Heraldiek (Spaanse en Nederlandse)

……Hier gaan we het hebben over de heraldiek en alles wat daarmee te maken heeft. Omdat we in “Spaanse verhalen” veel over koningen, hertogen en graven schrijven, is het gewoon enorm leuk om iets meer over het onderwerp heraldiek te weten, of dat u gemakkelijk ‘ns terug kan zoeken hoe één en ander functioneert in de heraldiek. Dan weet u straks ook waarom er een leeuw op dat schild staat, of wat het verschil is tussen een zilver of zwart paard, wat voor een kroon er boven het schild afgebeeld wordt en hoe die kroon daar terecht is gekomen. Heraldiek is niet moeilijk te begrijpen het is immers opgesteld om de gewone middeleeuwer, die niet kon lezen, via een beeldverhaal duidelijk te maken of het hier gaat om een moedige edele ridder, of dat het een vervaarlijke woeste graaf was. Al weet je er maar een beetje van, dan wordt heraldiek ineens interessant.

……Laten we wel even stellen, ik ben geen heraldicus. Ik probeer hier uitleg te geven over de heraldiek die we hier in Spaanse Verhalen tegenkomen, en dat is niet eenvoudig. De Spaanse heraldiek is niet altijd verenigbaar met de Nederlandse heraldiek (dan moet ik wel eens schipperen). Toch wil ik zoveel mogelijk de Nederlandse benamingen terug laten komen. Soms kom ik er naderhand achter dat ik iets fout geïnterpreteerd heb, dan zal ik dat ook direct verbeteren. Kom jij iets tegen waarvan jij weet dat het anders is, laat het me alsjeblieft weten, zo kunnen we hier samen een prachtig ‘Spaans’ Verhaal van maken.

Ga naar:

 

Heraldiek


De presentatie van een aantal schilden in een wapenboek uit de 15e eeuw.

……Heraldiek is de wetenschap van het blazoen. Het is voor een deel ook een artistieke expressie, met elementen van de middeleeuwse wetten en koninklijke dynastieën, die tot op de dag van vandaag gebruikt wordt. Meer recentelijk is het ook opgenomen in wetenschappen verbonden aan de geschiedenis samen met die van de diplomatiek, faleristiek, zegelkunde en vlaggenkunde (vexillologie).

……Heraldiek, of wapenkunde, verwijst onder meer naar de gewoonte die in Europa is ontstaan in de loop van de twaalfde eeuw, om wapenuitrustingen van ridders te versieren met symbolische voorstellingen, zogenoemde emblemen waaruit later de wapens zijn ontstaan. Heraldische wapens onderscheiden zich van preheraldische versierselen doordat ze permanent en erfelijk van karakter zijn.

……Tijdens de middeleeuwen ontwikkelde zich deze uitingsvorm over heel Europa tot een coherente identificatiecode van mensen van de feodale maatschappij, zoals die van de adel en de katholieke kerk die deze uitingsvorm gebruikte voor de identificatie van afstammingslijnen en leden van de hiërarchie. Geleidelijk aan werd dit weer door andere menselijke collectieve, zoals verenigingen en gildes, en later ook voor de identificatie van steden, gebieden en eigendommen gebruikt werd.

 

Karaterisering


……Volgens Alberto Montaner Frutos is de heraldiek een communicatiesysteem dat deel uitmaakt van het emblematische systeem dat bestaat uit tekens van de bestaande bewapening (wapenschilden). Deze schilden bestaan uit 4 elementen (paradigmatisch (voorbeeldig) repertoire): het veld (meestal beperkt door de voorstelling van een schild) dat een uitzonderlijk onderscheidende afbeelding bevat; de scheidingslijnen van de velden (de vlakverdeling;  de stukken, ook wel tekens genoemd (natuurlijke – of kunstmatige stukken) en de metalen ook wel de tincturen genoemd (goud, zilver) of de heraldische kleuren (sabel (zwart), azuur (blauw), keel (rood) sinopel (groen) en purper (paars, violet). Na de 14e eeuw verschijnt er een vijfde paradigmatisch repertoire, de zogenaamde buitenornamenten, dat bovenop, onder of naast het schild geplaatst kon worden, zoals de helm, dekkleden, wrong, kroon, het helmteken, ordeteken, schildhouders, grond en het motto. Al deze tekens en elementen moeten volgens bepaalde principes en voorschriften gerangschikt en ingekleurd zijn.

 

Definities


……Blazoen is eigenlijk een woord van onbekende oorsprong, het zou kunnen zijn dat het afkomstig is van het Franse woord ‘blâsjan‘ dat zoiets betekend als: toorts, fakkel, aansteken, glorie, eer. Of meer voor de hand liggend het Latijnse woord ‘blasus‘ dat ‘oorlogswapen‘ betekend. Het Spaanse ‘blasonar‘ het beschrijven van wapens volgens de wetenschappelijke heraldische regels. Het is de beschrijving van de arsenalen gemaakt in een technische taal, de heraldische taal.  Het blazoeneren is de actie die bestaat uit het beschrijven van de arsenalen.  De wetenschap van het wapenschild is erg oud. Nadat men in de Middeleeuwen voor het eerst wapens ging gebruiken, begon men binnen een eeuw met het opstellen van de Heraldische regels.

Wapen, schild, schilddekking en het blazoeneren

……De volgende definities zijn correct, hoewel ze weinig van hun werkelijke gebruik tonen. In de praktijk fungeren de termen, blazoen, wapens, schild en bewapening, als synoniemen en zijn onderling uitwisselbaar, zowel in algemene bewoording als in die van de wetenschappelijke heraldische.

 • De wapens zijn, op het schild (het belangrijkste onderdeel van een wapen) geschilderde emblemen die volgens de heraldische taal beschreven moet kunnen worden, en die persoon, familie of organisatie aanwijzen of benoemen. Ze hebben dezelfde functie als een merk, logo of eigennaam: het is de heraldische manier om iemand, fysiek of onstoffelijk (huis of familie, stad, corporatie) te identificeren, te vertegenwoordigen of op te roepen. Wapens worden over het algemeen beschouwd als het (intellectuele) eigendom van een persoon, die daarmee ook de eigenaar is. Aan het schild kunnen allerlei schildversierselen worden toegevoegd, zoals:
   • een helm met dekkleden, wrong of hoofdband en bovenop een helmteken;
  • een (rang)kroon;
  • schildhouders: mens- of dierfiguren die op een voetstuk staan en het schild vasthouden;
  • een lint met een wapenspreuk.

Wapens worden op een bijzondere en opvallende wijze – gestileerd – afgebeeld. Ze moeten duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn, ook van veraf. Daarom moeten wapens zo eenvoudig mogelijk zijn, zonder al te veel wapenfiguren en een al te ingewikkelde schildverdeling.

 • Het schild is, het centrale meest belangrijkste element van de bewapening, het is de bevoorrechte drager, waarop de wapens zijn afgebeeld. Er kunnen meerdere wapens op één en hetzelfde schild afgebeeld zijn, zonder dat het noodzakelijkerwijs een enkele persoon vertegenwoordigd, het kan de vereniging van twee wapens zijn die een huwelijk vertegenwoordigen of de opeenstapeling van meerdere wapens. Een schild vertegenwoordigd één of een alliantie van wapens. In alle gevallen is het schild de begrenzing van de grafische omschrijving, voldoende groot om de wapens of de alliantie te identificeren.
 • De schilddekking (de arsenalen) is, de grafische weergave van elementen op en om het schild. De schilddekking bestaat uit de verzameling van wapens die het schild vormen (dat wat het onderwerp aanduidt) en de mogelijke buitenornamenten zoals het ordeteken, de helm, dekkleden, schildhouders, die iets zeggen over het onderwerp. Sommige uitwendige ornamenten (helmteken en schildhouders) maken deel uit van de wapens, andere zijn willekeurig of uitbundig (helmkleden, lambrequines in het Spaans), maar de meeste buitenornamenten zijn heraldische weergaves van titels, posities of waardigheden. Ze worden officieel toegekend en kunnen op elk moment variëren afhankelijk van de status van de houder.
 • Het blazoeneren is het beschrijven van de bewapening. Het wapen is het resultaat van het doen: het is de beschrijving (in heraldische bewoordingen ) van alles wat belangrijk is in de bewapening, en meer specifiek in het schild. De overeenkomst tussen het wapenschild en zijn voorstelling is de essentie van de heraldiek. De beschrijving van een wapenschild moet het mogelijk maken de wapenen correct weer te geven en de juiste lezing van de wapenschilden moet leiden tot een wapenschild dat verantwoording aflegt over de belangrijke elementen ervan.
 • Het hartschild is een klein wapenschild dat in het midden op een groter schild wordt geplaatst. In de heraldiek kan een wapenschild in drieën, vijven of nog meer velden worden verdeeld door een hartschild toe te voegen. Dit hartschild heeft in de heraldische traditie van de verschillende landen een specifiek doel. Het kan ook een derde of vijfde veld van een wapen bevatten. In Engeland bevat het hartschild vaak het wapen van de moeder. Er zijn ook tradities waar het wapen van de echtgenoot met een hartschild met het wapen van de echtgenote wordt vermeerderd. Het is heraldisch gebruikelijk dat het hartschild dezelfde vorm heeft als het schild.

Heraldische wetenschappen

Partij van azuur en gules.

……Heraldiek is de specifieke discipline die zich richt op de kennis en studie van de wapenelementen. De heraldiek omvat vier verwante diciplines:

 • Het wapenbord. Historisch gezien is heraldiek de wetenschap van de herauten, die tijdens de toernooien een beschrijving omriepen, in hun eigen heraldische taal, van de afbeeldingen op de schilden van de ridders. Deze discipline groeit uit tot de theoretische wapenkunde, met als doel de regels van het wapen, met behulp van haar woordenschat, haar grammatica en haar semantiek, te specificeren. Het kan een mentale sport worden die bestaat uit het beschrijven, in termen van de wapenkunde, van gevarieerde en originele figuren, soms verre van traditionele composities, waarvan de legitimiteit berust op trouw zijn aan een heraldisch genie.
 • De samenstelling. De traditionele tak van de heraldiek verwijst naar de creatie en compositie van de wapens en schilden van diegene die het wezenlijk draagt. Deze heraldiek is voor een deel gebaseerd op de genealogie (afkomst) van de eigenaar en de anderzijds op de specifieke symboliek die hij aan zijn wapens wil verlenen. Heraldiek, die geen andere regels heeft dan zichzelf (behalve in bepaalde landen), kan ertoe leiden dat deze composities door de ijdelheid van de klant tot excessen leidt: de heraldiek heeft talloze nutteloze elementen gemaakt, gewoon voor originaliteit. De fundamentele regel van de adel is, dat het de gevestigde partij is die prestige aan hun wapens moet geven, niet andersom, en er moet daarom een ​​voorzichtige nuchterheid betracht worden.
 • Het decor. De artistieke tak van de heraldiek is geïnteresseerd in de grafische weergave van de schilden ten aanzien van de vorm van de wapens en wapenelementen, om allerlei  klasse van wapens  te ondersteunen.
 • De historische heraldiek is tenslotte een hulpwetenschap van de geschiedenis. Aan de ene kant vertrouwt het op de documenten en de wapenelementen op bepoaalde informaite over de geschiedenis van de eigenaar (drager) te verkrijgen. Aan de andere kant analyseert het de samenstelling van deze wapens en schilden om in het algemeen de sociale symboliek te bestuderen.

……Adellijke heraldiek

……Wapens worden vaak in verband gebracht met adel, maar ook veel niet-adellijke families (instanties) voeren een wapen en mogen dit ook voeren.

……Wat het adellijk wapen onderscheidt van een niet-adellijk wapen is, dat het adellijk wapen officieel is vastgesteld. Het is getekend en beschreven op het adelsdiploma en is geregistreerd in de wapenregisters van de Nederlandse adel.

……Het officieel erkende wapen en de duidelijke vermelding van de adellijke titulatuur op alle overheidsdocumenten zijn de enige voorrechten van de Nederlandse adel die nu nog bestaan.

 

……Andere heraldische definities

Heraldisch kanteel

Boven en onder gekanteelde dwarsbalken in het wapen van Arkel

In de heraldiek komt de kanteel voor o.a. als een muurkroon, een kroon als een gekanteelde muur geplaatst op een wapenschild; ook stedekroon en burchtkroon geheten. Deze kroon staat voor niet-monarchistische staten, zoals republieken. Hoe meer kantelen op de kroon, hoe hoger de vorm van staat was. Een dorp had 3 kantelen en een provincie 9. Een kroon met 4 kantelen was een algemene muurkroon.

Daarnaast kan een dwarsbalk ook voorzien zijn van kantelen. Een dwarsbalk kan zowel kantelen aan de bovenkant en aan de onderkant hebben.

 

Muurkroon

Het wapen van de Tweede Spaanse Republiek.

Een muurkroon is een kroon die gemodelleerd is naar een fort of kasteel. Een heraldische kroon in de vorm van een muurkroon dient vaak als symbool van een republiek of stadstaat, als tegensymbool van de monarchistische koningskroon. Zo had de Tweede Spaanse Republiek een muurkroon in zijn wapen opgenomen (het linker wapen hier rechts).
Zie ook verderop in dit artikel,  muurkroon.

 

 

Historie van de heraldiek


……De algemene geschiedenis van de heraldiek

……De vroegste sporen van heraldiek, in de zin van een systematisch erfelijk gebruik van gekleurde emblemen op een schild of zegel, dateren uit het begin van de 12e eeuw, in de zogenoemde 12de-eeuwse renaissance. In Spanje begon dat wat eerder daar was sprake van de eerste wapens tussen de 11e en de 12e.

……Later worden dit soort wapens niet alleen door adellijke families maar ook door steden, streken, gemeentes Europese staten en nu zelfs over de gehele wereld gebruik. Ook (fabrieks)merken gebruiken tegenwoordig emblemen die veel van de vroegere wapens weg hebben.
(Na de overwinning van Enzo Ferrari, op het Saviocircuit (1923) stelden de ouders van graaf Francesco Baracca hem voor om de afbeelding van een paard op zijn wagen te zetten. Hun zoon vloog in de Eerste Wereldoorlog namelijk met een zwart paard op zijn vliegtuig.)

……Sommige afbeeldingen op een wapen verwijzen naar de naam van de drager. Zo’n wapen noemt met een sprekend wapen. Zo staan op het wapen van het huis Wassenaer drie liggende wassende maantjes of wassenaars. Zo maakte ook de voormalige Utrechtse gemeente Zuilen gebruik van een sprekend wapen, in hun wapen werden drie zuilen getoond.

……De boerenstand voerde in de vroege middeleeuwen geen wapen, maar gebruikte een huismerk als herkenningsteken. Dit huismerk was kenmerkend voor de boerderij en werd als brandmerk en teken op zerken gebruikt. In de late middeleeuwen gingen ook burgers en boeren wapens voeren en soms zijn de oude huismerken op de wapens afgebeeld.

……In de late middeleeuwen was het gebruik van heraldische kentekens dus niet langer het exclusieve domein van de adel en de staat, ook gilden, verenigingen en burgers gingen wapens voeren. Voor abten, bisschoppen en prelaten ontstond er een toegesneden kerkelijke heraldiek met bijzondere regels en vormen. Wapens vertegenwoordigen de persoon alsof hij zelf lijfelijk aanwezig is.

……Naast de adellijke wapens bestaan er ook burgerlijke wapens, die de adellijke in aantal ver overtreffen. Het was in Vlaanderen gebruikelijk dat schepenen (openbaar bestuurder) van een schepenbank met hun familiewapen zegelden. Indien dat niet bestond, kozen zij een persoonlijk dat later vaak werd gezien en gebruikt als familiewapen door de afstammelingen. Ook de Nederlandse regenten gingen wapens voeren.

Het embleem van Noord-Korea.

……In de 17e eeuw raakte de heraldiek in verval. Men verloor het doel van het wapenschild, (de gemakkelijke herkenning van het wapen) uit het oog en leefde zich uit in ingewikkeldere vormen en stukken (meubels in het Spaans). Daardoor ontstonden ook wapenschilden die personen en objecten uit de natuur bevatten. Deze worden dan beschreven met de woorden “in hun natuurlijke kleur”.

……In Azië, de Amerika’s en Afrika is een heel eigen heraldische traditie ontstaan die ver van de strenge geometrische wapens van de middeleeuwse ridders staat. Ook de communistische landen ontwikkelden een eigen heraldische stijl die men ‘Socialistische heraldiek‘ zou kunnen noemen. Op deze schilden staan rokende vulkanen, beboste landschappen en zelfs autowegen (het wapen van Laos) of elektriciteitspalen (het wapen van Noord-Korea) afgebeeld.

……Ridders en veldslagen

De ridder

Op het veld in gules, een zilveren ridder, met een hemelsblauw schild met een patriachaal kruis in goud. Afkomstig uit Litouwen.

……Het gebruik van wapens  komt voort uit een evolutie van de militaire uitrusting die plaats vond tussen de 11e en 12e eeuw, door het gebruik van een volledig pantser (harnas) was de erkenning van het gezicht van de ridder onmogelijk. De riddershelm (in die tijd nog zonder buitenornamenten) sloot het gezicht geleidelijk aan steeds meer af, dat begon met een metalen strip die de neus beschermde, het maliënkolder (onder de helm) gaf bescherming aan hoofd en nek. Later werd daar nog het afsluitbare vizier aan toegevoegd.

……Om toch herkend te worden tijdens veldslagen en toernooien gaan ridders ter onderscheiding, figuren op hun schilden aanbrengen (emblemen, tekens of geometrische figuren). Als regel gold dat een wapen duidelijk van op afstand herkenbaar moest zijn voor de heraut om de identiteit van de ridder vlug vast te stellen. Een heraut was de persoon die de ridders aankondigde en toezicht hield bij de middeleeuwse toernooien (zij waren ongewapend en onschendbaar en ze genoten vrijstelling van belastingen). Deze herauten schreven wapenboeken als hulpmiddel om de wapens te herkennen. Het gebruik van die wapens werd door deze herauten aan allerlei afspraken en gebruiken verbonden.

……De herkenningstekens, wapens, bracht men ook aan op de paardenkleden, de banieren en de helm (helmteken). Het vlug herkennen van de rang van de ridder via een herkenbaar wapen was van belang omdat men bij gevangenneming, na een veldslag, een hoger losgeld kon eisen. Daarnaast werd het wapen ook gebruikt voor het zegelen van brieven en documenten, met behulp van een zegelring in de vorm van een lakzegel.

De schildknaap

……De schildknaap is een opmerkelijk hulpvaardig persoon die de ridder begeleidt en zijn schild draagt. Vanaf het moment dat het schild de onderscheidende figuren draagt, kan de schildknaap die het schild draagt de ridder vertegenwoordigen, zelfs wanneer deze afwezig is. De schildknaap stond waarschijnlijk model voor de afbeelding van de schildhouders als buitenornament van het schild.

……De vijf belangrijkste gebieden van het schild (hoofd, hart linker- en rechterzijde en het middelpunt) ze verwijzen naar delen van het lichaam van de schildknaap die het wapenschild op zijn borst draagt en zich van voren presenteert. Als de schildknaap van voren wordt bezien, worden de linker- en de rechterkant in de heraldiek, in termen van de gebruikelijke betekenis ervan, verdraaid; de rechterhand van de schildknaap is de linkerkant van de waarnemer en omgekeerd.

Toernooien en veldslagen

Een scène van een toernooi – Códice Manesse.

……De reden om ridder te zijn is het strijden in veldslagen. De strijd stelt hem in staat om zijn moed te bewijzen. Met deze gevechten en het losgeld dat hij kon innen via de verzamelde overwonnenen, verhoogde hij zijn materiële bezittingen.

……In het begin was er geen groot verschil tussen het verloop van een veldslag en dat van een toernooi. In beide gevallen was het een enorme georganiseerde, gewapende vechtpartij, gehouden op een slagveld, tussen twee kampen, waarbij de partijen bepaalde regels respecteren. Het verschil zit in de omgeving van de confrontatie.

  • De toernooien vinden plaats in tijden van vrede, om de ridders in staat te stellen glorie en rijkdom te vergaren, en te laten zien welke de sterkste en meest prestigieuze was, het was belangrijk voor de collectieve eer.
  • Anderzijds werden er ook gevechten georganiseerd in tijden van oorlog om te laten zien welke kant het sterkste was, door bijvoorbeeld degenen te verslaan die over dit of dat territorium heerste. Ook was het toegestaan voor de deelnemende ridders om glorie en rijkdom te verwerven (en daarom was het niet logisch om de tegenstander te doden omdat er dan geen losgeld geïnd kon worden, niemand betaalde voor een dode).
   • Wat de staat van oorlog karakteriseert in deze periode, is de opmars van de cavalerie. Ze branden zich als het ware door het vijandelijk gebied en moorden alles uit wat er zich op zijn weg bevindt. Deze opmars is niet gevaarlijk voor de gewapende troepen en dient enkel en alleen om de plaatselijke heer (graaf, hertog) te provoceren, daar deze niet in staat was om zijn land en zijn leenmannen en diens eventuele knechten te beschermen tegen de agressie van de vijand. Daardoor verliest deze zijn eer en bovendien als de gewassen werden verbrand verloor hij ook de financiële inkomsten van landerijen.

……De slag om Crécy was de eerste grote slag waarbij de spelregels niet werden gerespecteerd: de Engelse troepen voerden het gevecht niet om glorie of losgeld, maar om de Franse troepen te neutraliseren (en dat is gelukt). De Fransen protesteerden, en zeiden dat de Engelsen zich niet aan de regels van het spel hadden gehouden (perfide, staat hierin voor iemand die zijn belofte of woord niet houdt ‘het perfide Albion). Maar die regels waren eenvoudig weg al veranderd. Vanaf dat moment scheiden de genres zich. De toernooien vinden plaats op gesloten velden en de veldslagen worden meer en meer een kwestie van huursoldaten en soldaten, niet van ridders.

Heraut

Godfried van Bouillon die een tabberd draagt.

……Hoewel minder bekend, waren er in dit tijdperk ook vrouwelijke herauten. Zij hadden dezelfde bezigheden als de mannelijke herauten. De meest opvallende vrouwelijke herauten waren Escolástica de Muñon en Cesarea Taberné.

……Voor de meer belangrijke heren nam de rol van de schildknaap geleidelijk een meer diplomatieke dimensie aan en specialiseerde zich in de rol van heraut. Zonder wapens en zonder enige waarde wat betreft de losprijs, profiteren zij feitelijk van de diplomatieke onschendbaarheid en kunnen zij zich vrij bewegen om hun missie te garanderen, zowel op het slagveld als in vijandige landen. Ze zijn daarom onderworpen aan strikte onpartijdigheid en discretie. De activiteiten van de herauten wordt beheerst door een hele code van rechten en plichten.

……De heraut draagt een tuniek waardoor ze onmiddellijk herkenbaar zijn. Het is een dicht tuniek dat daalt tot aan de knieën, aan de voor- en achterkant en in de mouwen is het wapen van zijn heer in het tenue verwerkt. Het is een jurk die aangeeft dat de drager profiteert van de voorrechten van immuniteit van de herauten. De tabard, zoals dit tuniek wordt genoemd, transformeert de heraut in een levend symbool van de wapens en de eer van zijn heer.

……In de Middeleeuwen, wordt de heraut een ambtenaar in dienst van de prins of een heer. In de aanloop van de oorlog is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de oorlogsverklaring en verwittigingen. Voor de ridders die betrokken zijn in gevechten, zowel op het slagveld als tijdens een toernooi, kunnen zij hun testamenten of heilige aanbetalingen in ontvangst nemen en, indien nodig, zorgen voor een waardige begrafenis. Hun rol wordt uiteindelijk gecomplementeerd met name wat betreft de eer, het herkennen van de edelen middels de afbeeldingen op hun wapenschilden, het leiden van ceremonies en spelen, en getuige zijn bij daden van moed.

Oprichting van de heraldiek

Een ridder met zijn volledige uitrusting.

……Tijdens de toernooien en de steekspelen kondigde de herauten de ridders aan door, aan de hand van hun wapens, uitleg te geven aan de afbeeldingen op het schild van de desbetreffende ridder, pas daarna riep hij de daadwerkelijke naam van de ridder om. Deze praktijk is de oorsprong van de heraldische taal, in een van nature originele, begrijpelijke taal voor het hele publiek. Dit is de heraldiek opgericht en vastgesteld door de herauten.

   • Aan de ene kant, legt het de link tussen een houder en zijn wapens, dat als eerste regel oplegt dat er geen wapens van andere gebruikt mogen worden.
   • Aan de andere kant impliceert dit de heraldische gelijkwaardigheid tussen de grafische weergave (de arsenalen of de schilddekking) en de mondelinge beschrijving (de blazoenering), die alleen maar de meest significante beschrijft.

……Vanaf de 14e eeuw zijn er drie klassen herauten bekend; de persevant (leerling), de heraut en de wapenkoning. College’s werden in deze tijd gevormd, die voor het grootste deel op het continent werden afgeschaft na de Franse Revolutie. In Engeland bestaat nog altijd het College of Arms en in Schotland het Lyon’s Court.

……De heraut is een specialist in wapenkamers en wapenschilden geworden. Zij zijn degenen die de composities en de beschrijvingen codificeren, met name, de regels van het blazoeneren,  ze reizen om de wapenarsenalen te vinden en deze dan vast te leggen in hun wapenboeken.

……De wapenkoning is iemand die is aangesteld om de wapenarsenalen (en adellijke titels) te beoordelen.

Heraldiek in de samenleving

Het vertegenwoordigen van een identiteit

……De geschilderde figuren op een schild, vastgesteld en uiteengezet door de herauten, geven uiteindelijk aanleiding tot heraldiek. Heraldiek is in essentie de wetenschap van herauten, en de oorsprong ervan kan alleen worden begrepen als men het belang van hun rol hier inziet.

……Het eerste element dat een wapen droeg was het schild van de ridder. Daarna werden alle delen van hun uitrusting ingenomen door dit wapen, om de drager ook aan de zijkant te herkennen, maar ook hun eigendommen, zoals hun helmen en paardpantsers, te beschermen, en om zich te presenteren gebruikte men het banier.

……Deze link tussen wapens en eigenaar werd overgenomen in de samenstelling van de zegels. De wapenarsenalen werden zo getransformeerd in het beeld van de rechtspersoonlijkheid. De praktijk van het zegel (bewapend) werd uitgebreid totdat het van algemeen  nut was voor alle entiteiten  die  in staat waren  om een zegel te hebben. Deze praktijk leeft nog steeds in het gebruik van de zegelring (gewapende ring), die in principe bedoeld is om te dienen als zegel, daarom zijn ze concaaf gegraveerd en normaal draagt men deze ring op de pink.

Historische ontwikkeling

……Aanvankelijk gereserveerd voor de oorlogshoofden die ze op hun schilden droegen (eind 11e eeuw), werd het gebruik van wapens uitgebreid naar de ridders en later naar de adel (12e eeuw). Door dat de persoon werd geïdentificeerd door zijn wapens, met name door de zegels, werd het gebruik uitgebreid naar de vrouwen van de adel en de edele prelaten (eind12e eeuw), burgelijke prelaten, ambtslieden en rechters, voor het doel belangrijke personen, bedrijven,stedelijke gemeenschappen (begin 13e eeuw), kerkelijke gemeenschappen en religieuze ordes (14e eeuw), heerlijkheden, domeinen, provincies, universiteiten en civiele autoriteiten…. omgevormd tot een sociaal identiteitsteken. De wapens waren erfelijk, ze wijzen de families en de verwantschappen aan (15e eeuw), later en meer in het algemeen ook de sociale banden.

……Tot de 16e eeuw waren de gebruikte afbeeldingen voornamelijk dierlijke figuren, in vrij beperkte aantallen, evenals enkele levenloze figuren (meestal abstract), en veel geometrische figuren. Het repetoire wordt echter vergroot met voorwerpen, wapens, delen van het lichaam, gebouwen…. etc.

 

Creatie en evolutie van de wapenschilden


……Hoewel het creëren van wapenschild afhangt van de toekomstige eigenaar heeft het vanaf het begin te maken met meer of minder strikte regels, met het oog op een effectieve identificatie: gemakkelijk te lezen door het gebruik van kleuren felle, die fel afsteken tegenover elkaar, grote velden met eenvoudige contouren en bovenal een uniek karakter van de wapens. vaak worden deze regels niet gerespecteerd, maar dat gebeurt meer door onwetendheid dan dat het met opzet fout gedaan wordt.

……Deze identiteit is ook zichtbaar in het gebruik van de symbolen, herinneringen aan markante feiten of vertalingen van karakteristieke kenmerken gekoppeld aan de eigenaar (zinspelende wapens), of een voorstelling van de vadersnaam, woordspelingen (sprekende wapens).

……Maar het wapen staat niet vast en kan evolueren in functie:

   • bij een verbintenis (verdrag), waarbij de wapenschilden van de bondgenoten samengevoegd worden tot één schild, gecodeerd door regels die het type van de unie vertaald.
   • bij een erfenis, die de erfgenaam soms een modificatie van het initiële wapenschild oplegt in overeenstemming met de mate van afkomst (afhankelijk naar gelang de belangrijkheid van afkomst).
   • bij het ontvangen van een eervolle onderscheiding overeengekomen door het feodalisme, die een vazal het recht geeft om een onderscheidend element aan zijn wapenschild toe te voegen.
   • bij een onderscheid of wijziging, om een nieuw wapenschild te onderscheiden  van het wapenschild waarvan het is afgeleid (een brisure)

……Op dezelfde manier kan het wapen verdwijnen of worden vervangen door een ander wapen, wanneer het originele wapen is “onteerd” door een onwaardige actie van de eigenaar of een voorouder ervan (Zie leeuw, laffe leeuw, slapende, …..etc.)

Regels van het wapen

Spaanse verhalen, heraldiek

Het wapen van de Hongaarse adellijke familie Rosty de Barkócz toegekend in 1632. Een schild waar zo´n beetje alles tegen de regels in gaat.

……Het is geen echt erkende regel maar het is er een waarvan men kan zeggen dat het een regel is die alom kritiekloos erkend en gewaardeerd wordt: Geen metaal op metaal en geen email op email. Dit de regel van tegenstrijdigheid van de emails.

……Regels die vaak worden overtreden:

   1. De blazoenering moet iets vaststellen, volledig en kort zijn: dit betekend eigenlijk dat het mogelijk moet zijn om te blazoeneren volgens de gebruikelijke regels, en dat het blazoen iets specifieks moet zijn. Het is niet mogelijk een blazoen te hebben zonder de vermelding van de stukken, bijvoorbeeld ; azuur met drie gouden stukken.
   2. Stukken die meerdere keren voorkomen moeten qua grootte, vorm en kleur identiek zijn.
   3. Je kunt de eigenschappen van een wapenstuk niet variëren ten aanzien van een ander soortgelijk stuk, maar er is een uitzondering: de herhaalde stukken, op een verdeeld veld, in twee zones, kunnen van één in de ander zijn, dat wil zeggen, dat het stuk van de kleur is, van het veld boven het stuk, waarin het niet gelegen is. In het geval dat sommige van deze stukken zich op de partitie bevinden, zijn ze identiek verdeeld en is elk van de gevormde zones gekleurd in de kleur van het tegenoverliggende veld. Deze regel is verre van absoluut en talloze gevallen van niet-homogene groepen zijn bekend. (begrijpt u deze regel niet? Wees niet bevreesd, ik heb menig Spanjaard om uitleg gevraagd, maart die snappen het ook niet!)

……Wapens die afwijken van die regels noemt men raadselwapens. Dit omdat men aanneemt dat de afwijking een reden heeft waarnaar men moet raden.

……Een wapen moet men steeds lezen vanuit het standpunt van de wapendrager; links is rechts en omgekeerd. Dat houdt in dat bij een gevierendeeld wapen het belangrijkste stuk rechtsboven staat.

De betekenis van wapens

……De wapens zijn ongetwijfeld belangrijk, er zijn precieze en complete systemen van symbolische interpretatie van reeds gedefinieerde wapens, maar dergelijke systemen lijken vaak op waarzeggerij te berusten. Hoewel er wapens zijn die opzettelijk zijn samengesteld met betrekking tot een van die systemen, is dit niet het algemene geval, en de precieze identificatie van het gebruikte systeem is ook een delicate taak.

……De waarde die een figuur in een bepaald systeem kan innemen, is de waarde die het heeft voor dat systeem en kan niet worden gegeneraliseerd. Aangezien kruisvaarders een kruis droegen, en we dikwijls de bezant op het blazoen van een oude kruisvaarder vinden, heeft men getracht te achterhalen waarom er zoveel verschillende heraldische kruisen werden gecreëerd tijdens de kruistochten, of dat dit kruis altijd een religieus motief heeft gehad: maar de conclusie is dat het niet meer kan zijn dan een zuiver geometrische figuur, of het resultaat van een compositie, of verwijzen naar een plaats.

……Maar nadat we hebben vastgesteld dat er in principe altijd een betekenis is verbonden aan de keuze van de figuren, moet gezegd worden dat er veel wapens zijn waarvan we de betekenis niet kennen, en dat de gegeven betekenis vaak niet meer is dan een hypothese. De interpretatie van de symboliek moet altijd voorzichtig zijn met zijn context: de eigenaar van de wapens heeft ze niet willekeurig samengesteld en een betekenis kan zijn oorsprong hebben in reeds bestaande wapens.

Samengesteld wapens

……De composietschilden kunnen ontstaan door huwelijk, of in stukken toegekend door Gratie van de Koning, of door overnames. Zij tonen de rechten van de corresponderende wapens en vertalen heel duidelijk de samenstelling van de wapenarsenalen.

……De eenvoudigste compositie bestaat uit het samenvoegen van twee schilden die de individuele vorm van elke schil behouden. In de Middeleeuwen was het de gewoonte om de blazoenen van de echtgenoten naast elkaar weer te geven, de echtgenoot rechts (de ereplaats) en die van de vrouw links. Nadat deze mode was geëvolueerd werden de blazoenen gevierendeeld met  in het eerste en vierde kwart het wapen van de echtgenoot en in het tweede en de derde kwart die van de vrouw.

……In de 17e en 18e eeuw zagen we dat in de onderverdeling van de wapens (zeer kunstmatig) alle allianties en voorouders van een persoon, elk hun eigen kwartier kregen, tot men op het punt kwam dat het geheel onleesbaar werd. In deze uitspatting die de grote wapens vertoonde, verzet de compositie zich tegen de eerste regel van het wapenschild, dat eenvoudige stukken aan de wapens oplegt. Het is echter legitiem (ook al is het alleen maar voor de ijdelheid) om op één en hetzelfde schild alle wapens van grootouders, overgrootouders, betovergrootouders etc. te tonen (dat respectievelijk 8, 16, 32 of 64 kwartier inhield).

 

Schildvorm


……Het eerste element dat geanalyseerd moet worden is de vorm van het schild (la boca de escudo), het profiel waarin de heraldische wapens zijn gegraveerd. Dit betekent dat er een een onderscheid bestaat tussen het schild zelf en de externe elementen.

……Op het interne deel van het schild staan alle elementen, geordend onder vooraf vastgestelde regels die hun interpretatie mogelijk maken. Het externe deel is het gebied waarbij personifikatie van de elementen mogelijk is, zoals het bovenste deel van het wapen (timbre in het Spaans) zoals de kronen.

……Er zijn verschillende schildvormen:

 

 

 

 

 

……Onder te verdelen in:

Grafische toepassing

Spanje

Frankrijk

Duitse

Engels

Italiaanse

Volgens type van de houder

Huwelijkse-wapens

Kerkelijk wapen

Jonk vrouwe of weduwe

Officiële kleuren


……Om een wapen van veraf goed te kunnen herkennen, is ook het gebruik van kleuren belangrijk. Vanaf het begin kent de heraldiek twee ‘metalen’ – goud (geel) en zilver (wit) – en vier felle kleuren: rood, blauw, zwart en groen. Naast metalen en kleuren komt in de heraldiek ook het zogenoemde pelswerk voor, ‘hermelijn’ en ‘vair’.

……In het gebruik van kleuren past men de zogenoemde kleurenregel toe. Figuren van kleur worden daarbij afgebeeld op een achtergrond van metaal (goud of zilver), of omgekeerd, figuren van metaal op een gekleurde achtergrond. Zo hebben wapens voldoende contrast.

……Op zwart-witafbeeldingen van wapens worden metalen en kleuren weergegeven met patronen van puntjes en lijnen. Dit noemen we ‘arcering’.

Heraldische officiële kleuren
Heraldische naam Weergave in zwart-wit Gebruikelijke naam Symbolische betekenis Voorbeeld
azuur of lazuur
(Sp. azur)
horizontale arcering bluaw (rgb 0,0,225) wetenschap, waarheid Heraldiek, azuur
keel
(Sp. gules)
verticale arcering rood (rgb 255,0,0) moed, opoffering Heraldiek, keel
sinopel
(Sp. sinopel)
diagonaal van linksboven naar rechtsonder groen (rgb 50,205,50) mildheid, hoop Heraldiek, sinopel
sabel
(Sp. sable)
effen zwart of horizontale en verticale arcering zwart (rgb 0,0,0) gevaar, kracht Heraldiek, sabel
Kleuren die niet in alle literatuur tot de heraldische kleuren worden gerekend
bloedrood
(Sp. sanguíneo)
horizontaal met diagonaal van linksboven naar rechtsonder bloedrood (rbg 158,17,14) warm, temperamentvol, intiem, afscheid Heraldiek, sanguine
paars
(Sp. morado)
netwerk van diagonale lijnen paars (rgb 140,0,75) verwachting, ingetogenheid, onderdanigheid Heraldiek, paars
purper
(Sp. púrpura)
diagonaal van linksonder naar rechtsboven purper (rgb 128,0,128) waardigheid Heraldiek, purper
oranje
(Sp. anaranjado)
verticaal onderbroken lijnen van afwisselend punten en strepen oranje (rgb 255,127,0) waarheid, ruimhartigheid Heraldiek, oranje
bruin
(Spn. leonado)
verticaal en diagonaal van linksboven naar rechtsonder bruin (rgb 125,62,0) macht Heraldiek, bruin
asgrijs
(Sp. cenizo)
horizontale en verticale streepjes asgrijs (rgb 100,106,113) depressie, armoede Heraldiek, asgrijs
Overige
natuurlijke kleur
(In de heraldiek spreekt men van natuurlijke kleuren wanneer in de wapencompositie een wapenfiguur wordt afgebeeld in de kleuren die het figuur in de natuur ook heeft.)
de kleur die het afgebeelde stuk in werkelijkheid heeft Heraldiek, natuurlijke kleuren
Metalen of tincturen
goud of or
(Sp. oro)
puntjes goud of geel (rgb 255,255,0) wijsheid, rijkdom Heraldiek, goud/geel
zilver of argent
(Sp. plata)
effen wit zilver of wit (rgb 191,191,191) trouw Heraldiek, zilver
Minder frequente metalen
brons
(Sp. bronce)
c-tjes brons Heraldiek, brons
koper
(Sp. cobre)
c-tjes koper venus Heraldiek, koper
IJzer
(Sp. fierro)
plustekentjes ijzer Heraldiek, ijzer
Lood
(Sp. plomo)
c-tjes lood Heraldiek, lood
Pelswerk is het patroon van een kleur en een metaal of omgekeerd
Hermelijn
(Sp. armiño)
wapenschild van Bretagne sabel op zilver Heraldiek , pelswerk
Vair
(Sp. vero)
azuur op zilver  

Kwartileren van het schild

 

Kwartileren van het schild


Het wapen van Campillos.

……Het verdelen van een wapen in kwartieren heet kwartileren. Een gecarteleerd wapen is een wapen dat in vier kwartieren is verdeeld. Een kwartier is een vlak op een wapenschild dat een kwart (een vierde deel) ervan omvat. Het eerste en voornaamste kwartier staat rechtsboven. Rechtsboven is voor de toeschouwer linksboven, omdat in de heraldiek het wapen uitgelegd wordt alsof men achter het schild staat. Het kasteel (van koninkrijk Castilla) staat hier op de ereplaats rechtsboven. Zo’n kwartier heet in het Spaans Cuartel.

Kwartier

……Het kwartier moet niet verward worden met de vlakkenverdeling op een schild zoals dat het geval is bij de herautstukken. Elk kwartier van een gecarteleerd wapen bestaat meer dan twee verschillende wapens, bij herautstukken kan het voorkomen dat het lijkt alsof een schild “kwartieren” heeft, maar in werkelijkheid de kleuren zijn waaruit een wapen opgebouwd kan zijn.


Het wapen van Nassau-Dillenburg is opgedeeld in vier kwartieren.

Het wapen van Ahaus heeft geen kwartieren, maar een vlakverdeling (herautstukken).

De geschiedenis van het kwartileren

……Het gebruik van kwartieren maakt deel uit van het vermeerderen van een wapen. Een heer die nieuw gebied had verworven voegde dan het wapen van dat gebied toe aan zijn eigen wapen. Het gebeurde ook wel dat een ridder een wapen aannam. Als hij een ridder verslagen had, voegde hij ter herinnering aan de gebeurtenis het wapen van de verslagen ridder toe aan zijn eigen wapen. Tegenwoordig gaat het vriendelijker. Het verdelen van een schild is gebruikelijk bij de fusies van gemeenten. Als twee of meerdere gemeenten een nieuwe gemeente vormen, wordt er een nieuw wapen ontworpen. Dat kan een geheel nieuw ontwerp zijn, maar om historische redenen bestaat de mogelijkheid om de dan voormalige wapens van die gemeenten op een schild te verdelen.

Vermeerderen of vermeerdering van het wapen

……Een vermeerdering is een heraldische term voor het toevoegen van kwartieren en velden aan het wapenschild. Het gaat altijd om het schild zèlf, niet om de pronkstukken rond het schild.

Drie vermeerderingen maakten het eenvoudige wapen van Lord Nelson onherkenbaar

……Een bekend voorbeeld van een meermaals vermeerderd wapen is dat van Lord Nelson. De Britse koning gaf hem enige malen het recht om zijn wapen met teksten en figuren te vermeerderen. Uiteindelijk bestond het wapen grotendeels uit vermeerderingen

……Een andere voorbeeld van een vermeerderd wapen is dat van de Hertog van Wellington. De Britse koning gaf hem een wapenbord op zijn wapen in de kleuren van de Union Jack. Een dergelijk wapenbord moet niet worden verwisseld met een kanton.

……Ook in deze tijd komen vermeerderingen voor. De Italiaanse aristocraat Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni voegde de kwartieren van de Ottoboni aan zijn wapen toe.

……Ook in Nederland komen vermeerderingen voor. De familie Roorda heeft haar wapen vermeerderd met een kwartier Hiddema toen genealogisch onderzoek aantoonde dat dat de eigenlijke familienaam van de oudst aantoonbare voorvader was. Het vermeerderde wapen werd door de Fryske Rie foar Heraldyk geregistreerd.

 

Vrijkwartier


Wapen van Langedijk met daarin een vrijkwartier.

……Een vrijkwartier (soms bekend als kanton) is in de heraldiek een figuur op een wapenschild. Het vrijkwartier is geplaatst in de rechter- of linkerbovenhoek van het schild en is iets kleiner dan een normaal kwart van het schild. Meestal wijkt het heraldisch beeld in het vrijkwartier af van de rest van het schild.

……Een vrijkwartier wordt op het bestaande schild gelegd en bedekt geheel of gedeeltelijk de figuren waarmee dat schild is beladen. Over een vrijkwartier heen kan een andere brisure zijn aangebracht, zoals op het wapen van Retie is te zien. In het algemeen is een vrijkwartier heraldisch rechtsboven (voor de toeschouwer linksboven) geplaatst, maar dat is niet altijd het geval.

……Omdat vlaggen vaak door bestaande wapens werden geïnspireerd, komen vrijkwartieren daar ook voor. In de vexillologie worden zij echter aangeduid als kantons. Zo kreeg de stad Geel in België bij Ministerieel Besluit van 8 december 1990 een vlag met “zeven even lange banen van geel en van rood, met een wit kanton, beladen met negen zwarte hermelijnstaartjes, 3, 3 en 3 geplaatst”

 

 

Herautstuk


…….Een Nederlands herautstuk is een zich herhalend meetkundig patroon op een wapenschild, niet te verwarren met vlakverdeling. Alle vormen en figuren op een wapen noemt men “stukken”. Deze zijn in twee groepen te verdelen: gewone stukken en herautstukken.

Herautstukken

1. gepaald, 2. gebalkt, 3. geschaakt, 4. geschuind, 5. gekeperd of chevron, 6 schildzoom, 7. schildkruis, 8. spitsgeruit.

 • Gewone stukken bevatten afbeeldingen zoals delfstoffen, planten, dieren en gebruiksvoorwerpen.
 • Herautstukken bestaan uit geometrische figuren die het schild van rand tot rand in vakken met kleuren verdelen. De geometrische vormen op een schild, moet men niet verwarren met bijvoorbeeld doorsneden of gecarteleerde schilden, waar ieder deel bestaat uit een apart wapen. Herautstukken maken deel uit van één wapen. Herautstukken kunnen het schild een verticale indeling geven door middel van bijvoorbeeld palen, een horizontale indeling met balken of een diagonale indeling door schuinbalken. Als men een schild verticaal verdeelt, spreekt men van gedeeld; bij een horizontale verdeling spreekt men van doorsneden.
 • De mogelijkheden zijn in feite onbeperkt. Men kent ook nog: gegeerd, kruis, verdeeld door gaffelsnede, schildhoek, schildzoom, binnenzoom, schildhoofd, schildvoet, doorsneden en half gedeeld en barensteel.

……Lijst van Nederlandse herautstukken

……Barensteel, Bezant, Blok(je), Bol, Dwarsbalk, Keper, Koek, Kruis, Kruis(je), Malie, Paal, Ruit, Schildje, Schuinbalk, Schuinkruis, Turf.

……Een Spaans herautstuk ziet er heel anders uit en hier noemt men het een Pieza

……In de Spaanse heraldiek zijn de piezas honorables ladingen of figuren van geometrische vorm, beperkt tot geometrische lijnen die hen scheiden van het veld. Soms worden de piezas weergegeven met een reliëfeffect, het pieza (stuk) ligt dan iets hoger dan het veld eronder. De stukken worden gedefinieerd aan de hand van de delen van het schild, en hebben een vaste plaats op het schild. Ze strekken zich meestal uit tot de rand van het schild en zijn niet figuratief.

……De meest gebruikte stukken zijn:

la faja (dwarsbalk), el palo (paal), la banda (schuinbalk), la barra (linkerschuinbalk), el jefe (schildhoofd), la campaña (schildvoet), la cruz (kruis), el sotuer (schildkruis), la perla, la pila, la pira, el calzado, la capa, la bordura (schildzoom), el franco-cuartel, el cantón (het cantón verschilt van het franco-cuartel door zijn kleinere afmetingen, omdat het overeenkomt met een derde van het schild, het is vergelijkbaar met het Nederlandse vrijkwartier), el jirón (geer), los gemelos, el triángulo, la vergeta, el escusón (hartschild) en de corazón (o en el abismo), de orla en de lambel (lambel).

Alle Spaanse herautstukken (piezas) op een rijtje.

……Hier laten we alleen de stukken in strikte zin zien. In de heraldiek omvatten de zuivere geometrische figuren ook samengestelde velden, die regelmatig worden opgedeeld in verschillende geometrische zones die worden verkregen door schotten of worden delen gescheiden. Deze gevallen worden in afzonderlijke paragrafen besproken (zoals hieronder bv  de meubelen, de lambel, de schildzoom etc.). Eenvoudige stukken kunnen worden gemonteerd als meubels of dienen als scheidingsstuk.

 

De Lambel


Kleinzoon van een Britse monarch met vijf hangers

…..Een barensteel of lambel (ook palesteel), in het Spaans heet het ook lambel, is een stuk (kunstmatig) dat veel wordt gebruik en meestal als een brisure of breuk waarmee het wapen van een zoon zich onderscheidt van dat van zijn vader. Daarnaast werd het ook veel gebruikt voor de aanduiding van een jongere familietak. In de literatuur is sprake van een barensteel met één pendant maar drie of vier hangers zijn de norm. Het was vroeger niet gebruikelijk om de wapenschilden van dochters met een barensteel te beladen maar ook in dit opzicht zijn vrouwen van tegenwoordig geëmancipeerd.

……Ontstaan

Schild met vaantjes en de heraldische barensteel

……Het gebruik van een barensteel is waarschijnlijk in de 13e eeuw ontstaan, tenzij men geloof hecht aan Beryl Platts verhaal dat de Graven van Boulogne met versierde hangers verwezen naar de dialogen tussen Karel de Grote en zijn biechtvader Alcuin. Wanneer een vader en zijn zoons samen ten strijde trokken, droeg de oudste zoon een lap stof over het schildhoofd van zijn schild. De jongere zoons droegen drie of meer aan een touw geregen vaantjes over het schild. Sneuvelde de vader dan werd de lap op het schild van de oudste zoon daarvan afgetrokken om te laten zien wie nu de aanvoerder was.

……Uiterlijk

Blazoen van Anjou: azur bezaaid gouden lelies en een lambel dat is afgezet met drie pendanten van gules.

…..Een lambel bestaat uit een horizontale dwarsbalk, vaak een “draad” genoemd en versierd met pendanten. Meestal is het aantal hangers (pendanten) drie of vier, maar het komt voor dat er meer of minder pendanten zijn. Het aantal pendanten wordt per geval bepaald. Volgens een brede consensus raakt de draad de randen van het schild niet en zijn de hangers trapeziumvormig (sommigen zeggen driehoekig). J.B. Rietstap wijst er in zijn “Armorial General preceded by a Dictionary of Coat of Arms Terms” van 1887 op dat “In de Middeleeuwen waren de pendanten vrij lang, ze waren niet driehoekig, maar hielden dezelfde breedte over hun gehele lengte, en de draad ging verloren aan de zijkanten van het wapen”.

……In latere tijden werd de barensteel aan de einden afgeschuind en kregen de pendanten de vorm van een zwaluwstaart.

……Gebruik

Blazoen van Clermont-en-Beauvaisis van 1218 tot 1252 (Hurepel): azuur bezaaid met gouden lelies en een lambel met vijf pendanten van gules,.

……Een lambel staat over het algemeen, op een enkele uitzondering na, aan de bovenkant van het wapenschild. Een van deze uitzonderingen is het wapenschild van de Heren van Beaujou, waarbij de lambel in het midden van het schild wordt geplaatst. In dit geval wordt gezegd dat de lambel over de andere afbeeldingen van het schild gelegd wordt (brochante).

……Soms raakt de brisure de randen van het schild, in welk geval er wordt gezegd dat het getrimd is. Duhoux d’Argicourt is echter van mening dat het nooit de randen mag aanraken.

De Heren van Beaujeu: Goud, met klimmende zwarte leeuw gewapend met nagels van gules, aan het over de leeuw hangende lambel hangen vijf pendanten, ook gules.

……In principe diende het als een brisure voor de oudste kinderen van dezelfde vader. Bij de dood van de vader nam de oudste zoon bezit van de erfenis, inclusief de wapens. De lambel ging vervolgens naar het wapen van de jongste zoon. De families, afstammelingen van de jongere kinderen, namen dan ook de gewoonte aan om het lambel op hun wapenschild te dragen. Waardoor het de meest gebruikte brisure werd.

…..De Engelse en Franse prinsen voerden in hun wapens barenstelen met drie, vier of vijf hangers of “pendants”. Op deze hangers werden kleine symbolen geplaatst die de kenner duidelijk maakten om wie het ging en tevens gaf het aan of de drager van het wapen een tweede, derde, een jongere zoon of een kleinzoon van het hoofd van een familie is.

Schildzoom


Voorbeeld van een getande schildzoom, in de onderste helft (met boven een muurkroon).

   • Frans: bordure
   • Engels: bordure
   • Duits: Schildrand
   • Spaans: bordura
   • Lituaus: Bordiūras
   • Pools: bordiura
   • Portugees: borda

……In de heraldiek wordt het eervolle stuk dat de binnenkant van het schild aan alle kanten omsluit een schildzoom (bordura: Spaans) genoemd. De breedte is een zesde van de totale breedte van het wapen.

……De schildzoom is, na de lambel, een van de meest gebruikte heraldische stukken als brisure om de wapenschilden van verschillende (familie)takken die tot dezelfde lijn behoren of verschillende wapenkamers binnen dezelfde (familie)tak te onderscheiden.

……De schildzoom waarvan de dikte is  verminderd staat bekend als filiera. Het stuk dat de binnenkant van het schild omgeeft, maar zonder de randen aan te raken, krijgt de naam orla.

……De schildzoom is een bijzondere concessie van de koning van Spanje, dus het is gebruikelijker om het te zien in veel families in deze koninkrijken waar het niet strikt wordt nageleefd om het te beschouwen als een brisura of een scheiding van de enkelvoudige wapens van een familie onder haar kinderen, wat de meest algemene betekenis ervan is . En in die zin gebruikte Felipe V het als hertog van Anjou, door er een brisura omheen te zetten, dat het verschil is in de wapens van een van de kinderen van het koninklijk huis van Frankrijk zodat elk van hen zich van elkaar onderscheidt met andere brisure. De schildzoom, dat geen brisure is, is een symbool van bescherming, van gunst en van beloning.

……Als heraldiek attribuut krijgt de schildzoom verschillende kwalificaties zoals componada (gecomponeerd), denticulada (getand), cortada (doorsneden), cuartelada (in vieren gedeeld), escacada, jironada (geraffeld), partida (gedeeld), terciada (geschuind in drieën), bordura en perla (parelzoom) of bordura de piezas.

Historische voorbeelden

Goudvair

Met zilveren koeken

Kwartierzoom

Oud Bourgondisch

Oud Anjou

Taukruis

Met vier gouden kantons

Met 12 gouden besanten

Geschuind in drieën

Getand

Gegolfd

Bezaaid met kastelen

Tegenvair

Getand

Generieke voorbeelden

Beladen met 8 kastelen

Smalle getande zoom …………….

Smalle binnenzoom    ………….

Smal getande binnenzoom

Smalle dubbele binnenzoom

Tegengeblokte zoom

Brede zoom

Kwartierzoom

Getind of gekartelde zoom

Getande zoom

Geschakeerde zoom

Geblokte zoom

8 vuurslag zoomsgewijs geplaatst.

Acht merels op een tak, als een ronde zoom geplaatst.

 

Brisure


……Een brisure of breuk is een breuk of bijteken in het wapen van een jongere zoon of van een bastaard. Brisures kunnen veel vormen aannemen. Te denken valt aan schildzoom, barensteel, of een toegevoegd veld. Hoofdregel is dat het wapen van dat van de vader of de oudste broer moet afwijken. De schuinstreep sinister is bij uitstek de brisure van een buitenechtelijk kind maar er zijn ook andere brisures gebruikt om bastaardij aan te duiden.

Brisures als teken van Bastaardij

Een Sacheverell wapen en een bastaard van die familie met een opvallende schildzoom.

In het midden een Hertog van Bourgondië geflankeerd door de wapens van twee Bourgondische bastaarden. ……………………………………………………………

De hertog van Orleans en zijn bastaard Dunois.     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Een Franse Koning, de Hertog van Orleans (met barensteel, een Hertog van Anjou met rode schildzoom en een bastaard van de Franse Koning.

Het wapen van de bastaard John Beaufort met een brede schuinbalk dexter.

Het wapen van de eerstgeborene erfgenaam van de koning van Spanje in, dit geval Leonor de Borbón y Ortiz, Princesa de Asturias.

……De Spaanse brisada of brisura, komt van het Fransen, brisada of brisura, dat wil zeggen “breken” of “verbreken”. In Spanje is het een wijziging die in het familiewapen wordt aangebracht om de (familie)takken die ervan afkomstig zijn te onderscheiden. In de Spaanse heraldiek heeft de eerstgeborene van een adellijke familie het recht om de eenvoudige, zuivere en platte (vlakke) wapens van zijn ouders te dragen. De tweede geborene moeten zijn schild echter aanpassen en om het te kunnen dragen zonder de erfgenaam te beledigen. Dat is wat men het brisar van het wapenschild noemt. Opmerkelijk is dat de erfgenaam van degene die al brisures op het wapenschilden draagt doorgaat met deze brisures, terwijl zijn broers anderen brisures moeten toevoegen en daarmee dus het aantal wapenschilden vermenigvuldigt. De Koninklijke Familie is niet onderworpen aan deze regels, deze omstandigheid is terug te vinden in het wapen van de Prinses van Asturias, dat zich onderscheidt van de koninklijke wapens met een lambel, ondanks dat het de erfgenaam van de Kroon is.

 

Brisures die in Spaanse heraldiek gebruikt worden om schilden te beladen
Eerstgeborene 2e zoon 3e zoon 4e zoon 5e zoon 6e zoon 7e zoon
Zonder brisure Lambet wassende maan ster vogel ring fleur de lis

……In de Spaanse heraldiek is het niet gebruikelijk om brisures als hierboven te gebruiken op een wapenschild. In 1668 stelde Mariana de Austria (regent van Carlos II), echter bij voorrecht, de zes stukken in die konden worden gebruikt om wapens op hun rangorde te beladen. Om de wapenschilden, van de verschillende generaties, van elkaar te onderscheiden, kunnen deze stukken (de zogenaamde eenvoudige briures) met dezelfde figuren in deze volgorde “belast” worden. De lambel is hierop een uitzondering, deze wordt in sommige gevallen nogmaals belast zodat er een samengestelde brisure ontstaat.

……Het bekendste brisure-stuk voor koninklijke schilden is de lambel die een soort kruk of escabel is, getekend op de kop van het schild. Het riet, het borduurwerk, de cotizas en de stukken die in het borduurwerk zijn opgeladen, zijn ook vaak gebruikt. Zo wordt ook regelmatig de schildzoom op het wapen geplaatst, die dan weer op zijn plaats belast wordt met de brisures.

……Om een opmerkelijk voorbeeld te geven van brisures, om leden van een familie te onderscheiden, kunnen we het wapen van het Huis van Bourbon bekijken. Dit zijn drie fleurs de lis op een veld van Azuur. Omdat alleen het hoofd van het Huis het op deze manier kan dragen, moeten de prinsen van het Huis, het wapen met verschillende brisures beladen. Hieronder is te zien hoe dit is gedaan:

Arms of the Dauphin of France.svg De Franse kroonprins, de erfgenaam, gekwartierd met het wapenschild van zijn titel (delfín).

Blason duche fr Orleans (moderne).svg De Hertog van Orleáns, hij was de tweede geborene, draagt een lambel.

Blason duche fr Anjou (moderne).svg De Hertog van Anjou, Karel van Valois, hier is een schildzoom aan toegevoegd.

Blason duche fr Berry (moderne).svg De Hertog van Berry, Karel van Berry, hier zien we dezelfde schildzoom, maar dan gegolfd.

Blason pays fr Dombes.svg De Prins van Condé, Hendrik van Bourbon-Condé, met een schuinstreep (bastaardbalk) van gules …………midden op het schild.

Armes Bourbon-Conti.png De Prins van Contí, Armand van Bourbon-Condé, met zowel schuinstreep als schildzoom.

Blason Bourbon Vendôme.png De Hertog van Vendôme, heeft dezelfde schuinstreep, hier beladen met drie leeuwen van zilver.

……Deze wet van de brisades wordt vaak genegeerd de tweede geborene onderscheid zich van de erfgenaam door de naam van een ander gebied te nemen en dezelfde wapens te behouden. Soms wordt een edelman gedwongen om zijn blazoenen te wijzigen met een andere vorm van beschamende brisures, wat er gebeurt als hij wordt gedegradeerd door het vonnis van de Vorst, waarbij hij wordt bevolen het schild om te keren of een stuk weg te laten of te onderdrukken, ter bestraffing van één of andere gepleegde misdaad.

Brisures in de wapens van de zonen van de Portugese koningen

De Koning van Portugal  ……………… ……….

De zoon van de Koning  ……………. …………..

De Principe da Beira, oudste zoon van de troonopvolger

De oudste zoon  ………………………… ……………….. …………….

De tweede zoon  ………………… ……………… ……………

De derde zoon  ………………………. ………………… …………..

 

 

Spaanse kronen


Spaanse kronen
Heraldiek, Spaanse kronen, keizerlijke kroon Keizerlijke kroon De keizerlijke kroon is een ring, meestal van edele metalen en edelstenen die sinds de middeleeuwen door keizers wordt gebruikt als symbool van zijn gezag. Meestal gesloten met een verstek, net als bij een mijter maar dan minder hoog.
Heraldiek, Spaanse kronen, koninklijke kroon Koninklijke kroon De koninklijke kroon van Spanje is een heraldisch voorwerp welke terug te vinden is op de vlag van Spanje en andere nationale symbolen van de Spaanse monarchie.Hij wordt in drie wetten, van 1981 en 1982, gedefinieerd, maar bestaat niet echt als een fysiek voorwerp.
Heraldiek, Spaanse kronen, prinselijke kroon Prinselijke kroon van Asturias Deze prinsen of prinsessenkroon is de verschijningsvorm die bij deze titel hoort, het bestaat uit een heraldische voorstelling van een cirkel van goud versierd met edelstenen en acht rozetten van acanthusbladeren en acht lage punten met parels. Het heeft dezelfde elementen als de koningskroon met dit verschil dat er maar vier in plaats van acht diadeems zijn.
Heraldiek, Spaanse kronen, infante kroon Infante kroon De infantekroon is de verschijningsvorm die bij deze kroon hoort, ze bestaat uit een ring van edele metalen versierd met edelstenen en acht rozetten van acanthusbladeren, waarvan vijf zichtbaar. Deze heraldische vorm wordt in Spanje ook gebruikt om in enkele gevallen de oude koninklijke kroon, die tot de 16e eeuw werd gebruikt, te vertegenwoordigen.
Heraldiek, Spaanse kronen, Kroon van de Grootheid van Spanje Kroon van de Grootheid van Spanje La grandeza de España is de hoogste waardigheid van de Spaanse adel in de aristocratische hiërarchie. La grandeza de España wordt verleend door de koning en is meestal gekoppeld aan een peerage, dus is het erfelijk. Ook de kinderen van de koning van Spanje dragen deze titel.
Heraldiek, Spaanse kronen, Hertogenkroon Hertogenkroon De kroon die de adelstand van hertog of hertogin vertegenwoordigd. Bestaande uit een ring van goud met parels en edelstenen, versierd met acht rozetten van acanthusbladeren op punten van hetzelfde materiaal als de basis. De kroon is gelijk aan die van de Grandes de España maar zonder muts.
Heraldiek, Spaanse kronen, Markiezenkroon Markiezenkroon De markiezenkroon vertegenwoordigd deze adelstand. Hij bestaat uit een ring van edel metaal die is versierd met edelstenen, daarboven vier bloemvormige ornamenten en vier acanthusbladeren op punten. (het is de oude (vroegere) Koningskroon)
Heraldiek, Spaanse kronen, Gravenkroon Gravenkroon De gravenkroon is de vertegenwoordiger van deze titel. Ze bestaat uit een ring van edelmetaal versierd met edelstenen , met daar bovenop 18 punten van hetzelfde metaal, afgewerkt met parels.
Heraldiek, Spaanse kronen, Burggravenkroon Burggravenkroon Deze kroon vertegenwoordigd deze adelstand, ook hier weer een ring van edel metaal versierd met edelstenen, waarboven vier hoge en vier lage punten afgewerkt met parels.
Heraldiek, Spaanse kronen, Baronnenkroon Baronnenkroon De baronnenkroon is het insigne dat representatief is voor deze adelstitel. Hij bestaat  uit een ring van edelmetaal, geëmailleerd en een parelsnoer dat acht keer  om de ring is gewikkeld, daarop nog acht grote parels.
Heraldiek, Spaanse kronen, Herenkroon Herenkroon De herenkroon is het insigne dat representatief is voor deze adelstitel. We zien dezelfde ring van edelmetaal versierd met edelstenen. Maar nu vier keer omwikkeld met een parelsnoer.
Heraldiek, Spaanse kronen, Edelmannen kroon Edelmannen kroon Dit is de representatie van deze waardigheid.Bestaande uit een ring van edelmetaal bezet met edelstenen.
heraldiek, Spaanse kronen, Kroon van de wapenkoning Kroon van de wapenkoning De wapenkoning is de hoogste ambtenaar belast met de registratie van de blazoens, de vorming van nieuwe, verlengen of handhaven van de wetgeving rond de heraldische onderscheidingen. Hij is ook de onschendbare persoon die zorgt voor de communicatie tussen strijdende partijen.
Heraldiek, Spaanse kronen, Muurkroon Muurkroon La Corona Mural (muurkroon, anders dan de corona cívica) was een gouden kroon die, in de romeinse oudheid, als prijs of onderscheiding uitgereikt werd aan de soldaat die als eerste de stadsmuur beklom en het vaandel op de binnengevallen stad plaatste.
Heraldiek, Spaanse kronen, Marinekroon Marinekroon La Corona Navalis was een onderscheiding die werd uitgereikt aan de Romeinse legioensoldaat die als eerste op het dek van het geënterde schip van de vijand stond. Het is later door de legers van verschillende landen, zoals Chili of Venezuela , overgenomen en wordt ook toegekend aan de eerste soldaat die aan boord van een vijandelijk schip gaat. Het embleem staat in de gevechtsvlag van de Italiaanse marine , en de Britse Koninklijke Marine gebruikt de afbeelding van deze kroon op de insignes van hun schepen. In de loop van de tijd is het een terugkerend heraldisch element geworden dat aanwezig is in tal van schilden van gemeenten en landen, zoals Chili . Het gaat om de marine overwinningen van dat land of als een souvenir van een illustere soldaat van die regio.
Heraldiek, Spaanse kronen, Legerkroon Legerkroon De omheinde Corona Castrense (Legerkroon) was een prijs voor de soldaat die erin slaagde om als eerste het veld van de vijand binnen te dringen. Het is een ring van, normaal gesproken van goud versierd met diverse genagelde punten die een hekwerk voorstellen. In de heraldiek wordt deze kroon in enkele gevallen nog steeds gebruikt.

 

 

Leeuw (heraldiek)


……De heraldieke leeuw, zo wordt de geïdealiseerde grafische representatie van de, Panthera leo, die we gebruiken in wapens genoemd. De leeuw wordt gebruikt in het veld van het wapen, als daarbuiten, als versierend of ondersteunend onderdeel, of boven op een helm.

……Traditioneel wordt de leeuw op een ongetemde wijze afgebeeld, wat wil zeggen, met opgeheven klauwen, de rechter poot omhoog en de linker wat lager, de kop wordt en profiel afgebeeld met een open bek en een uit stekende tong, alle vier de poten met gesperde klauwen en de staart uitlopend in de vorm van een kwast. Er zijn echter veel variaties in de positie of dat delen van het lichaam iets anders worden weergegeven dat leidt tot een andere vorm. Ondanks deze verandering van vorm, blijft het in naam wel de generieke ‘Leeuw’, maar wordt dan wel op een aanvullende manier gespecificeerd in de beschrijving van het schild.

De positie

……De klimmende leeuw, dat is de leeuw dat de leeuw die de heraldische schrijvers hebben aangewezen als de generieke heraldische leeuw en dat tevens wordt omschreven als de ‘ware positie‘. dat verklaart gelijk waarom de andere posities of varianten beschreven moeten worden volgens de regels van de heraldiek.

Men onderscheid de volgende soorten leeuwen:

Geknotte leeuw

(león morando)

Leeuw zonder tanden, tong of klauwen

Halve leeuw

(león naciente)

Leeuw waarvan alleen de bovenste helft wordt weergegeven, als schildhoofd, of dwarsbalk. Aan de bovenkant van het schild.
Gaande leeuw
(geluipaarde leeuw)(león passante o león leopardado)
Leeuw die wordt afgebeeld als een lopend dier, met de rechter voorpoot bijna horizontaal gestrekt. Het wordt een luipaard genoemd wanneer de staart over de rug terugdraait en de kop naar de toeschouwer is gericht.
Klimmende leeuw

(león rampante)

Een “klimmende leeuw” is afgebeeld in profiel rechtopstaand met opgeheven voorpoten. De positie van de achterpoten varieert naar gelang van de lokale gebruiken: de leeuw kan op beide achterbenen staan, wijd uit elkaar geplaatst, of op slechts één, met de andere ook verhoogd om aan te vallen; het woord klimmend wordt vaak weggelaten, vooral in het vroege blazoen, omdat dit de meest gebruikelijke positie is van een vleesetende viervoeter;
Staande leeuw

(león parado)

Een staande leeuw heeft alle vier de poten op grond, gewoonlijk met de voorpoten naast elkaar. De houding komt vaker voor op helmen dan op schilden.
Springende leeuw

(león saltante)

Een springende leeuw heeft beide achterpoten op de grond en beide voorpoten samen naast elkaar in de lucht. Dit is een zeer zeldzame positie voor een leeuw, maar wordt ook gebruikt door andere heraldische beesten.
Uitkomende leeuw

(león saliendo)

Halve leeuw die boven een breuklijn uitkomt, of bovenop iets (in dit geval een brug van goud), of op een veld (schild).
Zittende leeuw

(león encogido)

De zittende leeuw zit op z’n heupen, met beide voorpoten naast elkaar op de grond.
Leeuw met gespleten staart

(león con la cola horquillada)

Dit is dan een leeuw met een gespletenstaart, maar in de heraldiek kennen we leeuwen met geknoopte staarten of gekruiste staarten (meerdere vormen) of de staart tussen de benen (laffe leeuw).
Omziende leeuw

(león con la cabeza contornada)

Er is ook nog een aanziende leeuw, (een leeuw die je aankijkt).
Gaande, aanziende, leeuw of luipaard

(león leopardado)

Ook een mix van meerdere vormen of posities is mogelijk.
Lafhartige leeuw

(león cobarde)

Leeuw met staart tussen zijn benen.
Leeuw met gekruiste staart

(león con la cola cruzado)

Leeuw met een gespleten gekruiste staart
Slapende leeuw

(león dormido)

 

 

 

Fleur de lis


Fleur de lis

……De fleur de lis (ook fleur-de-lisfleur-de-lys of ‘Franse lelie’) wordt gebruikt in de heraldiek, waar ze vooral geassocieerd wordt met Frankrijk. De lelie is in de leer der emblemata een symbool van de maagd Maria, van zuiverheid en maagdelijkheid. De lelie wordt in tal van familiewapens en wapens van steden, provincies en genootschappen gebruikt. De lelie is het heraldische symbool van Florence.

……Naamsverwarring

……De naam betekent letterlijk ‘leliebloem’, hoewel het symbool in feite een gestileerde iris is, die in het Nederlands echter ook wel een lis genoemd wordt. Lys of lis betekent in het Frans echter wel degelijk lelie. Hoewel deze verwarring plus de uiterlijke en taalkundige gelijkenissen tussen de iris en de lelie anders doen verwachten, zijn de twee bloemen niet deel van dezelfde plantkundige familie.

……Geschiedenis.

De geborduurde fleurs de lis (portret van Maria Theresia van Oostenrijk door Charles Beaubrun)

…..Een gouden lelie op een blauw veld wordt ‘Franse lelie’ genoemd. De associatie van Franse koningen met een lelie speelt een belangrijke rol in de sagen over de kroning van Clovis. Tijdens deze kroning zou niet alleen de Maagd Maria zijn verschenen, die Clovis een lelie had gegeven, maar er zou ook een vaatje olie uit de hemel zijn gevallen, waarmee Clovis uiteindelijk werd gezalfd. De lelie werd dan ook gebruikt door koningen om aan te tonen dat ze hun macht van God zelf gekregen hadden. Het wapen van de Franse koningen bestond tot 1376 uit een veld van azuur bezaaid met lelies van goud; nadien werden het drie gouden lelies (twee boven – een onder) op een veld van azuur. Op grond van hun aanspraken op de Franse troon hebben de koningen van Engeland en Groot-Brittannië vanaf de 14e eeuw tot 1801 de Franse wapens met de lelies in hun eigen wapens opgenomen.

……Gouden lelies op een witte achtergrond bleven op de Franse vlag tot de Franse Revolutie, toen de vlag werd vervangen door de Tricolore. De lelievlag werd echter opnieuw ingevoerd na de terugkeer naar het Ancien Régime in 1814, maar werd weer afgeschaft na de revolutie tegen Karel X van Frankrijk in 1830.

……De lelies van de Valois en Bourbons vonden hun weg op de wapens van tal van landen die door hen werden geregeerd. De Bourgondische hertogen voerden als zijtak van het Frans koninklijk huis de lelies in hun wapen. Oud Bourgondië had een veld bezaaid met lelies, nieuw Bourgondië, Anjou en de Bourbons voerden drie lelies waarbij de drie lelies van de zijtakken steeds binnen een schildzoom zijn geplaatst.

……Tot aan 1832 werden veroordeelde misdadigers in Frankrijk soms gebrandmerkt met een heet ijzer in de vorm van de fleur de lis, vooral in het geval van diefstal en prostitutie.

……Hedendaags gebruik

Het scoutingsymbool

……De fleur de lis wordt nog altijd afgebeeld op wapens en vlaggen van een groot aantal Franstalige gebieden. Zo toont de vlag van Quebec, een provincie van Canada, vier van dergelijke symbolen. Ook de Franse regio’s Bourgondië, Île-de-France, Pays de la Loire en vele departementen tonen een of meerdere fleurs de lis in hun vlaggen.

……Een fleur de lis is te vinden op de vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

……Een aantal Nederlandse gemeenten ontlenen hun fleur de lis aan het familiewapen van Cornelis Lely, de auteur van het plan tot inpoldering van de Zuiderzee.

……De fleur de lis is terug te vinden op de wapens van Canada, Servië en Spanje. Ze is ook een symbool van Bosnië en Herzegovina. Koning Tvrtko I was waarschijnlijk de eerste die het gebruikte. Tussen 1992 en 1995 toonde de vlag van Bosnië en Herzegovina ook fleurs de lis (Bosnisch: ljiljan).

……De fleur de lis is ook bekend bij scouting. Ze komt veelal terug op vlaggen van landelijke en regionale scoutingverenigingen. Ook op het internationale symbool van scouting komt het teken terug.

Wapens met fleurs de lis

Wapenschild van koninklijk Frankrijk (Ancien)

Wapenschild van Juan Carlos II van Spanje   ……………………

Wapen van Guarroman     ………………….            ………………

Wapen van Lelystad            ………………………..                    ………………………….

Andere voorbeelden van de fleur de lis

El Greco: Franse koning Louis X met staf in linkerhand.      ……………………………

Meester van Egerton: Miniatuur met Lam en God uit de Openbaring van Johannes. God met staf.   …………………………………..

Franse Koning Louis IX. Recueil des rois de France de Jean Du Tillet, 16e eeuw. Medaillon.

 

Andere symbolen


……De ketel in de heraldiek

……Als symbool van de “ricahombría y grandeza del Reino” in de heraldische iconografie is de ketel – of caldera – een hoofdrolspeler in wapenschilden, gildenwapens, familienamen en plaatsen in Europa.
Ricahombría = titel die aan de eerste Spaanse adel werd gegeven.
Grandeza = een adelijke status

Blazoen van keizerin Eugenia de Montijo, van het huis van Guzmán, lijn van de graven van Teba, (Spanje).
Wapen van het Huis van Lara (Spanje), 12e eeuw.
Wapen van de gemeente Crémines in het kanton Bern, Zwitserland.
Wapen van de stad Kotelniki (oblast Moskou), Rusland.
Wapen van de stad Padasjoki, in Vaakuna (Finland).
Gemeentelijk wapen van Lahošt’znak, district Teplice, in de Tsjechische Republiek.

 

Spaanse Muebels/Nederlandse stukken


……Muebles heráldicos (Spaanse Heraldische Muebels)
……Heraldische Stukken

 

 

Alción, (IJs)vogelAlción (vogel, want er worden meerdere namen aan gegeven)Een zee- of moerasvogel lijkt vaag op een zwaan, vertegenwoordigd in zijn nest dat op de golven drijft.Het wordt soms “Martin-pescador” (IJsvogeltje) genoemd.In de heraldiek wordt de ijsvogel steeds afgebeeld gezeten in zijn nest dat op de golven dobbert. Het nest “drijft” als de golven die het ondersteunen een andere kleur hebben.Op het wapen van de Fam. Finet (Oostendse tak, België), staat een ijsvogeltje met een pluizenbol als helmteken.
De ijsvogel staat als symbool voor vrijheid en als zinnebeeld van zuiverheid, de vier seizoenen, concentratie, doelgerichte actie en van camouflage.

Alción, (IJs)vogelAlción (vogel, want er worden meerdere namen aan gegeven)Een zee- of moerasvogel lijkt vaag op een zwaan, vertegenwoordigd in zijn nest dat op de golven drijft.Het wordt soms “Martin-pescador” (IJsvogeltje) genoemd.In de heraldiek wordt de ijsvogel steeds afgebeeld gezeten in zijn nest dat op de golven dobbert. Het nest “drijft” als de golven die het ondersteunen een andere kleur hebben.Op het wapen van de Fam. Finet (Oostendse tak, België), staat een ijsvogeltje met een pluizenbol als helmteken.
De ijsvogel staat als symbool voor vrijheid en als zinnebeeld van zuiverheid, de vier seizoenen, concentratie, doelgerichte actie en van camouflage.

 

 

NOOT: In het wit staat de Spaanse bebeschrijving van het meubel
In het licht oranje staat de Nerderlandse/Belgische beschrijving van het stuk

AAAaaaaaaaaa

d1 d2
afb. Aciales  (Ned. niet bekend)

Een instrument om paarden te domineren en te sturen, het knijpt in de neus. (een soort tang waarmee men in de neus van het paard knijpt om het dier te dwingen). Twee metalen beugels (takken) die met elkaar verbonden zijn door een scharnierpunt.
De aciales worden soms verward met de hoofdstellen, waarvan de uitvoering soms vergelijkbaar is.

Adelaar    Águila

Er komt een apart artikel over de adelaar in de heraldiek

Jonge adelaar   Aquilón

De jonge adelaar, in aantal en zonder poten en snavel, wordt in het Spaans aguilón genoemd. Heel vroeg (11e eeuw) werd het L’aigle jeune genoemd (Frans), in de naam et dépourvue de pattes et de bec s’appelle un alérion (en zonder poten en snavel noemt men het een alérion). ” Het wapen van zilver voert drie jonge adelaars van gules”.

De jonge adelaars verschillen van de merlets (zie merleta)in het feit dat hun vleugels gespreid zijn.

afb. Alción (vogel, want er worden meerdere namen aan gegeven)

Een zee- of moerasvogel lijkt vaag op een zwaan, vertegenwoordigd in zijn nest dat op de golven drijft.

Het wordt soms “Martin-pescador” (IJsvogeltje) genoemd.In de heraldiek wordt de ijsvogel steeds afgebeeld gezeten in zijn nest dat op de golven dobbert. Het nest “drijft” als de golven die het ondersteunen een andere kleur hebben.

Op het wapen van de Fam. Finet (Oostendse tak, België), staat een ijsvogeltje met een pluizenbol als helmteken.
De ijsvogel staat als symbool voor vrijheid en als zinnebeeld van zuiverheid, de vier seizoenen, concentratie, doelgerichte actie en van camouflage.
Argos Argos    Argos

Mythologisch figuur

Vertegenwoordigd in de vorm van een met ogen bezaaid hoofd. Bijnaam panoptes (die alles ziet), van de naam van een Argentijnse prins met honderd ogen, waarvan er altijd vijftig open waren. Het symboliseert een zeer helderziende man, of een wachter zonder mankeren, die niet misbruikt mag worden.

Anker   Ancora

Het anker wordt meestal op een paal gezet. De stang van het anker wordt een flank genoemd, de bovenste dwarsbalk wordt een stopper genoemd, terwijl het touw (de kabel) dat door de ring gaat een gúmena wordt genoemd. Het ringvormige anker wordt belast vanaf de bovenste ring en soms vanaf een andere ring onderaan.
Het omgekeerde anker is het het symbool van de schippers (zoetwater marine).

Anilla (Ned. niet bekend)

Van het Latijnse anilla, ring. Maar het lijkt meer op een muuranker.

Een figuur gevormd door twee “C”-vormige curven die met elkaar verbonden zijn door één of twee traverses. De ring lijkt zijn oorsprong te vinden in het anker of het ijzeren hoofdbestanddeel, of ankerijzer, dat diende om de muren te ondersteunen. Het moet niet worden verward met het molenijzer, dat een centraal leeg vierkant heeft.

afb. Anillo (Ned. niet bekend)

Verenigde cirkel of stenen versiering. Een enkele ring die op het schild wordt geplaatst, wordt een cyclamen genoemd (een term die niet meer wordt gebruikt).

afb. Anillito (Ned. niet bekend)

Kleine ring. Kleine ringen zijn altijd in aantal. Ze zijn soms verstrengeld of concentrisch

afb. Ante-muro (Ned. niet bekend)

Gedeelte van een muur aan de rechter- of linkerkant van een toren, meestal bewegend vanaf de zijkant van het schild.

afb. Ark   Arca

De Ark van Noach is afgebeeld in de vorm van een ponton zonder zeilen, dat uit een laag huis oprijst.

d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
afb. Boog    Arco

1. De boog wordt normaal gesproken op een paal weergegeven. Als het in een dwarsbalk wordt geplaatst, het touw naar beneden, wordt gezegd dat het gegoten is. Hij kan worden geregen wanneer zijn snaar van een bepaald emaille is.

2. Zie ook; Puente.

 

 

 

 

Boom    Arbol

De boom is normaal gesproken terrasvormig, wat betekent dat je de bron, zijn wortels niet kunt zien. Als het zijn wortels laat zien, wordt het ontworteld. De takken kunnen worden afgesneden (afgebakend, ontbost) of de hoogte van de stam (afgeknot). Hij wordt gekneusd als zijn stam van een bepaald email is.Als het bladerdak in groepen is verdeeld, wordt het gelaagd genoemd en wordt het aantal lagen gespecificeerd. Als het geen bladeren heeft, wordt het blad genoemd.
Het aantal bladeren wordt gespecificeerd wanneer ze individueel worden ontworpen.
De bomen van een bepaalde soort zijn vertegenwoordigd met de bladeren of vruchten die hen kenmerken.

Op het wapen van de Señorío de Vizcaya zien we een eikenboom herkenbaar aan het blad.

Bij    Abeja

De bij is rechtopstaand afgebeeld, van achteren gezien, met uitgestrekte poten en de vleugels staan open. Hij vliegt als hij gestileerd is met zijn vleugels open. De bij symboliseert de hoop.

In de Franse keizerrijkse heraldiek dragen prinsen (geen vorsten) een wapen met een azuurblauw schildhoofd (jefe) bezaaid met gouden bijen . Napoleon droeg zijn gouden bijenmantel.

b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
Denkbeeldige bloem    Angema

(uit het Latijn engemar, versierd met edelstenen: volgens sommige auteurs bestond dit meubelstuk oorspronkelijk uit stenen (edelstenen) en opgerolde, geknoopte stroken).

Een denkbeeldige bloem gevormd uit vier tot acht bloemblaadjes die lijken op die van de Quinquefolio, maar dan afgerond. Het is geperforeerd in het midden en toont het veld. Het angema is niet gekerfd, en het is ook niet gebladerd. Dit meubilair is zeer zeldzaam en wordt meestal gegeven als quinquefolio.

Distel    Abrojo

Een verdedigingswapen dat bestaat uit vier punten, die op de bodem van een kuil wordt geplaatst, of dat op een stuk land wordt aangebracht en dient om de aanvallende paarden te kwetsen; een van de vier punten is noodzakelijkerwijs naar boven gericht.

Boulaide (Luxemburg): drie gouden distels op een sinopel veld en een sinopel bladige roos, gescheiden door een golvende zilveren dwarsbalk.

d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
afb. Eekhoorn    Ardillo

De eekhoorn wordt gehurkt afgebeeld.

Eend    Anadino

Een kleine, gestileerde vogel, in profiel, met strakke vleugels, een snavel en poten (in tegenstelling tot de merleta).

Het zilver veld gedeeld door een sabel chevron (keper), voert drie dezelfde anadines, tot de schildzoom van de gules geladen met acht zilveren fleur-de-lis

Engel    Ángel

De engelen worden voorgesteld in de vorm van een jonge vrouw in een dalmatisch gewaad. Haar vleugels zijn bijna altijd ondersteboven gedraaid, d.w.z. ze zijn neergelaten.

De aartsengel Michaël is te herkennen aan het feit dat hij gewapend is (als hij niet bezig is met het in stukken snijden van een draak).

Van blauw naar een zilveren nevelig goud St. Michael, met een vlammend zwaard van keel en een schild van hetzelfde, dat afkomstig is uit Kiev.

d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
afb. Fakkel    Antorcha

Stok met een vlam. Er wordt gezegd dat het aangestoken is … als de vlam van een ander emaille is. Van azuurblauw tot een zilveren fakkel op een stokje, verlicht met goud, primitief wapen van de familie Pluvinel, van Finse afkomst (zie Antoine de Pluvinel)

c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1

Hermelijn (bekleding)

Hermelijn    ArmiñoHermelijn (natuurlijk) is meestal zilver. wanneer hij van sabel is, is het een marter.

De context maakt het normaal gesproken mogelijk of het gaat om een hermelijn in zijn natuurlijke staat, dat een meubelstuk is, te onderscheiden van hermelijn, dat een bekleding is.

b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
afb. Liefde    Amor

Vorm van cherubijn, figuur van Cupido, voorgesteld in de vorm van een klein kind, met twee vleugels op de rug en geladen met een boog en een koker vol pijlen. Het is de cherubijn van de 18e eeuw.

afb. Lucht    Aire

Zie ave. Nest van bepaalde vogels, pelikaan, zwanen…..

d1 d2
b1 b2
b1 b2
c1 c2
afb. Aquilon (Ned. niet echt bekend, we houden het op)

Mollige cherubijn

Kinderkop of mollige cherubijn die heftig lijkt te blazen in een noordenwind. De luchtstralen zijn afgebeeld in dezelfde kleur als het hoofd.

d1 d2
b1 b2
c1 c2
Niveauregelaar (?)   Aplanadora

Het heeft de vorm van een langwerpige zekering, met twee ringen in het kwart van zijn lengte, de ene hoog aan de rechterkant, de andere laag aan de linkerkant. Het is zeer zeldzaam in de heraldiek.

op zilver, een aplanadora van sabel (zwart), vergezeld van zes rozen van gules (keel)geordend in de zoom, de afbeelding hier is van de familie van Damas-Jouancy.

b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
afb. Regenboog    Arcoiris

Het kan in een dwarsbalk (faga) of in een schuinbalk (banda) (of in een linkerschuinbalk (barra)), goudkleurige dwarsbalken (burelado), in keel, in sinopel (groen) en in zilver. Gewoonlijk beweegt het zich vanaf de randen van het schild.

Reptiel    Anfisbena

Fantasiefiguur die een draak (gevleugelde en membraanslang) voorstelt, wiens staart, die een rol vormt, ook wordt beëindigd door een slangenkop (dus er zit er een op elk ledemaat). De amphisbena kan de attributen van carnivoren en gevleugelde wezens ontvangen. Van zilver tot amfibieën .

Rosa, Roos e1
De Blauwe roos verwijst naar het onbereikbare, het onmogelijke.
De gouden roos verwijst naar perfectie en vriendschap.
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
afb. Stormram    Ariete

De stormram is afgebeeld in de vorm van een balk, rechts afgewerkt door de kop van een ram. De balk kan in een dwarsbalk of een schuinbalk zitten.

c1 c2
d1 d2
b1 b2
b1 b2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogel    Ave

De kleur van de vogel is meestal anders dan de snavel (picada) en de poten (membrada). De adelaar wordt voorgesteld met een tong (wat een uitzondering is voor vogels). De adelaar is lampasada als deze tong een andere kleur heeft.

(picada = gebekt (snavel), membrada = gepoot (z’n poten) lampasada = getongd (z’n tong))

De vogel is in de vlucht als zijn vleugels open en gebogen worden voorgesteld, wat het normale geval is voor adelaars. Het is elevada (verheven, of in het geval van adelaars, uitgeklapt) wanneer de open vleugels worden uitgeklapt. In het tegenovergestelde geval is het opgevouwen.

Het kan op zijn nest vertegenwoordigd zijn.

Het is esorante als het naar boven vliegt, esorada als het vliegt, dalend als het wordt afgebeeld vliegend naar de punt van het schild.

De adelaar die iets in hun klauwen hebben worden rapiñante (prooi in de klauwen) genoemd: De gules a un águila expandida de plata, rapiñante de una banderola de lo mismo cargada de la palabra “Agen” en letras de sable. (zie het wapen links, van Agen).

De patrijs is wat dikker en heeft een korte snavel. De gules a una perdiz coronada de oro, que es de Aunis (Francia). De duif, of de tortelduif hebben, rationeel, hetzelfde profiel.

Merleta (eigenlijk Frans: merlette, vrouwtje ven de merle (merel))

Zie ook Nederlandse heraldiek

d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
Wapens    Armas
Straalwapen: Lanceringswapens kunnen worden afgedekt (handvat of steel) met een bepaald email. Zilver met daarop een lans van keel, de steel zwart (sabel), of zilver naar met de lans van sabel, gewapend met keel.
Zie flecha (pijl).
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2

ZZZ

  Ankerkruis

Een ankerkruis is in de heraldiek een kruis waarvan de armen aan de uiteinden zijn gespleten (gevorkt). De uiteinden zijn naar buiten toe omgekruld en lijken daardoor op ankers. Een ankerkruis is altijd afgeleid van het kruis van sint Joris (rechtopstaand en met vier armen van gelijke lengte), tenzij expliciet anders aangegeven. Ankerkruizen komen voor als heraldische stukken op wapenschilden.

Het ankerkruis herinnert aan Clemens, bisschop van Rome. Hij werd, gebonden aan een anker, in zee geworpen. Het kruis is een symbool voor de christelijke hoop.

c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2
b1 b2
c1 c2
d1 d2

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Heráldica|oldid=110750753|datum=20190104|Laatst bijgewerkt=20200204}}
{{Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia|taal=nl|titel=Heraldiek|oldid=52329607|datum=20190104|}}
{{Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia|taal=nl|titel=Heraldische kleuren|oldid=54111855|datum=20190104|}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Corona (heráldica)|oldid=111219635|datum=20190104|}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Esmalte (heráldica)|oldid=109584868|datum=20190104|}}
{{Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia|taal=nl|titel=Fleur de lis|oldid=54364182|datum=20191015|}}
{{Bronvermelding andersstalige Wikipedia|taal=nl|titel=Flor de lis|oldid=118674217|datum=20191015|}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Lambel|oldid=115170106|datum=20191015|}}
{{Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia|taal=nl|titel=Barendeel|oldid=54431830|datum=20191015|}}
{{Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia|taal=nl|titel=Schildzoom|oldid=53276074|datum=20191015|}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Bordura|oldid=74738494|datum=20191015|}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Brisura|oldid=118565273|datum=20191015|}}
{{Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia|taal=nl|titel=Brisure|oldid=49740189|datum=20191015|}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Príncipe de Asturias|oldid=119406401|datum=20191015|}}
{{Bronvermelding Hoge Raad van Adel|hogeraadvanadel.nl/heraldiek|datum=20191029|}}
{{Bronvermelding Website Leyendas de los mirdalirs|http://leyendasmirdalirs.com/2014/06/03/heraldica-la-boca-del-escudo/| datum=20191121}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Caldero|oldid=120136765|datum=20191201|}}
{{Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia|taal=nl|titel=Kwartier (heraldiek)|oldid=48703492|datum=20200204|}}
{{Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia|taal=nl|titel=Vermeerdering (heraldiek)|oldid=49552922|datum=20200204|}}
{{Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia|taal=nl|titel=Herautstuk|oldid=53151046|datum=20200204|}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Pieza (heráldica)|oldid=122761462|datum=20200204|}}
{{Bronvermelding Website WAZAMARr|https://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Heraldische-Wapenregisters-in-de-Nederlanden/a-HerWapNed-inhoud.htm|datum=20200205|}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Anexo:Muebles heráldicos(heráldica)|oldid=123132794|datum=20200206|}}
{{Bronvermelding anderstalige Wikipedia|taal=es|titel=Vizcaya|oldid=124018323|datum=20200326|}}

 

De niet genomen weg

Fietsen, wandelen, foto's, gedachten en meer.

La Banda sonora de una vida

Just another WordPress.com site

QUE BONITO ES VIAJAR

Un blog de mis viajes y los de mis amigos.

CAZUELA DE BARRO

Just another WordPress.com weblog

MONTSE ANTARES BLOG CINEMA

BANDAS SONORAS.. SOUNDTRACKS.. Y MÁS

De kwintencirkel

Blog van Pieter Simons

Abel Cuevas

Posters & Illustrations

%d bloggers liken dit: