid worden, maar in de praktijk bedoelt men er voornamelijk de regio’s Valencia en Murcia mee. Het woord ‘Levante’ verwijst in het Spaans naar de zonsopkomst en daarmee naar het oosten. (Levantar = optillen, oplichten, verheffen.   Levantarse = opstaan, zich verheffen)

Limitanei

Limitanei of ripenses waren grenstroepen in het late Romeinse leger. Zij waren gelegerd aan de Rijn-grens en Donau-grens, de zogenaamde Limes. Het waren lichte troepen die tot taak hadden invallers tijdelijk tegen te houden totdat zwaardere legereenheden arriveerden. De Limitanei stonden onder het gezag van een dux (waar de titel ‘Doge’ ‘duc’ of ‘duke’ van is afgeleid).

Zie verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Limitanei

Magister militum

Magister militum (“meester der soldaten”) was de Romeinse term voor opperbevelhebber van het leger sinds Constantijn de Grote. In de laatste jaren van het West-Romeinse Rijk besliste de magister militum (bijna altijd van Germaanse afkomst) meestal welke Romein er keizer mocht worden en was zelf de werkelijke machthebber achter de troon.
Bekende magistri militum waren de Germaanse generaals in Romeinse dienst Stilicho, Ricimer en Gundobad.

Maiores

De maiores (van het Latijnse woord dat “groter” betekent), dit waren de belangrijkste openbare ambten van het Visigotische koninkrijk . De maiores waren zeer rijk, maar rijkdom op zichzelf bepaalde de sociale positie niet, want om een Maior persona te zijn moest men ook een Palatijn-positie bekleden (in het Officium palatinum van het paleis ), of een belangrijke militaire positie  of rechtsmachtig zijn: gardingo , hertog (dux) of graaf (conde). Ze maakten ook deel uit van de Aula Regia, samen met andere hoogwaardigheidsbekleders die door de koning zijn aangesteld.

Meer info zie Wikipedia es: Maiores 

Mancomunidad

Een mancomunidad is een samenwerking tussen gemeenten.De mancomunidades hebben een eigen rechtspersoonlijkheid voor de verwezenlijking van hun doelstellingen, en kunnen voor onbepaalde tijd bestaan, of slechts voor een bepaalde tijd en voor de uitoefening van een of meer specifieke activiteiten worden opgericht.

In juridische zin wordt in Spanje met “mancomunidad” de vrije vereniging van gemeenten binnen het nationale rechtskader bedoeld, die een hogere lokale entiteit creëert en waaraan de geassocieerde gemeenten een deel van de bij wet aan hen toegewezen functies of bevoegdheden overdragen, teneinde gezamenlijk een dienst te verlenen aan al haar leden. Zij bestaan dus uit niet-territoriale samenwerkingsvormen van gemeenten en vereisen dus niet dat de gemeenten waaruit zij bestaan, aangrenzend zijn. Het is echter noodzakelijk dat het doel duidelijk is omschreven, dat er een eigen begroting is en dat er beheersorganen zijn die ook eigen zijn en zich onderscheiden van de deelnemers. Vereisten: gemeenten, urbanisaties of aangrenzende districten, behorend tot dezelfde provincie of eilandraad of eilandgemeente en behorend tot dezelfde regio; er zijn enkele zeer zeldzame uitzonderingen (ledanía).

Mawla

Mawlā (Arabisch: مَوْلَى, meervoud mawālī مَوَالِي), is een polysemisch Arabisch woord, waarvan de betekenis in verschillende perioden en contexten varieerde.

Vóór de islamitische profeet Mohammed was de term oorspronkelijk van toepassing op elke vorm van stamverband.

In de Koran en hadiths wordt het in een aantal betekenissen gebruikt, waaronder ‘Heer’, ‘beschermer’, ‘bewaker’ en ‘helper’.

Na de dood van Mohammed werd deze instelling door de Umayyad-dynastie aangepast om nieuwe bekeerlingen tot de islam in de Arabisch-islamitische samenleving op te nemen en het woord mawali werd gangbaar als benaming voor bekeerde niet-Arabische moslims in de vroege islamitische kalifaten.

Mayordomo mayor

Mayordomo mayor del Rey‘. Waardigheid van de oude koninkrijken van León en Castilla . Het was ook de figuur van de ‘submayordomo mayor‘. De functie werd altijd uitgevoerd door leden van de hoge adel of zelfs royalty, en met toegang tot de troon van Carlos V (Carlos I van Spanje) vervangen door de functie van de ‘Mayordomo mayor del Rey de España‘, dit was de functie de Alfa in Nederland innam tijdens de tachtigjarige oorlog. Al met al een titel die bijna niet te vertalen valt.

Functies 

  • Chef hoofdkwartier van het Koningshuis, niet alleen eervol, maar ook effectief.
  • Verantwoordelijk voor de ceremonie van de Hof en het koninklijke etiquette.
  • Beheerder van het onroerend goed, hoewel deze functie door de eeuwen heen afnam ten gunste van andere ondergeschikte officieren van het hof.

Vereisten voor de uitoefening van de functie

In artikel IX van de tweede van de Siete Partidas  worden de eisen omschreven om toegang te krijgen tot de functie van Mayordomo Mayor del Rey en hun functies worden vermeld: 

  • Het zijn van een goede afkomst, omdat het, volgens de mentaliteit van de tijd, je zou dwingen om het goed te doen.
  • De rentmeester moest op de hoogte zijn van het kapitaal (de wijze waarop het koningshuis geld inde) en rechten van de koning om kapitaal (het staatsinkomen) te beheren en te verhogen.
  • De rentmeester moest weten hoe hij de boekhouding van het Koninklijk Huis moest bijhouden, zodat hij de koning kon informeren over de status van de rekeningen.
  • Loyaal wezen aan de koning, om de vriendschap van zijn onderdanen te winnen, aangezien alles met betrekking tot het Koninklijk Huis onder zijn jurisdictie viel.
Mayorazgo

(Sp. hist.) type erfrecht waarbij de oudste zoon bep. zaken geheel erft (bv het land).

Beschrijving Wikipedia nl.

Het majoraat is een verdeelsysteem voor erfenissen (waaronder titulatuur enz) gebaseerd op Fideï-commis.
Bij deze verdeling gaat het te erven goed (zoals de titel “koning”) in zijn geheel over op de oudste zoon. Het is vooral van belang bij de troonopvolging.
Het systeem bestond in Engeland, Frankrijk en Duitsland als majorat, in Spanje als Mayorazgo, in Portugal als morgado en in Polen als ordynacja.

Medina

1) Arabisch stadscentrum 2) Arabische bedevaartplaats 3) Arabische hoofdstad 4) Arabische plaats 5) Arabische stad 6) Arabische wijk in tunis 7) Bedevaartplaats 8) Bordspel 9) Deel van een arabische stad 10) Heilige islamitische stad 11) Heilige plaats 12) Heilige stad van de mohammedanen 13) Heilige stad van de moslims.

Merindad

De Merindades of Merinates of Merinates waren geografische-bestuurlijke afdelingen die aan het einde van de 12e eeuw plaatsvonden in de koninkrijken Aragon , Castilla en Navarra . De merino was de vertegenwoordiger van de koning in de genoemde merindad. Elke merindad was onderdeel van een verdedigingssysteem voor de rest van het grondgebied.

De functie van de merindades was om een ​​tussenliggend bestuurlijk orgaan te zijn tussen de centrale macht en de steden en herenhuizen. Voor een merindad stond de Merino met administratieve en gerechtelijke bevoegdheden over het toevertrouwde gebied.

Voor meer hierover ga naar: https://es.wikipedia.org/wiki/Merindad_(divisi%C3%B3n_administrativa)

Merino mayor

De merino mayor was in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd een administratieve functie in de Kronen van Castilla en Aragón en in de koninkrijken van Navarra en Portugal.

Mesnada

Een mesnade was de schare van gewapende mannen die behoorde tot een koning, rijkaard, raad, parochie of district die een zelfstandige eenheid van de schare of het leger vormde.

Voor een deel riep de koning de ridders op en vroeg hen om militaire hulp. De ridders en hun vazallen zouden met hun troepen komen en een gastheer vormen. Een bijeenkomst van mesnaden vormde een leger.

Degenen die in de mesnads dienden, werden “mesnadiers” genoemd en ontvingen een specifiek salaris, “mesnaderie” genaamd.

Andere betekenissen:

Compagnie van soldaten, die in de oudheid dienden onder het bevel van de koning of een particulier.
In Asturië werden de soldaten van de mesnada ook continuos genoemd.

Miliario (mijlpaal)

Het woord miliario is afgeleidt van het Latijnse Miliarium. Het is een cilindrische, ovale zuil die aan de rand van Romeinse wegen werd geplaatst om de afstanden aan te geven om de duizend passus (Romeinse dubbele stappen), d.w.z. om de Romeinse mijl, wat overeenkomt met een afstand van ongeveer 1480 meter. De zogenaamde miliario áureo (gouden mijlpaal) was bedoeld om de afstand van Rome tot een uiteinde van het Rijk aan te geven, en werd zo genoemd vanwege de ingelegde vergulde letters van brons.

Moriscos

De Moriscos (een woord dat is afgeleid van Moro) waren de moslims van al-Andalus die na de pragmatische gedwongen bekering door de Katholieke Vorsten op 14 februari 1502 in de Kroon van Castilla werden gedoopt, een maatregel die de Cortes in de Kroon van Aragón uitstelden tot 1526. Zowel degenen die zich vooraf vrijwillig tot het katholicisme hadden bekeerd als degenen die zich daarna verplicht bekeerden, werden Moriscos genoemd. Vóór de gedwongen bekering werden de moslims die min of meer openlijk hun geloof beleden in de christelijke koninkrijken Mudejars genoemd, een term die is afgeleid van het Arabische mudajjan, d.w.z. “tributarissen”, hoewel deze naam destijds voornamelijk betrekking had op moslims in het Koninkrijk Castilla, aangezien zij in Aragón eenvoudigweg Moren werden genoemd en in Valencia en Cataluña Sarraïns (“Saracenen“).

Mozárabes

Mozaraben is de benaming voor de christenen die leefden onder moslim-dominantie in het Iberisch schiereiland, het tegenwoordige Spanje en Portugal, vanaf 711.

Voor de moslims waren ze, net als de Joden, dhimmis (beschermelingen). Ze konden hun geloof verder belijden doch dienden een speciale belasting te betalen(die relatief goedkoper was dan de belasting die de moslims moesten betalen). De Mozaraben hadden een eigen bestuur en eigen rechtbanken. Bekering tot de islam werd aangemoedigd. Bekering tot het christelijke geloof of tot het jodendom was verboden. De bouw van nieuwe kerken werd niet toegelaten. De Mozaraben hadden hun eigen ritus, de Visigotische ritus of ook wel Mozarabische ritus genoemd.

Naarmate de reconquista vorderde -de herovering van Spanje door christenen vanaf de 11de eeuw- werden de Mozarabische christenen opgenomen in de nieuwe christelijke koninkrijken van Noord-Spanje. Er kwam ook een migratie naar het noorden op gang, zeker in tijden van vervolging.

Mudejar

Mudéjar is een term die is afgeleid van het Arabische woord مدجّن (getranscribeerd mudaʒʒan, wat betekent “hij die heeft mogen blijven”), gebruikt om de moslims aan te duiden die in door de christenen veroverd gebied zijn blijven wonen, hoewel afgezonderd in wijken die morerías, en minder specifiek aljamas, werden genoemd en onder hun politieke controle stonden, tijdens het proces van de opmars van de christelijke koninkrijken naar het zuiden, dat gedurende de gehele Middeleeuwen op het Iberisch Schiereiland plaatsvond.

Muelas

Kleine berg, heuvel, zonder een echte top.

Muladi

Het woord muladi komt van het Arabische مولّد, muwallad, wat betekent: aangepast of gemengd ras. De term heeft twee nauwe betekenissen die de identiteit definiëren van een niet-Arabische maar vaak Europese persoon die zich bekeerde tot de islam ten tijde van Al-Andalus.

Lees meer over dit onderwerp in Wikipedia

Municipio

Een municipio is een administratieve entiteit die één of meerdere locaties kan groeperen. Locaties die kunnen verwijzen naar steden, dorpen of gehuchten. Dit is een beknopte uitleg en in de toekomst zal ik er zeker een artikel over schrijven dat meer duidelijkheid zal geven.

Neogoticismo

Neogoticismo of goticismo is de historiografische benaming voor de claim van de christelijke koninkrijken van het Iberisch schiereiland, en in het bijzonder van het Asturisch-Leonese koninkrijk, om zichzelf te beschouwen als erfgenamen van de Visigotische monarchie die in 711 verdween met de mosliminvasie en om zichzelf te beschouwen legitiem om het te herstellen door middel van de zogenaamde “reconquista”. In latere tijden bleef het dienen als een centraal element van de ideologische constructies die de sociaal-politieke overheersing van de “oude christenen” en de katholieke monarchie rechtvaardigden.

Zie meer: Wikipedia

Nómina leonesa

De Nómina leonesa, of Nomina regum catolicorum Legionensium, is een catalogus van de koningen van Asturias en León, van Pelayo tot Ramiro II, opgenomen in het manuscript van de Crónica albeldense en in de Roda Codex, waar hij doorloopt tot Ramiro III van León. Dit is de volledige tekst:

“ITEM NOMINA REGUM CATOLICORUM LEGIONENSIUM” (DE LIJST VAN DE KATHOLIEKE KONINGEN VAN LEÓN)

1. Pelagius filius Ueremundi nepus Ruderici regis Toletani. Ipse primus ingressus est in asperibus montibus sub rupe et antrum de Aseuba.
2. Deinde filius eius Fafila.
3. Deinde Adefonsus gener Pelagi.
4. Post illum frater eius Froila.
5. Deinde Aurelio.
6. Post Aurelio Adefonsus castus, qui fundabit Oueto.
7. Deinde Nepotianus cognatus regis Adefonsi.
8. Post Nepotiano Ranimiro.
9. Post filius eius Ordonius, qui allisit Albailda.
10. Deinde filius eius Adefonsus, qui allisit Ebrellos.
11. Ac post filius eius Garsea.
12. Inde Ordonius.
13. Inde frater eius Froila.
14. Post filius eius Adefonsus.
15. Ac deinde Santius filius Ordoni.
16. Deinde Adefonsus, qui dedit regno suo et conuertit ad Dominum.
17. Post frater eius Ranemirus. Sunt sub uno XVI.

Palatino

Conde Palatino, Paltsgraaf (Latijn: comes palatinus; Duits: Palatin) is een ambt dat in de loop der eeuwen ook een vorstelijke titel werd.

Van of met betrekking tot het paleis.

Persoon die een hoge positie bekleedde in een paleis.

Panoplia

Wapenuitrusting, collectie van wapens.

Páramo, Parameras

Een páramo is een grote, dorre en vlakte op hoogte, veelal hoger dan 1000 m. Regio’s waar páramo’s in overvloed aanwezig zijn, worden parameras.

Voor meer info: zie Wikipedia (Spaans)

Parias

Paria’s waren Taifa koninkrijken ( 1031 – 1492 ) die belasting moesten betalen aan de christelijke koningen, met name het Koninkrijk van León maakte veel gebruik van deze wijze van belastingplicht. In ruil hiervoor zouden ze de Taifa niet aanvallen en ze beschermen tegen aanvallen van andere koninkrijken zelf als er zich gevechten voordeden tussen Taifa’s onderling.

Dat de islamitische Taifa’s over het algemeen kleiner waren dan die van de christelijke, militair machtige, koninkrijken, waren de moslims economisch en cultureel welvarender, waardoor het mogelijk was om aan de strenge eisen van de christenen te voldoen. Dit zorgde ervoor dat de verschillende Taifa-koninkrijken onbewust de christelijke legers financierden.

Toen de verbrokkeling van het kalifaat van Cordoba plaatsvond vanaf het jaar 1031 , begon het militaire overwicht van de christenen af te nemen.

Partido

Partij, wedstrijd, voordeel, huwelijkspartner.
Maar ook vaak; Distrct (bv. partido de Villatoro)

Partidos Judiciales

Rechtsgebied.

Een Partido Judicial (gerechtelijk arrondissement) is in Spanje een territoriale eenheid voor de rechtspleging , die bestaat uit een of meer aan elkaar grenzende gemeenten die tot dezelfde provincie behoren. De op 3 april 1979 bestaande kiesdistricten fungeren ook als regionale kiesdistricten bij de verkiezing van de provinciale afgevaardigden, in de autonome gemeenschappen met meerdere provincies, voor de politieke partijen.

Zie verder: Wikipedia

Peñas

Groepen mensen van de plaatselijke clubs.
Wijkverenigingen.

Peninsula

Schiereiland,,, waarbij hier veelal het Spaanse schiereiland wordt bedoeld.

Peri-urbane

Die de buitenrand van de stad betreffen

Presura

De Presura of aprisión (in het Latijn aprisio ) is een vorm van territoriale toe-eigening die plaatsvond in de middeleeuwse christelijke koninkrijken op het schiereiland . Het is een term die een van de mechanismen voor herbevolking beschrijft , gebaseerd op het Romeinse recht . De meeste getuigenissen verschijnen in de 9e en 10e eeuw , hoewel ze ook in de 8e eeuw en in latere eeuwen worden aangetroffen. De term duidt zowel de handeling van toe-eigening aan als de ruimte die voortvloeit uit toe-eigening.

Primer término

(op de) Voorgrond.

Priscillianisme

Het Priscillianisme was een beweging in de christelijke kerk, ontstaan in de 4e eeuw op het Iberisch Schiereiland, die door velen als een ketterij werd beschouwd. De naam van de stroming is afgeleid van Priscillianus van Ávila, een Spaans geestelijke en bisschop.

Pubilla

De Pubilla was de oudste dochter die in Catalonië voorbestemd was om een erfenis te ontvangen. Het was een instelling die het familievermogen toekende aan de oudste dochter, zolang er geen mannelijk kind was. Het ontstond in de Middeleeuwen door de noodzaak om de verdeling van het familiebezit te voorkomen en de familie-economie, die toen op de landbouw was gebaseerd, in stand te houden. In Catalonië is het volgens het burgerlijk wetboek van Catalonië (voorheen het erfrecht) essentieel dat er een erfgenaam (of meerdere) wordt aangewezen.

Het mannelijke equivalent was de hereu.

Rambla

Bedding waar regenwater door stroomt (en dus grotendeels van het jaar droog staat).
In het oosten van Spanje is het een brede boulevard die afloopt richting de zee.

Rañas

De raña is een sedimentaire formatie die bestaat uit kwartsietkiezels met een kleiachtige buitenlaag die te vinden zijn in een reliëf van verhoogde platforms met een zachte interne helling. Ze liggen in de uitlopers van bergketens. Zij werden gevormd tijdens het Neogeen, meer bepaald tijdens het Villafranchian (2-2,5 miljoen), een periode waarin het klimaat droog en koud was, maar met seizoenen van hevige stortregens die grote hoeveelheden materiaal in beweging brachten.

Het is een Spaanse term en de typische voorstellingen zijn te vinden in de Montes de Toledo , Extremadura , Campo de Calatrava , beide hellingen van de Sierra de Ayllón en de zuidelijke helling van het Cantabrische gebergte (provincies Palencia en León ).

Real Provisión

Koninklijke Bepaling, is een beschrijving, een besluit, dat voorafging aan de echte wet, het was een algemeen gebruik in het koninkrijk Castilië van de XIII eeuw tot de XVI eeuw , dat als doel had om wetten te reguleren.

Régulo

Koning of heer van een klein domein of staat.
Dominant of heer van een kleine staat.

Renovación Española

Renovación Española, RE) was een Spaanse monarchistische politieke partij die tijdens de Tweede Spaanse Republiek actief was en pleitte voor het herstel van Alfonso XIII van Spanje, in tegenstelling tot het carlisme.

Ría

Brede riviermond, getijderivier (bv. in Galicia)

Sambenito
De sambenito waarop het kruis van San Andrés genaaid is.

De sambenito (een klein soort kazuifel) werd al gebruikt door de middeleeuwse pauselijke inquisitie . In het Handbook of Inquisitors (1378) beschrijft Nicholas Eymerich het als een tuniek die bestaat uit twee stoffen flappen, één aan de voorkant (borst) en één aan de achterkant (rug), waarop rode kruisen zijn genaaid.

Oorspronkelijk was het een wollen zak (saco = zak), gezegend (bendito = gezegend) door de priester, waaruit de naam voorkomt van gezegende zak (saco bendito) dat aanleiding gaf tot sambenito door fonetische assimilatie met San Benito (een Spaanse heilige bij ons beter bekend als Benedictus van Nursia) .

Zie ook: coroza.
<h6 id

Sayo

Een sayo was de naam die werd gegeven aan loszittende, ruimvallende of ruimvallende tunieken die tot de knieën reikten, alsmede aan een bepaald type lange jas met knopen die door dorpelingen werd gedragen. Het woord sayo is ook gebruikt als synoniem voor jurk.

Variaties:

  • sayo de armas: een harnas van gewatteerde stof, dat werd gebruikt om het lichaam te beschermen tegen slagen en verwondingen bij gevechten;
  • sayo vaquero: bovenkleed dat het hele lichaam bedekt en gedragen wordt door een opening aan de achterkant, die dienst doet als wambuis (het werd veel gebruikt door kinderen, onder de eenvoudige naam “vaquero”).
  • sayo galo, een militair gewaad dat door de Galliërs in oorlogstijd werd gedragen en door de Romeinen met enkele wijzigingen werd overgenomen. Het nam de vorm aan van een tuniek met mouwen.
  • sayo clámide, een militair gewaad dat delen had van de  sayo galo en de clámide griego. Het was als een tuniek met mouwen en diende om militaire hiërarchieën aan te duiden en te onderscheiden naar gelang de strepen en versieringen die erop waren aangebracht.
  • sayo (bijvoeglijk naamwoord): van een persoon, die slechte manieren heeft, die tracht misbruik te maken van zijn medemens of van de situatie. De Spanjaarden en de Duitsers droegen ook de militaire sayo om op campagne te gaan. De Spaanse poncho’s zijn een imitatie van de oude militaire sayo.
Seo

Kathedraal in enkele Spaanse regio’s, met name Catalonië en Aragon.

Sexmo of sexma

Een sexmo of sexma is een Castiliaanse bestuurlijke indeling van middeleeuwse oorsprong die over het algemeen een deel van de alfoz omvat dat afhankelijk is van een stad of plaats. Het is gelijkwaardig aan de ochavos en de cuartos, afhankelijk van de gemeenschap van villa en land waar het werd toegepast.

Somontano

Gebied dat aan de voet van een berg ligt.

Spatario

Term afkomstig van de Grieken; spatarios. In het late Romeinse rijk stond het woord ‘espatario‘ voor een bewaker in dienst van een privépersoon, voor de bewaker van de keizer betekende het letterlijk “degene was die een zwaard draagt”. De imperiale spatario verscheen voor het eerst tijdens het bewind van Theodosius II.
Bron: Tekst ontrokken van www. enciclonet.com

Taifa

Kleine koninkrijken waarin het kalifaat van Córdoba was verdeeld. Later ontstonden de zogenaamde tweede en derde taifas (koninkrijken).

Tierra LLana

De Tierra Llana (in baskisch Lur laua) is een oude administratieve naam voor een deel van Viscaya, Pais Vasco (Spanje), dat in de tijd van de Heerschappen de gebieden en bevolkingsgroepen groepeerde die juridisch gezien onder de jurisdictie van Viscaya vielen, de traditionele wetgeving van de Heerschappen. Het bestond uit de in merindades (administratieve afdeling) georganiseerde parochies.

Buiten het tierra llana, met verschillende jurisdicties, waren de Stad en de steden, de Duranguesado en de Encartaciones.

Tenente

De tenente was verantwoordelijk voor de feodale eigendomsrechten die overeenkomt met een stad of regio die tijdens de middeleeuwen door de koning of heer was aangewezen in de christelijke koninkrijken van het Iberisch schiereiland . De ambtstermijn gaf geen eigendomsrechten en was tijdelijk. De huurder sprak recht en haalde koninklijke en militaire belastingen. Het resulterende inkomen werd meestal gelijk verdeeld tussen de huurder en de koning.

Tertuliano

Geregelde bezoeker van een gezellig samenzijn (cq, praatprogramma).

Tertuliar

(gezellig) converseren, geregeld bijeenkomen. Deelnemen aan een praatprogramma.

Topónimos mayores y menores

Er is een groot verschil tussen mayores (grote) en menores (kleine) toponymie: de manier waarop deze wordt overgedragen. De grote toponymie,  steden en dorpen in het algemeen, worden via een dubbele route mondeling en schriftelijk doorgegeven, terwijl kleine toponiemen niet altijd schriftelijke bewijzen heeft omdat ze geen economisch of sociaal belang hebben en alleen mondeling worden doorgegeven, van generatie op generatie. Maar dit mondelinge en vluchtige karakter hangt af van transmissies in kleine groepen en kan worden onderbroken, zodat het toponiem kan verdwijnen en al dan niet vervangen kan worden door een toponiem in een andere taal, zelfs met een toponiem in een andere taal als er sprake is van exogene populaties.
Grote toponiemen worden meestal behouden, zelfs na duizenden. Vooral de namen van de rivieren, die in veel gevallen duizenden jaren oud zijn, zijn bijzonder duurzaam.
De kleine toponymie in gebieden van uitbundige natuur en nog meer als het bezit van het land is gebaseerd op versnippering van het grondgebied, is de microtoponimia is als de natuur zelf, bladrijk, gevarieerd en toont soms verschillende stadia van de vorming, sommige zeer modern en andere zeer oude, vooral als er geen grote bewegingen van de bevolking zijn geweest.
De vergelijking tussen de kleine toponymie van de gebieden waar de islamitische invasie van de 8e eeuw niet floreerde en die van de bezette gebieden, met uitzondering van de noordelijke overvloed aan toponiemen als gevolg van natuurlijke oorzaken in tegenstelling tot de relatieve schaarste van de aard van de geïslamiseerde gebieden, merkt men een veel grotere tijdsdiepte en een volhardend behoud van heel wat pre-Romeinse en Romeinse microtonnage en zonder overblijfselen van de arabisering.
De microtoponymie leert ook over de vormen van bezetting, eigendom en agrarische toewijding (of niet) van het land.

Usurpatie

Aanmatiging, Bezitsaanmatiging, Inbezitneming, Inlijving, Machtsmisbruik, Onrechtmatig bezit, Overweldiging, Wederrechtelijke bezetting, Wederrechtelijke inbezitneming.

Usurpator

Een usurpator (Latijn: overweldiger) is een persoon die op een illegale wijze bevoegdheden of bezit overneemt, zoals het onrechtmatig overnemen van een troon, het ten onrechte voeren van een adellijke titel of het ongegrond uitoefenen van een ambt in een republiek. Deze illegale daad wordt usurpatie (werkwoord usurperen) genoemd.

In het Romeins recht was usurpatio de wederrechtelijke aanspraak op iets en de toe-eigening ervan dan wel de onderbreking van een verjaring door afschaffing van de bezitsvoorwaarden.

Usurpatie staat tegenover legitimiteit. Usurpatie kan door erkenning en door vrijwillige of afgedwongen gehoorzaamheid een legaal karakter krijgen. Maar de geldigheid van de staatsregelingen van het geüsurpeerde gezag is hier niet van afhankelijk. De bevoegdheid gezag uit te oefenen staat namelijk los van de rechtsgrondslag van de gezagsdrager en komt voort uit het daadwerkelijke overheidsgezag.

Zo beweerde de Franse diplomaat Talleyrand op het Congres van Wenen dat Napoleon een usurpator was, om in een gunstiger onderhandelingspositie te komen met het Frankrijk van de Bourbons.

Vacceo

GESCHIEDENIS: Van een volk van het Iberisch Schiereiland, van Keltiberische oorsprong, dat blijkbaar het centrale deel van het noordelijke subplateau bewoonde.

Veguer

HISTORIE: Magistraat die in Aragón, Cataluña en Mallorca dezelfde jurisdictie uitoefende als de corregidor in Castilla.

Veguería
    • Een vegueria of vicariaat (vroeger ook veguerío) was een middeleeuws administratief rechtsgebied in (Occitanië, Zuid-Frankrijk) en Cataluña. Het ontleent zijn naam aan de overeenkomstige afbakening, de vicus, de kleine, minder belangrijke stad.
    • Territorium of district onder de jurisdictie van de veguer .
Villa

Plaats of stad.

Maar kan ook duiden op een Villa, een bevolking die door de geschiedenis heen bepaalde expliciete erkenningen en privileges heeft gekregen van de erkende autoriteit (bijvoorbeeld om beurzen of markten te vieren), om verschillende redenen, hoewel niet altijd, idat het een superieure titel verleende, als die van stad.

Er zijn oude documenten, vooral middeleeuwse en uit de vroegmoderne tijd , die een bevolking als een stad classificeerden, in andere gevallen was het een populaire gewoonte om hiermee het belang van een bevolkt centrum in zijn omgeving aan te geven.

Voor meer, kijk naar de Spaanse wikipedia

Naar boven

Laatst bijgewerkt 2022-09-12

De foto’s/afbeeldingen zijn gelicenseerd onder  Wikimedia Creative Commons: CC0 1.0CC BY 1.0 ,  CC BY-SA 1.0 ,  CC BY 2.0 , CC BY-SA 2.0CC BY-NC-SA 2.0,   CC BY 2.5 , CC BY-SA 2.5, CC BY 3.0CC BY-SA 3.0 , CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0 , GNU-licentie voor vrije documentatie ,  of Publiek Domein

Als u op één van de links hieronder klikt, krijgt u de volledige informatie van deze foto’s/afbeeldingen, de auteur, of de licentie te zien.

Jan Woordenaar Bontje - CULTUUR

Aforismen, bontjes, columns, gedachten, gedichten, haibun, haiku, kyoka, literatuur, poëzie, proza, snelsonnetten, tanka.

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, reizen, foto's, gedachten en meer.

Hans Brongers Buitenfotografie

VOOR DAG EN DAUW IN DE NATUUR / BEFORE DAY AND DEW INTO NATURE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: